Bai phat bieu be mac hoi nghi cua Tong Bi thu Nong Duc Manh

Thứ năm, 17 Tháng bảy 2008, 21:30 GMT+7

Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi lan thu bay Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi.

Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua dong chi Tong Bi thu:

Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong,
Thua cac dong chi du Hoi nghi,

Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi lan thu bay Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da hoan thanh chuong trinh da de ra. Hoi nghi da tap trung tri tue, thao luan soi noi, thang than, dan chu voi tinh than trach nhiem cao, dong gop nhieu y kien xac dang va sau sac; danh gia cao cong tac soan thao cac de an, hoan nghenh cac y kien dong gop tam huyet, tri tue cua cac to chuc va ca nhan trong qua trinh chuan bi de an trinh Hoi nghi. Hoi nghi Trung uong bieu thi su dong tinh voi cac noi dung tiep thu va giai trinh cua Bo Chinh tri, nhat tri thong qua Nghi quyet "Ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac thanh nien trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc"; Nghi quyet "Ve xay dung doi ngu tri thuc trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc"; Nghi quyet "Ve nong nghiep, nong dan, nong thon"; Hoi nghi cung da cho y kien ve tinh hinh kinh te - xa hoi 6 thang dau nam va cac giai phap chu yeu trong 6 thang cuoi nam 2008 de Bo Chinh tri ra ket luan ve van de nay.

Nhung noi dung thao luan va quyet nghi tai Hoi nghi Trung uong lan nay rat quan trong va can thiet, vua co tinh chien luoc lau dai, vua mang tinh thoi su cap bach, dap ung nhung doi hoi moi cua cong cuoc cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap quoc te.

Thua cac dong chi,

Ve cong tac thanh nien, Chu tich Ho Chi Minh da day: "Thanh nien la nguoi chu tuong lai cua nuoc nha. That vay, nuoc nha thinh hay suy, yeu hay manh mot phan lon la do cac thanh nien". Lich su cach mang nuoc ta duoi su lanh dao cua Dang cho thay, trong moi thoi ky, tren moi mat tran, bao gio cac the he thanh nien cung la doi quan xung kich. Su cong hien cua thanh nien cho su nghiep cach mang la to lon va chinh su nghiep cach mang da toi luyen, boi duong nen nhung the he thanh nien ngang tam doi hoi cua dat nuoc, that su xung dang voi dan toc va thoi dai. Lich su va truyen thong tot dep cua thanh nien Viet Nam se mai mai soi sang cho nhieu the he.

Ke thua tinh hoa truyen thong cua dan toc, cua cac the he thanh nien di truoc va thanh qua cua su nghiep doi moi, hoi nhap va giao luu quoc te, the he thanh nien hien nay co mat manh rat co ban, the chat, pham chat, nang luc, tri tue khong ngung duoc nang cao, co y chi vuon len, tu khang dinh minh, lap than lap nghiep, lam giau chinh dang, co khat vong duoc dong gop tich cuc cho su nghiep doi moi, xay dung va bao ve To quoc. Tren thuc te, thanh nien ta da co nhung dong gop xung dang. Co the noi, dat nuoc ta duoc on dinh, kinh te - xa hoi phat trien, quoc phong, an ninh duoc tang cuong, trat tu an toan xa hoi duoc giu vung, mot phan quan trong la do nhan thuc, thai do chinh tri dung dan va hanh dong tich cuc cua thanh nien. Trong khi khang dinh mat manh co ban cua thanh nien, chung ta khong the xem nhe nhung mat yeu kem, khuyet diem, tham chi sai lam trong mot bo phan, mot so ca the thanh nien, boi chinh do co khi la nguyen nhan truc tiep gay ra nhung tieu cuc, nhung ton that khong nho cho gia dinh, cong dong va xa hoi. Danh gia thanh nien phai that su khach quan, khoa hoc, bien chung trong moi quan he cua moi truong song, y thuc tu tu duong, ren luyen cua thanh nien va trach nhiem cua gia dinh, nha truong, xa hoi, nhat la Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh. Trong boi canh tinh hinh dat nuoc va quoc te hien nay, thanh nien nuoc ta dang dung truoc nhung co hoi, thuan loi lon, nhung cung phai duong dau voi nhung kho khan, thach thuc. Cac the luc thu dich va ke xau dang tim moi cach loi keo, tha hoa thanh nien. Trach nhiem cua chung ta la phai dinh huong, giao duc, tao dieu kien cho thanh nien nam bat co hoi, vuot qua thach thuc, vuon len dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap quoc te.

