Dua quan he Viet Nhat len tam chien luoc

Thứ sáu, 20 Tháng mười 2006, 08:37 GMT+7
Dua quan he Viet Nhat len tam chien luoc
Thu tuong Nguyen Tan Dung tiep kien Nhat hoang Akihito - anh: TTXVN

Chieu 19/10, trong buoi hoi dam voi Thu tuong Nhat Ban Shinzo Abe, Thu tuong Nguyen Tan Dung khang dinh Nhat Ban luon la doi tac so mot cua Viet Nam ca ve vien tro phat trien, thuong mai va dau tu.

Thu tuong Nguyen Tan Dung cam on su giup do tich cuc cua Chinh phu Nhat Ban trong viec vien tro ODA cho Viet Nam cung nhu viec tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep Nhat Ban dau tu tai Viet Nam.

Su hop tac va tai tro cua Nhat Ban rat co hieu qua va dong gop rat lon vao nhung thanh tuu kinh te cua Viet Nam trong nhung nam qua, Thu tuong khang dinh.

Thu tuong de nghi hai ben tiep tuc tien hanh cac cuoc tiep xuc thuong xuyen giua lanh dao hai nuoc duoi nhieu hinh thuc de dinh huong mang tam chien luoc cho toan bo su hop tac song phuong.

Thu tuong de nghi phia Nhat Ban som thanh lap Uy ban hop tac Viet-Nhat cap bo truong, dong thoi tang cuong hop tac kinh te-thuong mai, tang vien tro ODA cho Viet Nam de dau tu xay dung tuyen duong bo va duong sat Bac-Nam, cung nhu cac du an co so ha tang khac.

Thu tuong de nghi hai ben trien khai giai doan hai Sang kien chung Viet-Nhat de tao dieu kien thuan loi hon nua cho cac nha dau tu va tiep tuc mo rong hop tac van hoa, giao duc-dao tao, khoa hoc-cong nghe, du lich, trong do co viec som trien khai Hiep dinh hop tac khoa hoc-cong nghe vua duoc ky thang 8/2006.

Thu tuong Shinzo Abe khang dinh Nhat Ban se tiep tuc ung ho Viet Nam trong cai cach kinh te, xoa doi giam ngheo va thuc day cac doanh nghiep Nhat Ban dau tu tai Viet Nam.

Thu tuong Shinzo Abe de nghi som thanh lap dien dan giao luu van hoa Nhat Ban-Viet Nam va ung ho viec trien khai nhanh cac du an dau tu phat trien ha tang tai Viet Nam.

Hai Thu tuong da thong dua quan he hai nuoc mang tam chien luoc vi loi ich nhan dan hai nuoc, vi hoa binh khu vuc va the gioi; nhat tri di vao thao luan Hiep dinh kinh te-thuong mai vao dau nam 2007, day manh sang kien chung Nhat-Viet giai doan 2, xuc tien trien khai thanh lap uy ban hop tac cap Bo truong va day manh hop tac van hoa, giao duc dao tao, du lich... mang lai loi ich thiet thuc cho 2 ben.

Ve dien bien gan day o Ban dao Trieu Tien, hai ben da phan doi viec thu hat nhan va yeu cau Cong hoa Dan chu Nhan dan Trieu tien khong gay phuc tap them tinh hinh, som tro lai dam phan 6 ben, hop tac huong toi thuc hien Tuyen bo chung va Nghi quyet 1695 va Nghi quyet 1718 cua Hoi dong Bao an Lien Hop Quoc ve van de nay.

Hai ben ung ho lan nhau trong viec Nhat Ban tro thanh thanh vien thuong truc Hoi dong Bao an Lien Hop Quoc va Viet Nam tro thanh thanh vien khong thuong truc cua to chuc nay.

Ngay sau hoi dam, hai ben da ky tuyen bo chung Nhat Ban-Viet Nam: Huong toi Quan he Doi tac Chien luoc vi Hoa binh va Phon vinh o chau A.

Cung ngay, Thu tuong Nguyen Tan Dung va phu nhan da tiep kien Nhat hoang Akihito va hoang hau. Thu tuong da tran trong chuyen loi cua Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va phu nhan, moi Nhat hoang va hoang hau sang tham chinh thuc Viet Nam.

Truoc do, sang 19/10, dai dien cac tap doan lon va noi tieng cua Nhat Ban nhu Ngan hang Mizuho, Tap doan Nikkei, Mitsubishi, Sojitz, Marubeni, Nomura, Sumitomo... da den chao Thu tuong Nguyen Tan Dung. Cac tap doan deu bay to mong muon tiep tuc mo rong hoat dong dau tu, kinh doanh tai Viet Nam, gop phan hon nua vao su phat trien kinh te - xa hoi cua Viet Nam. Thu tuong hoan nghenh cac tap doan tiep tuc dau tu vao Viet Nam, dong thoi khang dinh Chinh phu Viet Nam se tao moi dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep Nhat Ban lam an hieu qua tai Viet Nam.

