Thu tuc xin nuoi con nuoi Viet Nam

Thứ ba, 15 Tháng một 2002, 03:19 GMT+7

“Chung toi dang dinh cu o Canada, muon nhan con nuoi Viet Nam. Vay thu tuc cho viec nay the nao?” (ban doc Hung-Binh@).

Tra loi:

Theo Nghi dinh 184/CP ngay 30/11/1994, thu tuc dang ky nhan nuoi con nuoi nguoi Viet Nam duoc quy dinh nhu sau:

1. Nguoi nuoc ngoai muon nhan nuoi con nuoi phai lam don va ho so (2 bo) gui len so tu phap tinh, thanh pho noi tre em do cu tru. Ho so gom: ban sao giay khai sinh hoac ho chieu cua nguoi nhan nuoi con nuoi; giay xac nhan cua co quan nha nuoc co tham quyen cho phep nguoi nuoc ngoai duoc nhan nuoi con nuoi la tre em Viet Nam; giay xac nhan ve suc khoe, thu nhap cua nguoi nhan con nuoi; giay cam ket bao cao Bo Tu phap Viet Nam ve tinh trang tre hang nam; ban sao giay khai sinh cua tre duoc xin nhan lam con nuoi; giay cua cha me hoac nguoi do dau cua tre em, xac nhan tu nguyen cho tre do lam con nuoi.

2. Trong thoi han 60 ngay, UBND tinh, thanh pho noi nhan ho so se ra quyet dinh cho hoac khong cho nguoi nuoc ngoai nhan tre lam con nuoi.

Luat su Vu Thi Viet Ha
Doan Luat su Ha Noi

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tư Vấn Pháp Luật >>