Tham quyen thu tuc thay doi cai chinh ho tich

Thứ năm, 17 Tháng năm 2007, 15:46 GMT+7
Hoi: Truoc day vi gian cha nen me dat cho toi cai ten khong giong ai, moi khi den truong bi ban be treu choc. De xoa bo noi mac cam nay toi phai lam sao? Thu tuc chinh sua ho ten duoc quy dinh nhu the nao? Cap nao co tham quyen cai chinh? (Mot ban doc o Quang Ngai).

Dap:Truong hop can thay doi ho, ten, ngay thang nam sinh trong Giay khai sinh duoc goi la cai chinh ho tich. Theo Nghi dinh 158/2005/ND-CP cua Chinh phu thi tham quyen, thu tuc thay doi, cai chinh ho tich duoc quy dinh nhu sau:

Uy ban nhan dan cap xa, noi da dang ky khai sinh truoc day co tham quyen giai quyet viec thay doi, cai chinh ho tich cho nguoi duoi 14 tuoi.

Uy ban nhan dan cap huyen, ma trong dia hat cua huyen do duong su da dang ky khai sinh truoc day, co tham quyen giai quyet viec thay doi, cai chinh ho tich cho nguoi tu du 14 tuoi tro len.

Nguoi yeu cau thay doi, cai chinh ho tich phai nop ho so gom: To khai (theo mau quy dinh), ban chinh Giay khai sinh cua nguoi can thay doi, cai chinh ho tich va cac giay to lien quan khac de lam can cu cho viec thay doi, cai chinh ho tich. Trong thoi han 5 ngay, ke tu ngay nhan du giay to hop le, neu viec thay doi, cai chinh ho tich co du dieu kien theo quy dinh thi viec cai chinh se duoc thuc hien.

LG Hoang Tao

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tư Vấn Pháp Luật >>