Don khieu nai to cao van chay long vong

Thứ hai, 27 Tháng chín 2010, 15:38 GMT+7

Dan no am, kinh te tang truong kha cao nhung khieu nai, to cao nam sau nhieu hon nam truoc. Dieu nay khien UBTVQH dat cau hoi ve hieu qua thuc chat trong giai quyet don thu tai phien hop sang nay (27/9).

Dat dai van la so 1

Buc tranh toan canh ve khieu nai, to cao nam 2010 do Chinh phu bao cao mang mau sac nhu cu: khong giam, van dien bien phuc tap, phat sinh tren nhieu linh vuc, o hau het dia phuong, nhieu truong hop khieu nai keo dai, vuot cap, gay gat, buc xuc.

Thuc trang khong moi, co diem khac nam cu la so luong khieu nai, to cao gia tang khien Chu nhiem UB Phap luat Nguyen Van Thuan noi day "rat dang phai suy nghi de tim ra cau tra loi dich thuc".

Nam nay, ca nuoc phat sinh 112.063 vu viec khieu nai, to cao, tang so voi cung ky nam truoc 17%. Khieu nai van phan lon lien quan den dat dai, to cao chu yeu ve viec can bo, cong chuc co y lam trai, chiem doat tai san, lam dung chuc vu quyen han de vu loi, thieu trach nhiem, lang phi, tieu cuc, tham nhung, vi pham phap luat trong quan ly, su dung dat dai...

Chu nhiem UB Tai chinh - Ngan sach Phung Quoc Hien ban khoan "tai sao tang truong kinh te hang nam dat muc kha cao, nam nay du kien 6,7%, nghia la doi song duoc cai thien, dan ta no am, nhung khieu kien tang".

"Nguoi nong dan lo toan coi cut lam an nhung den luc cu phai keo nhau len huyen, len tinh, len trung uong. Co nguyen nhan gi ve mat xa hoi ma chua giai quyet duoc o mat kinh te?", ong Hien chat van.

Truong Ban Dan nguyen Tran The Vuong khong tin tuong sua Luat Dat dai se lam giam khieu nai, to cao. Anh: VNN
Chu nhiem Van phong QH Tran Dinh Dan (ngoai cung ben trai) cho rang som sua Luat Dat dai moi mong giai quyet tan goc khieu kien lien quan den dat dai. Anh: LAD

Chu tich Hoi dong Dan toc K’sor Phuoc cung cho rang ngay ca khi thu nhap binh quan GDP dau nguoi tang cao 3.000 USD ma khieu nai, to cao ton dong keo dai, khong giai quyet hieu qua triet de thi xa hoi se nay sinh bat on.

Ong Nguyen Van Thuan nhan dinh mot trong nhung nguyen nhan khien tinh hinh khieu nai, to cao van dien bien phuc tap hon, nhieu vu viec ton dong chua giai quyet xong lai phat sinh vu viec moi, do la cong tac giai quyet van dun day, don chuyen long vong, hieu qua giai quyet thap.

Sua luat co het khieu nai, to cao?

Dat cau hoi lieu co che, trinh tu, thu tuc giai quyet khieu nai, to hien hanh co con phu hop voi thuc tien, ong Thuan de nghi Chinh phu danh gia lai viec thuc hien nhung chu truong, giai phap de khac phuc tinh trang, cac giai phap duoc de xuat nhung khong duoc thuc hien hoac thuc hien voi hieu qua thap, giai phap cu chua thuc hien xong hoac chua duoc thuc hien lai dua ra giai phap moi.

Hai van de khien Thuong vu QH to ra sot ruot la khieu nai, to cao keo dai, noi dung lien quan chu yeu den dat dai va nguoi bi to cao la can bo, cong chuc.

Chinh phu nhan manh giai quyet khieu nai to cao la nhiem vu quan trong dac biet nhung Chu nhiem UB Quoc phong - An ninh Le Quang Binh noi dieu quan trong hon la phai hanh dong. Bat cu don khieu nai, to cao thuoc cap nao phai dut khoat tap trung giai quyet "den noi den chon, khong de keo dai". Ong kien quyet dinh muc so luong don ton dong khong duoc phep qua 30%, con co ban phai giai quyet het trong nam.

Chu nhiem Van phong Quoc hoi Tran Dinh Dan cho rang de giai quyet tan goc khieu nai, to cao lien quan den dat dai, nhat thiet phai som sua Luat Dat dai. Trong khi do, Truong Ban Dan nguyen Tran The Vuong lai khong tin tuong viec sua doi luat co the thay doi thuc trang, tham chi cho rang khieu nai, to cao ve dat dai se tiep tuc gia tang, nhat la khi chinh sach den bu cho nguoi thu hoi dat theo kieu ngay cang tang len, nguoi bi thu hoi sau co loi ich den bu lon hon nguoi thu hoi truoc.

"Can dau tu suy nghi nhu the nao, boi khong chi don gian chinh sach dat dai can hoan thien se lam giam khieu nai. Toi tin rang khieu nai se con tang. Khong co hy vong giam", ong Vuong noi.

De giai quyet khieu nai, to cao ton dong keo dai, ong Vuong dat niem tin vao mot bo may moi duoc thanh lap voi tap hop can bo tu cac bo nganh lien quan co kha nang, nang luc de tham gia tap trung giai quyet. Boi da nhieu nam kien nghi voi nhieu giai phap xong tat ca lai vao day.

  • Xuan Linh
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>