Chung ta den voi thanh nien phai bang ca long tin yeu, ton trong va trach nhiem, phai dat thanh nien o vi tri trung tam trong chien luoc boi duong, phat huy nhan to va nguon luc con nguoi. Cham lo, giao duc, boi duong thanh nien la trach nhiem cua ca he thong chinh tri duoi su lanh dao cua Dang, phat huy vai tro quan trong cua Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh, gia dinh, nha truong va xa hoi. Dang lanh dao cong tac thanh nien va truc tiep lanh dao Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh, coi nhiem vu xay dung Doan vung manh la bo phan quan trong trong cong tac xay dung Dang, la xay dung Dang truoc mot buoc. Nha nuoc quan ly thanh nien va cong tac thanh nien, tao dieu kien cho thanh nien phat trien va cong hien, dong thoi khuyen khich, van dong thanh nien no luc hoc tap, ren luyen, tu than phan dau theo tam guong dao duc cua Bac Ho, coi do la yeu to quan trong de xay dung the he thanh nien thoi ky moi.

Tu nay den nam 2020, chung ta phai huong toi muc tieu tiep tuc xay dung the he thanh nien Viet Nam giau long yeu nuoc, tu cuong dan toc, kien dinh ly tuong doc lap dan toc va chu nghia xa hoi; co dao duc cach mang, y thuc chap hanh phap luat, song co van hoa, vi cong dong; co nang luc, ban linh trong hoi nhap quoc te; co suc khoe, tri thuc, ky nang va tac phong lao dong tap the, tro thanh cong dan tot cua dat nuoc; co vu thanh nien nuoi duong uoc mo, hoai bao lon, xung kich, sang tao, lam chu khoa hoc cong nghe, vuon len ngang tam thoi dai; phan dau hinh thanh mot lop thanh nien uu tu, ke tuc trung thanh va xuat sac su nghiep cach mang ve vang cua Dang, cua dan toc trong thoi ky moi.

De thuc hien duoc muc tieu do, chung ta phai tang cuong giao duc ly tuong, dao duc cach mang, loi song van hoa va y thuc cong dan cho thanh nien, dac biet la moi can bo, dang vien, moi nguoi lon tuoi phai la tam guong mau muc de thanh nien noi theo; doi moi toan dien cong tac giao duc va dao tao, tao co hoi cho thanh nien duoc hoc tap; phai co nhieu bien phap de nang cao chat luong lao dong tre, giai quyet viec lam, tang thu nhap va cai thien doi song cho thanh nien; xay dung moi truong xa hoi lanh manh, tao dieu kien cho thanh nien nang cao doi song van hoa tinh than, phat trien toan dien; coi trong hon nua viec trong dung nhan tai tre tren moi linh vuc; xay dung Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh vung manh, thuc su la truong hoc xa hoi chu nghia cua thanh nien, doi du bi tin cay cua Dang, cham lo xay dung Doi Thieu nien Tien phong Ho Chi Minh; tang cuong vai tro cua Mat tran To quoc, cac doan the, to chuc kinh te - xa hoi va gia dinh, phoi hop giao duc, boi duong thanh thieu nien; phat huy su no luc, phan dau cua moi thanh nien trong hoc tap, lao dong va cuoc song; nang cao hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc ve thanh nien va cong tac thanh nien. Thuc hien tot cac nhiem vu, giai phap do chinh la tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi thanh nien, bao dam cho thanh nien thuc hien thang loi su menh lich su di dau trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa, xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia.

