Cay do sang nha nguoi khac co phai boi thuong thiet hai

Thứ năm, 01 Tháng mười 2009, 10:43 GMT+7

So mua mua bao sap toi cay ben nha hang xom se do sang nha minh nen nhieu lan toi yeu cau don hoac chat bot canh nhung ho khong thuc hien. Toi co the nho chinh quyen can thiep duoc khong? Neu bao ve, cay do gay thiet hai thi ho co phai boi thuong khong? (Kim Ngan)

Tra loi:

Theo quy dinh tai ieu 272 Bo luat Dan su quy dinh ve quyen yeu cau sua chua, pha do bat dong san lien ke: "Trong truong hop cay coi, cong trinh xay dung co nguy co sap do xuong bat dong san lien ke hoac noi sinh hoat cong cong thi chu so huu phai chat cay, sua chua hoac pha do cong trinh xay dung do. Chu so huu bat dong san lien ke co quyen yeu cau chu so huu cay coi, cong trinh xay dung co nguy co sap do phai chat cay, pha do; neu nguoi do khong chat cay, pha do thi chu so huu bat dong san lien ke co quyen yeu cau co quan nha nuoc co tham quyen cho chat cay, pha do. Chi phi chat cay, pha do do chu so huu cay coi, cong trinh xay dung chiu" .

Nhu vay, neu cay coi nha hang xom co nguy co gay, do sang nha ban, co the gay thiet hai ve nguoi hoac tai san thi ban co quyen yeu cau nguoi hanh xom phai chat cay; neu nguoi do khong chat cay, pha do thi gia dinh ban co quyen yeu cau chinh quyen dia phuong cho chat cay, chu so huu cay coi phai chiu chi phi chat cay.

Ben canh viec buoc phai chat bo cay coi co nguy co sap do xuong bat dong san lien ke hoac noi sinh hoat cong cong, Dieu 626 Bo luat Dan su con co quy dinh trach nhiem boi thuong thiet hai do cay coi gay ra.

Theo dieu luat nay thi "Chu so huu phai boi thuong thiet hai do cay coi do, gay gay ra, tru truong hop thiet hai xay ra hoan toan do loi cua nguoi bi thiet hai hoac do su kien bat kha khang".

Neu gia dinh ban da yeu cau nhung nguoi hang xom van khong chat cay thi trong truong hop cay coi do gay thiet hai cho gia dinh ban, nha hang xom se phai chiu trach nhiem boi thuong toan bo cac thiet hai do cay do gay ra.

Luat su Nong Thi Hong Ha
Cong ty Luat Hong Ha
So 8 Dinh Ngang, Hoan Kiem, Ha Noi

www.hongha.vn

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tư Vấn Pháp Luật >>