Nha truong gia dinh xa hoi phoi hop chong toi pham

Thứ năm, 05 Tháng mười một 2009, 06:22 GMT+7
Nha truong � gia dinh � xa hoi phoi hop chong toi pham
Dai bieu Quoc hoi tinh Ha Tinh Tran Tien Dung phat bieu y kien. Anh TTXVN

- Chieu 4/11, duoi su chu tri cua Pho Chu tich Quoc hoi Huynh Ngoc Son, Quoc hoi lam viec tai Hoi truong, thao luan ve bao cao cong tac cua Vien truong Vien kiem sat nhan dan toi cao, Chanh an Toa an nhan dan toi cao; bao cao cong phong ngua, chong vi pham phap luat va toi pham; bao cao ve cong tac thi hanh an.

Qua y kien phat bieu cua 19 dai bieu Quoc hoi deu danh gia, trong thoi gian qua, voi su no luc cua cac nganh cong an, kiem sat, toa an, cong tac phong, chong vi pham phap luat va toi pham dat nhieu ket qua tich cuc, dam bao an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi, gop phan thiet thuc cho su nghiep xay dung va phat trien dat nuoc. Tuy nhien, tinh hinh vi pham, toi pham o nuoc ta van dang dien bien phuc tap va mot so loai toi pham nhu buon ban phu nu, tre em, buon ban ma tuy, chong nguoi thi hanh cong vu... co xu huong gia tang. Chinh vi vay, cac dai bieu de nghi trong thoi gian toi can day manh cong tac dao tao, nang cao nang luc chuyen mon va dao duc nghe nghiep cho cac can bo hoat dong trong nganh tu phap, de dap ung tot yeu cau ngay cang cao cua thuc tien xa hoi.

Nhieu dai bieu thong nhat voi danh gia cua nganh Cong an, Kiem sat va Toa an trong viec khoi to, dieu tra, xet xu mot so vu an lon, phuc tap. Dien hinh nhu vu an Nguyen Lam Thai, vu an Nguyen Duc Chi o Cong ty Rusanka, Khanh Hoa, vu loi dung quyen han trong khi thi hanh cong vu tai Quan Nam, Hai phong; vu an gay roi trat tu cong cong, pha hoai tai san xa hoi chu nghia tai 178 Nguyen Luong Bang, Dong Da, Ha Noi…duoc nhan dan dong tinh ung ho; bo may lam viec va doi ngu can bo tu phap tung buoc duoc kien toan; nhat la cac toa an nhan dan cap huyen da dap ung duoc yeu cau nhiem vu theo tham quyen xet xu moi.

Mot so dai bieu danh gia, dau tranh phong chong vi pham, toi pham la cong viec kho khan, gian kho, lau dai, vi vay trong thoi gian toi, hoat dong phong, chong vi pham, toi pham can tiep tuc duoc thuc hien dong bo bang nhieu bien phap, trong do can quan tam chu y hon nua den cong tac phong ngua vi pham, toi pham. Theo dai bieu Tran Tien Dung (doan Ha Tinh) cho rang, de lam tot cong tac phong chong toi pham, ben canh viec tao moi truong trong sach, lanh manh trong vui choi, sinh hoat cua gioi tre, can day manh hon nua hoat dong phoi hop, phat huy vai tro cua nha truong, gia dinh, cac to chuc xa hoi cung cac co quan chuc nang trong cong tac phong ngua vi pham, toi pham.

Mot van de khien cac dai bieu lo lang la tinh hinh toi pham lien tuc gia tang, trong do co toi pham la nguoi nuoc ngoai. DB Pham Quoc Anh (doan Dong Nai) phan anh ve tinh hinh nhieu nguoi nuoc ngoai, chu yeu la chau Phi den trom cap, lua dao va bien Viet Nam thanh noi trung chuyen ma tuy.Dai bieu de nghi can tim ra giai phap cu the neuu khong bao gio toi pham moi giam.

Cac dai bieu de nghi can tiep tuc day manh cong tac kiem tra, giam sat trong cong tac dieu tra, truy to, xet xu, dam bao moi hanh vi vi pham, pham toi deu duoc phat hien va xu ly dung nguoi, dung toi, dung phap luat. Ben canh do, cac co quan bao ve phap luat can nang cao hieu qua cong tac phoi hop trong phong chong vi pham va toi pham, thuc hien tot chuc nang nhiem vu cua minh trong viec giu gin ky cuong phap luat, dam bao uy tin cua nganh va long tin cua nhan dan.

Sang 5/11, Quoc hoi lam viec tai Hoi truong, tiep tuc thao luan ve bao cao cong tac cua Vien truong Vien kiem sat nhan dan toi cao, Chanh an Toa an nhan dan toi cao; bao cao cua Chinh phu ve cong phong ngua, chong vi pham phap luat va toi pham; cong tac thi hanh an.


Tai dien dan Quoc hoi, dai bieu Nguyen Minh Thuyet (doan Lang Son) da co bai phat bieu rat tam huyet ve viec phong va chong toi pham o nuoc ta. VnMedia xin luoc ghi nhung y kien cua dai bieu Thuyet.

“Toi rat ngac nhien khi doc bao cao Chinh phu, ban bao cao dai hon 15 trang nay chi danh ven ven 7,5 dong cho cuoc dau tranh phong chong tham nhung. Do la bao cao day du, con bao cao tom tat va bo sung thi da cat toan bo 7,5 dong nay. Phai chang trong nam 2009, “giac noi xam” nay da lui?”

Trong bao cao cua Chinh phu, toi pham tham nhung duoc xep cung voi toi pham ve moi truong va xep hang thu ba. Xep thu nhat la toi pham xam pham an ninh quoc gia, thu hai la toi pham xam pham trat tu an toan xa hoi.

Toi cho rang chong toi pham xam pham an ninh quoc gia la het suc quan trong. Trong luc nay, toi nghi noi xam cung rat dang so. Quan trong nhat de bao ve che do la long dan... Neu chung ta khong chong duoc tham nhung, khong quyet tam chong tham nhung, de nhan dan giam long tin thi luc do, cac the luc ben ngoai se co dieu kien ket hop voi nhung nguoi bat man ben trong de am muu chong pha che do.

Toi mong rang tat ca cac nhan thuc ve ly thuyet ay duoc cac co quan tu phap the hien trong thuc te, day manh cuoc dau tranh phong, chong tham nhung, dap ung yeu cau cua nhan dan".


Anh Thi

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Pháp Luật >>