Thua cac dong chi,

Chung ta deu biet, tri thuc la nen tang tien bo xa hoi, doi ngu tri thuc la luc luong nong cot sang tao va truyen ba tri thuc; xay dung doi ngu tri thuc la yeu cau tat yeu cua phat trien xa hoi. Tu truoc den nay, Bac Ho va Dang ta luon coi trong tri thuc, quan tam xay dung doi ngu tri thuc va da co nhung thanh cong lon. Ngay trong thoi ky gian kho, ac liet cua chien tranh, chung ta da hinh thanh va phat trien duoc doi ngu tri thuc moi, tri thuc cach mang day nhiet huyet, co nhieu dong gop to lon tren nhieu linh vuc, gop phan xung dang lam nen thang loi ve vang cua dan toc. Voi tam nhin chien luoc, Dang ta vua quan tam xay dung doi ngu tri thuc hien co, vua cham lo dao tao, boi duong doi ngu tri thuc cho giai doan tiep theo, thuc hien nhieu chu truong, chinh sach, tao moi truong de doi ngu tri thuc phat trien va phat huy vai tro tren moi linh vuc. Cho den nay, doi ngu tri thuc Viet Nam da co buoc phat trien nhanh ve so luong, nang len ve chat luong va da co nhieu dong gop xung dang vao thang loi to lon va co y nghia lich su cua su nghiep doi moi dat nuoc.

Tuy nhien, so voi yeu cau cua su nghiep day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap quoc te, trong boi canh toan cau hoa, cach mang khoa hoc va cong nghe hien nay, doi ngu tri thuc nuoc ta con co khoang cach ca ve so luong, chat luong va co cau; mot so con tam tu, vuong mac, mot so chiu tac dong cua cac mat tieu cuc trong xa hoi, co truong hop tu ha thap pham gia cua minh. Cong tac xay dung doi ngu tri thuc van con nhieu han che, khuyet diem. Chinh vi vay, viec ra nghi quyet vao thoi diem hien nay la het suc can thiet.

Quan diem nhat quan cua Dang ta coi tri thuc la luc luong lao dong sang tao dac biet quan trong trong tien trinh day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te, dau tu xay dung doi ngu tri thuc la dau tu cho phat trien ben vung. Xay dung doi ngu tri thuc la trach nhiem cua ca he thong chinh tri va toan xa hoi, trong do trach nhiem cua Dang va Nha nuoc giu vai tro quyet dinh, dong thoi cung la vinh du, bon phan cua chinh tri thuc. Thuc hanh dan chu, ton trong va phat huy tu do tu tuong trong hoat dong nghien cuu, sang tao, tao dieu kien va moi truong cho hoat dong nghe nghiep cua tri thuc, trong dung dung tri thuc, co chinh sach dac biet doi voi nhan tai.

Tu nay den nam 2020, chung ta phai phan dau theo muc tieu xay dung doi ngu tri thuc lon manh, dat chat luong cao, so luong dong va co cau hop ly, tung buoc tien len ngang tam voi trinh do cua tri thuc cac nuoc tien tien trong khu vuc va the gioi. Gan bo vung chac giua Dang voi tri thuc, giua tri thuc voi Dang, boi dap khoi dai doan ket toan dan toc tren nen tang lien minh cong - nong - tri.

Trong nhung nam truoc mat, hoan thien cac co che, chinh sach da ban hanh, xay dung co che, chinh sach moi nham phat huy co hieu qua tiem nang cua doi ngu tri thuc hien nay, dong thoi xay dung chien luoc phat trien doi ngu tri thuc den nam 2020 va nhung nam tiep theo dap ung nhiem vu day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te.

De xay dung doi ngu tri thuc theo yeu cau moi, chung ta phai lam nhieu viec, trong do can phai tap trung hoan thien moi truong va dieu kien thuan loi cho hoat dong cua tri thuc, co che do, chinh sach bao dam loi ich vat chat tuong xung voi gia tri suc lao dong de tri thuc duoc huong day du quyen loi vat chat, tinh than tu ket qua sang tao cua minh, tang cuong thuc thi quyen so huu tri tue, quyen tac gia doi voi san pham sang tao; thuc hien cac chinh sach trong dung, dai ngo va ton vinh tri thuc; tao chuyen bien can ban trong dao tao, boi duong doi ngu tri thuc, coi trong dao tao, boi duong, tao dieu kien, co hoi cho tri thuc tre duoc sang tao va cong hien; cung co va nang cao chat luong hoat dong cua cac hoi tri thuc; doi moi phuong thuc, nang cao chat luong va hieu qua cong tac lanh dao cua Dang doi voi doi ngu tri thuc. Xay dung doi ngu tri thuc vung manh la truc tiep nang tam tri tue, suc manh cua dat nuoc, cua Dang va cua ca he thong chinh tri.

