Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong hoi kien Tong bi thu Chu tich nuoc CHND Trung Hoa Ho Cam Dao

Thứ sáu, 17 Tháng mười một 2006, 16:26 GMT+7

Sang 17/11, tai Hoi truong Ba Dinh, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong da hoi kien voi Tong Bi thu, Chu tich nuoc CHND Trung Hoa Ho Cam Dao.

Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong nhiet liet chao mung Tong Bi thu, Chu tich nuoc CHND Trung Hoa Ho Cam Dao va Phu nhan sang tham huu nghi chinh thuc Viet Nam va tham du Hoi nghi lanh dao kinh te APEC lan thu 14 (AELM-14), coi day la mot su kien quan trong, gop phan nang cao quan he huu nghi, hop tac truyen thong Viet Nam - Trung Quoc, dong thoi gop phan quan trong vao thanh cong cua AELM-14 lan dau tien duoc to chuc tai Viet Nam.

Tong Bi thu, Chu tich nuoc CHND Trung Hoa Ho Cam Dao neu ro: Quan he lang gieng huu nghi giua Trung Quoc va Viet Nam da duoc nhieu the he lanh dao hai Dang, hai Nha nuoc va nhan dan hai nuoc day cong vun dap. Moi quan he truyen thong do khong ngung duoc cung co, tang cuong tren tat ca cac linh vuc. Tong Bi thu, Chu tich nuoc noi: Trung Quoc va Viet Nam deu la nuoc xa hoi chu nghia, ly tuong chung, su nghiep chung va nhiem vu chung da gan bo hai Dang, hai nuoc, dat co so vung chac cho su phat trien quan he hai nuoc. Tong Bi thu, Chu tich nuoc Ho Cam Dao khang dinh: Trung Quoc san sang cung Viet Nam xay dung moi quan he huu nghi, hop tac theo tinh than: "Lang gieng huu nghi, hop tac toan dien, on dinh lau dai, huong toi tuong lai", duy tri trao doi thuong xuyen cac chuyen tham cap cao giua hai ben, de quan he Trung - Viet mai mai la lang gieng tot, ban be tot, dong chi tot, doi tac tot. Tong Bi thu, Chu tich nuoc nhan manh: Dang, Chinh phu Trung Quoc ung ho nhung duong loi, chinh sach ma Dai hoi 10 Dang Cong san Viet Nam da de ra, ung ho nhung no luc cua Viet Nam trong phat trien kinh te, on dinh xa hoi; chuc nhan dan Viet Nam duoi su lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam tiep tuc gianh duoc nhieu thanh tuu moi to lon hon nua trong cong cuoc xay dung, phat trien dat nuoc. Tong Bi thu, Chu tich nuoc danh gia cao va ung ho quan he giao luu, hop tac giua Quoc hoi hai nuoc; cho rang viec tang cuong giao luu, to chuc cac hoi thao ve xay dung Dang, quan ly nha nuoc giua hai ben se co loi cho viec xay dung Nha nuoc phap quyen va thuc day phat trien kinh te - xa hoi cua moi nuoc.

Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong nhat tri cao voi nhung danh gia cua Tong Bi thu, Chu tich nuoc Ho Cam Dao ve su phat trien tot dep cua quan he Viet Nam - Trung Quoc; cho rang nhung nam gan day, moi quan he do ngay cang phat trien, dap ung nhu cau xay dung va phat trien cua moi nuoc. Chu tich Quoc hoi noi: Nhung thanh tuu dat duoc trong cong cuoc cai cach, doi moi cua nhan dan Trung Quoc la nguon co vu, dong vien rat lon doi voi nhan dan Viet Nam va giup Viet Nam nhieu kinh nghiem qui bau. Chu tich cho rang su nghiep xay dung chu nghia xa hoi mang dac sac Trung Quoc co y nghia to lon ca ve ly luan va thuc tien, la su bo sung sang tao Chu nghia Mac, dong thoi the hien sinh dong thuc tien cuoc song cua Trung Quoc. Chu tich neu ro: Viet Nam coi trong tang truong kinh te di doi voi bao dam cong bang xa hoi, nen rat quan tam nghien cuu duong loi cua Trung Quoc ve xay dung xa hoi hai hoa XHCN, phat trien kinh te thi truong, cung nhu xay dung Nha nuoc phap quyen XHXN. Chu tich mong muon trong thoi gian toi, hai ben se tang cuong trao doi kinh nghiem, hop tac giup do lan nhau, giua cac co quan dan cu, dac biet tren linh vuc lap phap.

Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong da nho Tong Bi thu, Chu tich nuoc Ho Cam Dao chuyen loi tham hoi va loi moi uy vien truong uy ban Thuong vu Dai hoi dai bieu nhan dan toan quoc Trung Quoc Ngo Bang Quoc sang tham huu nghi chinh thuc Viet Nam vao thoi gian som nhat.

* Sang cung ngay, Tong Bi thu, Chu tich nuoc CHND Trung Hoa Ho Cam Dao va cac thanh vien trong doan da den dat vong hoa, vieng Chu tich Ho Chi Minh. Vong hoa cua Doan mang dong chu: "Kinh vieng Chu tich Ho Chi Minh, nguoi ban than thiet cua nhan dan Trung Quoc".

(TTXVN)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>