Tranh chap dat dai Hau het sai sot deu lien quan den chung cu

Thứ tư, 09 Tháng hai 2011, 19:47 GMT+7
Trong hoi thao tong ket nganh TAND TP.HCM moi day, Toa Dan su da rut kinh nghiem ve nhung sai sot trong qua trinh giai quyet an lien quan den dat dai.

Thu thap chung cu chua chat

Tranh chap dat dai Hau het sai sot deu lien quan den chung cu

Theo thong ke nam 2010, trong 123 ban an cua toa an quan, huyen bi cap phuc tham huy co den 63 an lien quan den dat dai, tap trung nhieu o cac quan 6, 7, 8, 9, 12, Tan Phu, Hoc Mon, Cu Chi, Nha Be, Binh Chanh. Trong 53 an so tham do TAND TP giai quyet bi TAND Toi cao huy theo trinh tu giam doc tham co toi 24 an lien quan den dat dai. Trong so 13 vu an do Toa Phuc tham TAND Toi cao tai TP.HCM xu huy thi cung co nam vu lien quan den dat dai.

Chanh Toa Dan su TAND TP.HCM Duong Buu Chanh cho biet mot thieu sot kha pho bien la cap so tham khong kiem dinh lai cac tai lieu chung cu do cung mot co quan cung cap khi no co su sai lech ve con so, dien tich, so thua. Hau qua la khi co khang cao, khang nghi cap phuc tham, giam doc tham khong the khac phuc duoc bang viec cho giam dinh lai, do dac lai nen da huy an...

Cac loi tiep theo la tham phan thuong khong yeu cau UBND cung cap ban sao ho so qua trinh xet cap giay chung nhan quyen su dung dat de doi chieu voi yeu cau phan bac, phan to cua duong su. Thu nua la loai tranh chap phai tinh an phi theo gia ngach nhung tham phan thuong quen dinh gia gia tri quyen su dung dat khi duong su khong yeu cau. Ngoai ra, viec trieu tap thieu nguoi tham gia to tung cung la loi pho bien. Ke den la viec thu thap chung cu tu cac co quan, to chuc thuong rat kho, duong su khong the tu thu thap duoc nhung toa cap so tham it giup do.

Danh gia chung cu sai

Theo Toa Dan su, cac tham phan thuong chua nghien cuu ky cac van ban huong dan cua Hoi dong Tham phan TAND Toi cao ve cach giai quyet tranh chap thua ke quyen su dung dat de xac dinh thoi hieu va viec co dinh chi vu an hay khong. Vi thuc te co nhieu truong hop cac duong su deu thua nhan dat la di san thua ke nhung ho da thoa thuan phan chia nen khong yeu cau toa an can thiep. Gap nhung tinh huong nay cach xu ly dung la chia tai san chung ve gia tri quyen su dung dat hoac quyen su dung dat tuy theo thoa thuan cua duong su.

Tiep theo la sai sot khi tham phan khong dinh gia lai gia tri dat khi mot ben duong su yeu cau va khi thoi gia thay doi. Khong cho co quan co tham quyen tra loi ve nguon goc dat, qua trinh giai quyet khi cap giay chung nhan, tham phan da voi vang cong nhan tai lieu duong su cung cap la chung cu. Co khi co quan tra loi nhung nguoi ky van ban khong co tham quyen nhung toa van cong nhan tai lieu do la chung cu. Xu phuc tham toa cap tren huy an vi cong van tra loi khong dung tham quyen. Sai sot nay rat dang tiec.

Voi cac vu an tranh chap chuyen nhuong dat nhieu khi duong su chi co giay tay, khong co chung thuc cua chinh quyen dia phuong nhung da thuc hien day du nghia vu va duoc cap “so do” nhung toa van tuyen hop dong vo hieu la chua chuan. Theo Toa Dan su, do chi la vi pham ve dieu kien hinh thuc con noi dung chuyen nhuong da hoan thanh thi toa phai xem xet cho cac duong su thuc hien nghia vu theo huong dan tai Nghi quyet 02 nam 2004 cua Hoi dong Tham phan TAND Toi cao.

Chua thong nhat khau hoa giai

Cung theo Toa Dan su, khau hoa giai la khau bat buoc nhung hien co hai quan diem khac nhau trong nganh TAND TP.HCM. Quan diem thu nhat cho rang tat ca cac loai tranh chap dat dai truoc khi duong su khoi kien ra toa an thi bat buoc phai thong qua hoa giai o cap xa. Neu vi pham dieu kien tren thi cap phuc tham phai huy an, neu chua xu so tham thi toa nen tam dinh chi de thuc hien dung thu tuc. Quan diem thu hai la chi co tranh chap quyen su dung dat (ai la so huu dat) thi moi phai hoa giai o cap xa truoc, cac loai tranh chap khac cu kien thang ra toa. Day cung la van de can phai co mot huong dan chung de hieu cho thong nhat.

Ho da noi

Se som co huong dan

Toi cho rang cac tham phan nganh TAND TP.HCM phai no luc hon nua de keo giam sai sot trong giai quyet an lien quan den tranh chap dat dai du van biet do la loai an kho. Toi se ghi nhan va som tap hop de trinh Hoi dong Tham phan TAND Toi cao ra nghi quyet huong dan tren co so nhung kien nghi cua cac tham phan ve loai an tranh chap dat dai noi rieng va cac loai an khac.

Ong BUI NGOC HOA, Pho Chanh an TAND Toi cao 

Nhan thuc chua dong bo

Toa Dan su TAND TP.HCM da mo lop tap huan nghiep vu, rut kinh nghiem khi bi huy an nhung sai sot khi giai quyet loai an nay van nhieu. Nguyen nhan chu quan la do ban than cac than phan co trinh do nhan thuc va ky nang van dung phap luat khac nhau, chua dong deu. Hau qua cua nhung sai sot tren la ti le an bi huy cao.

Ong DUONG BUU CHANH, Chanh Toa Dan su TAND TP.HCM

Co yeu to khach quan

Yeu to khach quan khien cho an co sai sot la do su chuyen bien cua nen kinh te thi truong, gia tri cua cac loai dat tang cao, luon bien dong anh huong den quy hoach phat trien ha tang co so. Cac co quan quan ly nha nuoc ban hanh nhieu van ban huong dan giai quyet tranh chap dat o nhieu thoi diem khac nhau. Trong khi do qua trinh giai quyet tranh chap tai toa thuong phai keo dai va tuan thu cac quy dinh to tung nen cac tham phan thuong lung tung khi van dung cac van ban tren.

Mot dai dien Toa Dan su TAND TP.HCM

THANH TUNG

Viet Bao (Theo Phap luat TP.HCM)

 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Pháp Luật >>