Thua cac dong chi,

Nong nghiep, nong dan, nong thon la nhung van de rat lon co quan he gan bo mat thiet voi nhau. Truoc day, hien nay va cung nhu sau nay, Dang ta luon dat nong nghiep, nong dan, nong thon o vi tri chien luoc quan trong, coi do la co so va luc luong de phat trien kinh te - xa hoi ben vung, on dinh chinh tri, bao dam an ninh, quoc phong, giu gin, phat huy ban sac van hoa dan toc va bao ve moi truong sinh thai.

Van de nong nghiep, nong dan, nong thon phai duoc giai quyet dong bo gan voi qua trinh day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa. Cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep, nong thon la mot trong nhung nhiem vu quan trong hang dau va la nhan to bao dam thanh cong cua cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Cong nghiep phai ho tro manh me cho nong nghiep, nong dan, nong thon. Trong moi quan he mat thiet giua nong nghiep, nong dan va nong thon, nong dan la chu the cua qua trinh phat trien, xay dung nong thon moi theo quy hoach la can ban, phat trien toan dien, hien dai hoa nong nghiep la then chot. Giai quyet van de nong nghiep, nong dan, nong thon phai dua tren co che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, phu hop voi dieu kien cua tung vung va ca nuoc; khai thac thuan loi trong hoi nhap quoc te; phat huy cao noi luc trong nong thon, dong thoi tang manh dau tu cua Nha nuoc; ung dung nhanh cac thanh tuu khoa hoc cong nghe, phat trien nguon nhan luc, nang cao dan tri. Giai quyet van de nong nghiep, nong dan, nong thon la nhiem vu cua ca he thong chinh tri va toan xa hoi. Phai khoi day tinh than yeu nuoc, tu chu, tu luc tu cuong, vuon len cua nong dan; xay dung xa hoi nong thon on dinh, hoa thuan, dan chu, doi song van hoa phong phu.

Hien nay, nong nghiep, nong dan, nong thon nuoc ta dang co nhieu thoi co thuan loi, nhung cung phai doi pho voi khong it kho khan, thach thuc ca trong nuoc va tu quoc te. Van de dat ra la phai giai quyet dong bo va co hieu qua cao, khac phuc yeu kem, kho khan, nam bat thoi co, vuot qua thu thach, dua nong nghiep, nong dan, nong thon phat trien nhanh, phan dau dat den muc tieu : nang cao nhanh doi song vat chat, tinh than cua dan cu nong thon, hai hoa giua cac vung, dac biet, tao su chuyen bien nhanh hon o cac vung con nhieu kho khan, nong dan co trinh do san xuat ngang bang voi cac nuoc tien tien trong khu vuc, du ban linh chinh tri, thuc su lam chu nong thon moi. Xay dung nen nong nghiep toan dien theo huong hien dai, ben vung, san xuat hang hoa lon, co nang suat, chat luong, hieu qua va kha nang canh tranh cao, bao dam vung chac an ninh luong thuc quoc gia ca truoc mat va lau dai. Xay dung nong thon moi xa hoi chu nghia co ket cau ha tang kinh te - xa hoi hien dai, co cau kinh te va cac hinh thuc to chuc san xuat hop ly, xa hoi nong thon on dinh, giau ban sac dan toc, moi truong sinh thai duoc bao ve, nang cao suc manh cua he thong chinh tri duoi su lanh dao cua Dang, xay dung giai cap nong dan, cung co lien minh cong - nong - tri, tao nen tang kinh te - xa hoi va chinh tri vung chac, bao dam thuc hien thanh cong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa theo dinh huong xa hoi chu nghia.

Day la muc tieu tong quat. Chung ta can cu the hoa thanh cac muc tieu cho cac giai doan den nam 2010, 2020 ca ve dinh tinh va dinh luong de phan dau.

