Bao cao Thu tuong dien tich dat trong lua can giu lai

Thứ tư, 09 Tháng bảy 2008, 23:05 GMT+7

7/7, Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung da yeu cau Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon chu tri thong nhat voi cac Bo de bao cao Thu tuong dien tich dat trong lua hien co, xac dinh dien tich dat trong lua can giu lai de bao dam vung chac an ninh luong thuc quoc gia.

Xac dinh dien tich dat trong lua hien co de dam bao an ninh luong thuc. Anh: VNE.
Cong Thong tin dien tu Chinh phu ngay 8/7 cho biet them, cac Bo duoc yeu cau phoi hop voi Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon trong viec nay la: Tai nguyen va Moi truong, Xay dung, Giao thong van tai, Cong Thuong.

Pho thu tuong yeu cau cac Bo sau khi xem xet nhu cau su dung dat den nam 2015 va 2020 cho tung linh vuc do thi, giao thong, cong nghiep thi can xac dinh dien tich dat trong lua can giu lai.

Lien quan den van de nay, VnExpress ngay 9/7 dan so lieu cua Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon thong ke: Nam 2006, tong dien tich dat trong lua cua ca nuoc la 4,13 trieu ha, giam 316.000 ha so voi nam 2000. Cac vung giam manh la dong bang song Cuu Long voi 175.000 ha, Dong Nam Bo giam 51.000 ha, dong bang song Hong giam 36.000 ha.

Bo Nong nghiep tinh toan, de dam bao luong thuc cho dan so den nam 2020 la 98,6 trieu nguoi thi dien tich dat trong lua phai giu on dinh la 3,9 trieu ha va tong san luong lua phai dat 39,63 trieu tan.

  • HH (tong hop)
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>