Toi cung ngay, Thu tuong Nhat Ban va phu nhan da chieu dai trong the Thu tuong Nguyen Tan Dung va phu nhan cung cac thanh vien trong Doan dang tham chinh thuc Nhat Ban.

Duoi day la Tuyen bo chung Viet Nam - Nhat Ban:

1. Thuc day doi thoai

Hai ben khang dinh mong muon tang cuong hon nua cac chuyen tham va trao doi y kien cap cao. Nhan dip nay, Thu tuong Nguyen Tan Dung moi Thu tuong Shinzo Abe tham chinh thuc Viet Nam va du Hoi nghi lanh dao kinh te APEC thang 11 toi. Thu tuong Shinzo Abe da vui ve nhan loi.

De thuc day quan he song phuong mot cach chat che va hieu qua hon, hai ben bay to mong muon thuc day cac cuoc doi thoai trong cac linh vuc kinh te, ngoai giao, an ninh va cac linh vuc khac.

Hai ben hai long nhan thay viec vieng tham thuong xuyen giua cac nghi si Quoc hoi hai nuoc, bao gom cac doan cua cac Lien minh nghi si huu nghi, da gop phan to lon vao viec lam sau sac hon su hieu biet lan nhau va hop tac giua hai nuoc, va bay to mong muon tang cuong hon nua cac chuyen tham nay.

2. Vien tro kinh te cua Nhat Ban cho Viet Nam

Thu tuong Nguyen Tan Dung cam on nhung dong gop cua Nhat Ban, nuoc vien tro phat trien chinh thuc (ODA) lon nhat, vao viec hien dai hoa kinh te va xa hoi cua Viet Nam; hoan nghenh ODA cua Nhat Ban da vuot qua muc 100 ti yen trong tai khoa 2005 va hy vong su hop tac giua Nhat Ban va Viet Nam se tiep tuc duoc tang cuong trong nhung nam toi. Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh tam quan trong cua viec phat trien co so ha tang nhu cac du an xay dung tuyen duong sat va duong bo cao toc Bac-Nam, phat trien khu cong nghe cao Hoa Lac, dong thoi khang dinh quyet tam cai cach kinh te va chong tham nhung de thuc hien thang loi Ke hoach phat trien kinh te-xa hoi 5 nam toi cua Viet Nam. Thu tuong Shinzo Abe hoan nghenh quyet tam cua Thu tuong Nguyen Tan Dung va ghi nhan tam quan trong cua viec phat trien co so ha tang cua Chinh phu Viet Nam. Thu tuong Abe tai khang dinh Nhat Ban se ung ho manh me Viet Nam phat trien kinh te-xa hoi bang cach ho tro ba linh vuc uu tien, gom thuc day tang truong; cai thien muc song va cac linh vuc xa hoi; xay dung the che thong qua viec su dung kinh nghiem va cong nghe tien tien cua Nhat Ban. Thu tuong Shinzo Abe ghi nhan va se xem xet mot cach nghiem tuc nhung de nghi cua Thu tuong Nguyen Tan Dung.

Hai ben nhan thuc tam quan trong cua viec tiep tuc hop tac trong khuon kho Nhat Ban - Campuchia - Lao - Viet Nam (CLV), dac biet la Tam giac phat trien. Thu tuong Nguyen Tan Dung danh gia cao va keu goi Nhat Ban tang cuong su ho tro danh cho Tam giac phat trien va khuyen khich cong dong doanh nghiep Nhat Ban dau tu vao Tam giac phat trien nay. Hai ben danh gia cao cac Hoi nghi cap cao Nhat Ban-CLV truoc day va mong muon to chuc Hoi nghi cap cao lan thu 3 Nhat Ban - CLV nhan dip Hoi nghi cap cao ASEAN lan thu 12 vao cuoi nam nay.

3. Quan he kinh te

Hai ben tai khang dinh tam quan trong cua viec tiep tuc thuc hien chinh sach Doi moi cua Viet Nam va viec Viet Nam hoi nhap kinh te the gioi. Thu tuong Abe bay to su ung ho manh me doi voi viec Viet Nam gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO), va hy vong viec gia nhap nay se thuc day phat trien kinh te o Viet Nam. Thu tuong Abe nhac lai Nhat Ban tiep tuc ung ho va giup do Viet Nam trong viec hoi nhap kinh te the gioi, dac biet trong thoi gian sau khi gia nhap WTO.