Trong thoi gian toi, chung ta phai tap trung xay dung nen nong nghiep toan dien theo huong hien dai, dong thoi phat trien manh cong nghiep va dich vu o nong thon phu hop voi dac diem cua tung vung; coi trong cong tac quy hoach su dung dat dai, bao ve lau dai dien tich dat lua, bao dam vung chac an ninh luong thuc quoc gia; xay dung ket cau ha tang kinh te nong thon hien dai gan voi phat trien cac do thi; giai quyet viec lam cho nong dan, thuc hien dong bo chien luoc xoa doi, giam ngheo, nang cao nhanh doi song vat chat, tinh than cua dan cu nong thon, nhat la nhung vung kho khan; tong ket, rut kinh nghiem, doi moi va xay dung cac hinh thuc to chuc san xuat, dich vu co hieu qua o nong thon; day manh dao tao nguon nhan luc, phat trien nghien cuu, chuyen giao va ung dung khoa hoc cong nghe, tao dot pha de cong nghiep hoa nong nghiep, hien dai hoa nong thon; doi moi manh me co che, chinh sach huy dong cao cac nguon luc de phat trien nhanh kinh te nong thon, nang cao doi song cua nong dan. De thuc hien tot nhung nhiem vu to lon nay, van de co y nghia quyet dinh la phai tang cuong su lanh dao cua Dang, quan ly cua Nha nuoc, phat huy suc manh cua cac doan the chinh tri xa hoi o nong thon, nhat la Hoi Nong dan Viet Nam. Phai tap trung nang cao trinh do moi mat cua nong dan, hinh thanh va thuc hien chien luoc xay dung giai cap nong dan, cung co lien minh cong - nong - tri trong thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa, thuc day quan he hop tac giua doanh nghiep, nha khoa hoc voi nong dan, phat huy cac quan he truyen thong doan ket, gan bo trong cong dong nong thon. Nong nghiep, nong dan, nong thon la van de lon, nhieu kho khan, phuc tap. Chi khi van de nay duoc giai quyet mot cach thoa dang thi su nghiep on dinh va phat trien cua dat nuoc ta moi thuc su lau dai, ben vung.

Thua cac dong chi,

Tu dau nam nay, tinh hinh kinh te - xa hoi tuy tiep tuc dat duoc nhung ket qua nhat dinh nhung da co nhung yeu to kho khan vuot qua du bao ke hoach. Bo Chinh tri da ra Ket luan so 22 ve mot so van de kinh te - xa hoi can quan tam chi dao, de ra muc tieu uu tien kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, duy tri toc do tang truong kinh te o muc hop ly, dac biet quan tam bao dam an sinh xa hoi. Ket luan do da duoc su dong tinh cao trong toan Dang, toan dan va toan quan ta, Chinh phu da va dang trien khai va chi dao thuc hien mot cach kien quyet. Den nay, viec thuc hien muc tieu noi tren tuy con chua thuc su vung chac, on dinh nhung da co ket qua buoc dau. Chi so gia tang co dau hieu cham lai, ti le nhap sieu giam nhanh, thu ngan sach nha nuoc tang cao, bao dam nhu cau chi, cac cap, cac nganh da tap trung thuc hien cac chinh sach an sinh xa hoi, nhat la cham lo cho dong bao ngheo va dien chinh sach. Toc do tang truong GDP 6 thang dau nam dat 6,5%, dac biet la viec duoc mua lua vu dong xuan co y nghia tich cuc ca ve kinh te, on dinh gia luong thuc va tam ly xa hoi. Thu hut von dau tu truc tiep nuoc ngoai tiep tuc tang, tong von dang ky moi va tang them trong 6 thang tang gap 3 lan so voi cung ky nam truoc.

Nhung ket qua dat duoc buoc dau vua qua cho thay kho khan dang vap phai la kho khan trong qua trinh phat trien, trong boi canh hoi nhap kinh te quoc te, neu co su dong tam hiep luc, chung suc chung long cua toan Dang, toan dan va toan quan thi nhat dinh se vuot qua.

