5 nam de kieu bao dang ky giu lai quoc tich VN

Thứ năm, 04 Tháng mười hai 2008, 12:41 GMT+7

Nguoi Viet dinh cu o nuoc ngoai ma chua mat quoc tich Viet Nam se duoc Nha nuoc cong nhan con quoc tich Viet Nam. Quy dinh nay duoc ghi ro trong Luat Quoc tich sua doi, duoc Van phong Chu tich nuoc cong bo sang nay (4/12).

Bo truong Tu phap Ha Hung Cuong. Anh: LN

Luat Quoc tich (sua doi) co nhieu noi dung moi thong thoang.

Luat tiep tuc khang dinh nguyen tac mot quoc tich, nhung quy dinh mem deo: “Nha nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam cong nhan cong dan Viet Nam co mot quoc tich la quoc tich Viet Nam, tru truong hop Luat nay co quy dinh khac”.

Nhung ngoai le la: Truong hop duoc Chu tich nuoc cho phep khi xin nhap quoc tich VN, truong hop quoc tich cua tre em la con nuoi hoac nguoi Viet dinh cu o nuoc ngoai da nhap quoc tich nuoc ngoai nhung van mong muon giu quoc tich VN.

Dang chu y la viec Nha nuoc cong nhan nguoi Viet dinh cu o nuoc ngoai ma chua mat quoc tich Viet Nam truoc ngay luat nay co hieu luc thi van duoc giu quoc tich Viet Nam. Trong thoi han 5 nam, ke tu ngay 1/7/2009 - thoi diem Luat co hieu luc - nguoi chua mat Quoc tich Viet Nam phai dang ky voi co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai de giu quoc tich. Neu khong dang ky, coi nhu mat quoc tich Viet Nam.

Bo truong Tu phap Ha Hung Cuong cho hay: "Thoi han 5 nam nay la de giai quyet nhung ton dong do lich su de lai". Hien trong so hon 3 trieu nguoi Viet dang dinh cu o nuoc ngoai, nhieu nguoi van muon giu quoc tich Viet Nam.

TIN LIEN QUAN
Theo Bo truong Tu phap, tu nam 1998 den nay, da co hon 2.300 kieu bao xin dang ky giu quoc tich.

Cung theo Luat sua doi, cong dan nuoc ngoai va nguoi khong quoc tich dang thuong tru o VN co the duoc nhap quoc tich neu co day du cac dieu kien: Biet tieng Viet du de hoa nhap; da thuong tru o VN tu 5 nam tro len; co nang luc hanh vi dan su theo quy dinh phap luat va ton trong truyen thong, tap quan VN.

Nguoi nhap quoc tich VN se phai thoi quoc tich nuoc ngoai tru nhung truong hop dac biet duoc Chu tich nuoc cho phep.

Cu tru tren 20 nam se duoc nhap quoc tich Viet Nam

De han che tinh trang khong quoc tich, Luat quy dinh Nha nuoc tao dieu kien cho tre em sinh ra tren lanh tho Viet Nam deu co quoc tich va nhung nguoi khong quoc tich thuong tru o Viet Nam duoc nhap quoc tich Viet Nam.

Viec ket hon, ly hon va huy viec ket hon trai phap luat giua cong dan Viet Nam voi nguoi nuoc ngoai khong lam thay doi quoc tich Viet Nam cua duong su va con chua thanh nien cua ho. Luat dong thoi quy dinh viec vo hoac chong nhap, tro lai hoac mat quoc tich Viet Nam khong lam thay doi quoc tich cua nguoi kia.

Ngoai ra, Luat Quoc tich Viet Nam sua doi danh nhieu dieu, khoan quy dinh ve quoc tich cua tre em nhu tre em sinh ra trong hoac ngoai lanh tho Viet Nam ma khi sinh co cha me deu la cong dan Viet Nam thi co quoc tich Viet Nam.

Tre em sinh ra trong hoac ngoai lanh tho Viet Nam ma khi sinh co cha hoac me la cong dan Viet Nam con nguoi kia la nguoi khong quoc tich, hoac co me la cong dan Viet Nam con cha khong ro la ai thi co quoc tich Viet Nam. Tre em khi sinh ra co cha hoac me la cong dan Viet Nam con nguoi kia la cong dan nuoc ngoai thi co quoc tich Viet Nam, neu co su thoa thuan bang van ban cua cha me vao thoi diem dang ky khai sinh cho con.

Ngoai ra, de giai quyet tinh trang nhung nguoi khong quoc tich da cu tru lau dai o Viet Nam, Luat quy dinh ke tu ngay 1/7/2009, nguoi nao khong quoc tich ma khong co day du cac giay to ve nhan than, nhung da cu tru on dinh tren lanh tho Viet Nam tu 20 nam tro len, tuan thu Hien phap, phap luat Viet Nam thi duoc nhap quoc tich Viet Nam theo trinh tu, thu tuc va ho so do Chinh phu quy dinh.

Cung trong sang nay, Van phong Chu tich nuoc da cong bo lenh cua Chu tich nuoc ve Luat Thue tieu thu dac biet va Luat Thi hanh an dan su .

  • Le Nhung

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>