Hoan nghenh quan he hop tac kinh te chat che giua hai nuoc trong thoi gian gan day va tren co so bao cao cua nhom nghien cuu chung, hai ben quyet dinh mo cuoc dam phan chinh thuc ve Hiep dinh doi tac kinh te Viet - Nhat (JVEPA) va to chuc vong dam phan dau tien vao thang 1.2007. Hai ben khang dinh lai quyet tam thuc day va som ket thuc dam phan Hiep dinh doi tac kinh te toan dien ASEAN-Nhat Ban, trong do co cac dieu khoan ve hop tac.

Hai ben danh gia cao vai tro cua Hiep dinh khuyen khich, tu do hoa va bao ho dau tu giua Viet Nam va Nhat Ban va Sang kien chung Viet - Nhat ve viec mo rong dau tu cua Nhat Ban o Viet Nam; dong thoi khang dinh mong muon cai thien hon nua moi truong dau tu cho doanh nghiep Nhat Ban tai Viet Nam va thuc day dau tu cua Nhat Ban thong qua giai doan 2 cua Sang kien chung Viet - Nhat. Tren tinh than do, hai ben keu goi cac cong ty Nhat Ban tang cuong hon nua dau tu vao Viet Nam.

Nhan thuc ve tiem nang trao doi thuong mai giua hai nuoc con rat lon, hai ben nhat tri cung nhau tao thuan loi de thuc day cac doanh nghiep hai nuoc dua kim ngach thuong mai hai chieu tu 8,5 ti USD nam 2005 len 15 ti USD vao nam 2010.

Hai ben ghi nhan tam quan trong ngay cang cao cua viec tang cuong bao ve quyen so huu tri tue thong qua cac bien phap chong hang gia va vi pham ban quyen, cung nhu tang cuong hop tac trong linh vuc nay de gop phan thu hut dau tu va mo rong thi truong.

Hai ben quyet tam day manh hon nua su hop tac trong linh vuc tiet kiem nang luong dua tren chuong trinh bao ton va tiet kiem nang luong chau A cua Nhat Ban, tang cuong hop tac trong viec du tru dau mo, than va to chuc mot dien dan ve nang luong.

Ghi nhan tam quan trong cua viec trao doi thong tin trong kinh doanh, hai ben danh gia cao cac hoi thao kinh te duoc to chuc nhan chuyen tham cua Thu tuong Nguyen Tan Dung.

4. Hop tac khoa hoc va Cong nghe

Ghi nhan vai tro quan trong cua khoa hoc va cong nghe trong canh tranh kinh te va bao ve moi truong toan cau, hai Thu tuong da quyet dinh tang cuong hop tac trong linh vuc khoa hoc va cong nghe, bao gom ca cong nghe thong tin va Vien thong (ICT) tren co so Hiep dinh hop tac khoa hoc va cong nghe giua Viet Nam va Nhat Ban ky thang 8.2006. Dac biet, lien quan den ICT, hai Thu tuong ghi nhan tam quan trong cua du an hop tac ODA cua Nhat Ban ve giao duc dai hoc, duoc bat dau tu nam nay.

Ghi nhan tam quan trong cua viec hop tac ve viec su dung nang luong hat nhan vao muc dich hoa binh, hai ben quyet dinh xuc tien hop tac trong linh vuc nay bao gom cac no luc ve cac mat luat phap, hanh chinh va nhung co so can thiet khac. Ve van de nay, hai ben thua nhan tam quan trong cua an toan hat nhan, an ninh va khong pho bien hat nhan. Thu tuong Abe nhan manh Nghi dinh thu bo sung IAEA, Nghi dinh thu ve bao ho vat ly doi voi hat nhan va Cong uoc ve an toan hat nhan can dong vai tro quan trong trong linh vuc nay. Hai ben cung cho rang nhung no luc nay co the dua toi viec thao luan ve Hiep dinh song phuong ve hop tac nang luong hat nhan trong tuong lai.

Hai ben quyet dinh khoi xuong cuoc thuong luong giua hai Chinh phu de thuc day hop tac trong cac linh vuc nay.

5. Hieu biet lan nhau giua nhan dan hai nuoc

Nhan thay viec tang cuong su hieu biet lan nhau giua nhan dan hai nuoc la nen tang cho moi quan he song phuong chat che hon, hai ben bay to quyet tam thuc day hon nua su hieu biet lan nhau thong qua giao luu trong cac linh vuc van hoa, giao duc, du lich va the thao. Hai ben chia se quan diem ve tam quan trong cua viec trao doi thanh nien va danh gia cao hieu qua giao duc cua cac hoat dong cua hoc sinh lam phim anh dang duoc tien hanh o Viet Nam hien nay.

Theo de nghi cua phai doan giao luu van hoa Nhat Ban tham Viet Nam thang 5.2005, hai Ben quyet dinh thanh lap mot Dien dan giao luu van hoa Viet - Nhat cap cao nham thao luan mot cach toan dien cac hoat dong giao luu giua hai nuoc va thuc day cac du an giao luu van hoa cu the. Hai ben hoan nghenh nhung tien bo dat duoc gan day huong toi thanh lap Uy ban hop tac Viet - Nhat ve bao ton di san van hoa Thang Long.