Tinh hinh kinh te - xa hoi hien nay van con nhieu kho khan, ton tai. Lam phat con cao, ti le nhap sieu so voi kim ngach xuat khau van o muc cao; san xuat, kinh doanh cua cac doanh nghiep van gap nhieu kho khan; thi truong tai chinh, tien te van con nhung yeu to chua on dinh; tang truong kinh te giam, dat thap hon nhieu so voi cung ky nhieu nam truoc va thap hon muc tieu ke hoach 7% da duoc dieu chinh.

Hien nay, tinh hinh kinh te the gioi con tiep tuc dien bien phuc tap. Trong nuoc, cac can doi vi mo chua on dinh; ap luc tang gia dau vao voi mat bang gia ca con lon; thoi tiet, thien tai, dich benh co the co dien bien phuc tap. Trong tinh hinh do, de duy tri on dinh va phat trien dat nuoc, chung ta phai tiep tuc thuc hien nghiem tuc Ket luan 22 cua Bo Chinh tri va cac nghi quyet cua Quoc hoi, cua Chinh phu ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va cac giai phap kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi va tang truong ben vung. Trong 6 thang cuoi nam, chung ta phai tiep tuc thuc hien chinh sach that chat tien te nhung linh hoat trong dieu hanh va chinh sach tai khoa theo huong tiet kiem chi tieu thuong xuyen, hoan, gian dau tu nhung cong trinh chua that su cap bach, day manh xuat khau, han che nhap sieu, chi dao thuc hien tiet kiem mot cach kien quyet ca trong san xuat va tieu dung... nham kiem che lam phat; phai tiep tuc ra soat, bai bo cac quy dinh khong phu hop can tro hoat dong dau tu, san xuat, kinh doanh, khai thac the manh cua cac nganh cong nghiep, dich vu, day manh san xuat nong - lam - ngu nghiep, ap dung chinh sach thue linh hoat de ho tro san xuat, kinh doanh, tiep tuc thu hut va day manh viec giai ngan cac nguon von FDI, ODA... nham duy tri tang truong hop ly va ben vung. Thuc hien tot cac chinh sach on dinh an sinh xa hoi; giai quyet hieu qua mot so van de xa hoi buc xuc; xay dung tieu chi moi de xac dinh chuan ngheo, chu dong de phong thien tai, dich benh. Di doi voi nhung bien phap chu yeu ve kinh te - xa hoi, phai tiep tuc day manh cong tac cai cach hanh chinh, thuc hanh tiet kiem, dau tranh phong, chong tham nhung, quan lieu, lang phi va lam tot cong tac lanh dao tu tuong, thong tin tuyen truyen, tao su nhat tri, dong thuan cao trong toan xa hoi.

Thua cac dong chi,

Voi viec ra 3 nghi quyet lan nay, chung ta da hoan thanh viec cu the hoa cac noi dung lanh dao de trien khai Nghi quyet Dai hoi lan thu X cua Dang. Cac nghi quyet cua Trung uong la mot the thong nhat ve muc tieu, co moi quan he huu co, bien chung, tac dong phoi hop, ho tro lan nhau nham thuc hien co hieu qua nghi quyet cua Dai hoi. Vi vay, viec trien khai thuc hien phai duoc tien hanh dong bo, dong thoi.

Co nghi quyet dung la rat quan trong, nhung viec to chuc thuc hien, dua nghi quyet vao cuoc song moi la dieu quyet dinh. Toi de nghi cac dong chi Uy vien Trung uong, cac cap bo dang, chinh quyen, doan the va cac can bo, dang vien theo chuc trach, nhiem vu va pham vi trach nhiem cua minh to chuc nghien cuu, quan triet, tao su nhat tri cao ve nhan thuc, tu tuong, quan diem, xay dung chuong trinh, ke hoach hanh dong cu the, thiet thuc de thuc hien voi quyet tam cao, bien nghi quyet thanh hien thuc thang loi. Dac biet, trong nhung thang cuoi nam phai tap trung chi dao quyet liet, tiep tuc trien khai dong bo cac giai phap da neu, dua tinh hinh kinh te - xa hoi vuot ra khoi kho khan, tiep tuc phan dau thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi X cua Dang.

Voi tinh than do, toi xin tuyen bo be mac Hoi nghi lan thu bay Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X).

Chuc cac dong chi manh khoe, hoan thanh tot nhiem vu duoc giao.

Xin cam on.

(theo TTXVN)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>