Vua thang kien UBND quan lai tiep tuc di kien

Thứ bảy, 26 Tháng năm 2012, 23:17 GMT+7
Vua la nguoi thang kien UBND quan Long Bien trong vu an hanh chinh duoc toa phuc tham TAND Ha Noi mo ngay 13/2/2012, ba Nguyen Thi Hoan lai tiep tuc hanh trinh di doi cong ly.

Theo ba Hoan trinh bay, gia dinh ba da nop don khoi kien 2 quyet dinh hanh chinh cua UBND quan Long Bien va Chu tich UBND quan nay, duoc TAND quan Long Bien thu ly tu thang 10/2011, nhung den nay da qua thoi han dua vu an ra xet xu theo quy dinh tai Dieu 117 Luat To tung hanh chinh nam 2010.

Ba Nguyen Thi Hoan tru tai so 184 pho Ngo Gia Tu, phuong Duc Giang, quan Long Bien, Ha Noi, dai dien cho hai ho gia dinh gom anh, em trai cua ba Hoan la ong Nguyen Gia Thuy (o so 847) va ong Nguyen Van Hong (o so 845, pho Ngo Gia Tu) trong viec doi quyen va loi ich hop phap da bi cac quyet dinh cua UBND quan Long Bien xam pham.
Vua thang kien UBND quan lai tiep tuc di kien
Ngoi nha cua ba Hoan o pho Ngo Gia Tu, phuong Duc Giang, Long Bien.

Theo don cua ba Hoan, ngay 23/6/2011, gia dinh ba nhan duoc quyet dinh so 1737/QD-UBND ngay 7/5/2010 cua UBND quan Long Bien ve viec Phe duyet phuong an chi tiet boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi thu hoi dien tich nha dat cua hai ho gia dinh tren. Theo do, dien tich bi thu hoi cua gia dinh ba Hoan chi la 55,2m2 dat trong khi thuc te la 82,5m2.

Cau chuyen 27,3m2 dat bong dung bi “ho bien” la do nguyen nhan trong viec xac minh chu so huu va nguon goc dat dan den viec lap phuong an boi thuong giai phong mat bang khong thoa dang. Hau qua la phan dat den bu 27,3m2 va mot suat tai dinh cu cho gia dinh ong Hong da bi “bo quen”.

Theo ho so, tu nam 1964, gia dinh ba Hoan da nhan chuyen nhuong thua dat 128m2 va su dung nguyen ven cho den nay. Nam 1999, do nhu cau su dung cua gia dinh, thua dat duoc tach lam hai, duoc cap hai so nha 845 va 847 cho hai ho ong Hong va ong Thuy truc tiep quan ly, su dung rieng biet, co ho khau doc lap voi tong so 14 nhan khau va hien tai dang tho hai liet si la chu, bac ruot cua ba Hoan.

Trong khi do, UBND quan Long Bien tra loi rang: “co the gia dinh ong Thuy da thuc hien viec chia tach thua, ho khau sau khi co du an de co them suat tai dinh cu”.

Nhung tren thuc te la du an duoc thanh pho phe duyet nam 2003 con ho khau va dien tich nha dat tren cua gia dinh ba Hoan da duoc chia tach tu nam 1999.

Gia dinh ba Hoan da lam don xin phuc tra va duoc xac dinh lai dien tich thieu hut la 27,3m2. Luc nay, UBND phuong Duc Giang co van ban tra loi gia dinh ba Hoan cho rang dien tich thieu cua gia dinh thuoc dien dat cong luu khong do do khong co co so giai quyet.

Phia ba Hoan khang dinh, cac van ban xac nhan cua chinh quyen dia phuong tu truoc den nay deu xac nhan gia dinh ba da o on dinh, khong tranh chap, hoan toan phu hop voi cac quy dinh ve dieu kien de duoc boi thuong ve dat. Viec UBND quan Long Bien thu hoi gan het dien tich dat o cua hai ho 845, 847 ma khong den bu thoa dang cho hai ho la viec lam thieu trach nhiem.

Ba Hoan da lam don khoi kien den TAND quan Long Bien yeu cau tuyen huy Quyet dinh so 1737/QD-UBND ngay 7/5/2010 cua UBND quan Long Bien va Quyet dinh so 115/QD-CTUBND ngay 21/4/2011 cua Chu tich UBND quan Long Bien ve viec cuong che thi hanh quyet dinh thu hoi dat. Tuy nhien, da 8 thang, khong hieu vi ly do gi, TAND quan Long Bien van chua dua vu an ra xet xu theo quy dinh cua phap luat.

Cuoi nam 2010, UBND quan Long Bien ban hanh Quyet dinh 11167/QD-UBND ve viec “phe duyet phuong an boi thuong, ho tro va tai dinh cu doi voi 2 ho phuong Duc Giang de GPMB thuc hien du an cai tao, nang cap Quoc lo 1A doan cau Chui – cau Duong, duong Ngo Gia Tu”. Phan nha dat bi thu hoi cua gia dinh ba la 32.50m2 nhung chi duoc boi thuong 16.30m2 voi gia den bu la 16 trieu 920 nghin dong/m2 o vi tri 3 trong khi nha dat nay thuoc vi tri 1.

Ba Hoan da lam don khieu nai quyet dinh tren den UBND quan Long Bien nhung khong duoc chap nhan. Ngay 18/5/2011, ba khoi kien den TAND quan Long Bien. HDXX so tham tuyen bo khong chap nhan yeu cau khoi kien cua ba Hoan.


Nhung sau do, ngay 13/2/2012, tai phien phuc tham, TAND Ha Noi da ra phan quyet tuyen huy QD 11167 cua UBND quan Long Bien va sua an so tham ma TAND quan nay da tuyen.

» Lam roi tua vit trong co hong benh nhan, nha si bi kien
» Kien doi benh vien mat tra lai 85.000 USD
» Xet xu vu kien cua "co dau mat trinh"

Nam Minh
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Pháp Luật >>