Thu tuong Abe hoan nghenh nhung ket qua dat duoc trong giang day tieng Nhat o Viet Nam, dac biet doi voi cap hoc pho cap giao duc va khang dinh lai su ung ho cao nhat cua Nhat Ban danh cho chuong trinh nay. Thu tuong Nguyen Tan Dung danh gia cao chuong trinh tiep nhan tu nghiep sinh Viet Nam cua Nhat Ban va nhan manh tam quan trong cua viec tiep tuc nhung chuong trinh nay. Thu tuong Abe ghi nhan quan diem cua Viet Nam ve nhung chuong trinh nay va nhan manh tam quan trong cua viec tang cuong thuc hien hieu qua nhung chuong trinh do. Hai ben coi trong viec ho tro trao doi cac doanh nhan nham tang cuong quan he kinh te song phuong va cung chia se quan diem rang can xuc tien cap thi thuc nhap canh ngan han nhieu lan cho cac doanh nhan.

Hai ben hoan nghenh thanh cong cua Hoi thao ASEAN - Nhat Ban va Hoi nghi cap cao ve du lich hoa tai Le hoi Hoa Da Lat to chuc thang 12.2005 va Le hoi Nhat Ban 2006 tai Viet Nam dien ra thang 8.2006 nham thuc day hieu biet lan nhau giua hai nuoc, dong thoi nhan manh tam quan trong cua viec giao luu trong cac khu vuc tu nhan, bao gom cac le hoi tuong tu o hai nuoc trong tuong lai.

6. Hop tac tai cac dien dan quoc te

Hai ben cung nhan thay rang viec tang cuong hop tac trong giai quyet cac thach thuc khu vuc va toan cau la quan trong. Hai ben nhan thay rang cong dong quoc te can phai cung nhau nghien cuu giai quyet van de an ninh con nguoi.

Dong thoi, Thu tuong Abe hoan nghenh vai tro co tinh xay dung cua Viet Nam tren cuong vi la Chu tich APEC 2006 va hai Thu tuong bay to quyet tam tang cuong hop tac vi su thanh cong cua Hoi nghi Lanh dao kinh te APEC vao thang 11 toi. Hai ben khang dinh lai quyet tam day manh hop tac va hoi nhap kinh te tren cac linh vuc uu tien cu the, huong toi thiet lap Cong dong Dong A thong qua Hoi nghi cap cao Dong A (EAS) va cac dien dan khac. Hai ben bay to san sang la doi tac phat trien de cong tac trong viec phat trien luu vuc song Mekong bang kinh nghiem cua minh.

Hai ben khang dinh lai quyet tam tiep tuc phoi hop nham som thuc hien cai to Lien Hiep Quoc, trong do co Hoi dong Bao an, va co chung nhan thuc ve viec cai to Lien Hiep Quoc la can nang cao tinh hieu qua va dan chu hoa trong cac hoat dong cua to chuc nay tren co so cung co cac nguyen tac co ban cua Lien Hiep Quoc. Thu tuong Nguyen Tan Dung khang dinh lai su ung ho cua Viet Nam ve viec Nhat Ban tro thanh Uy vien thuong truc Hoi dong Bao an Lien Hiep Quoc. Thu tuong Abe bay to su ung ho cua Nhat Ban doi voi viec Viet Nam tro thanh thanh vien khong thuong truc Hoi dong Bao an Lien Hiep Quoc nhiem ky 2008-2009.

Vui mung truoc viec Viet Nam phe chuan Hiep uoc Cam thu vu khi hat nhan toan dien (CTBT), hai ben cho rang viec pho bien vu khi giet nguoi hang loat (WMD), khung bo quoc te, buon lau ma tuy va buon ban nguoi la nhung moi de doa nghiem trong doi voi an ninh va on dinh, dong thoi chia se quan diem can tang cuong hop tac song phuong va da phuong de cung nhau giai quyet cac thach thuc do.

Hai ben cung nhan thay rang viec ket hop chat che giua tang truong kinh te va bao ve moi truong de Viet Nam phat trien ben vung la can thiet cho moi truong chau A va the gioi. Hai ben bay to y dinh rang hai Chinh phu se hop tac de xuc tien khuon kho 3R (Tinh giam, Tai su dung va Tai che) va giai quyet hop ly chat thai o Viet Nam.

Hai ben bay to su quan ngai sau sac ve nhung dien bien gan day o ban dao Trieu Tien. Hai ben phan doi viec thu vu khi hat nhan va yeu cau Cong hoa dan chu nhan dan Trieu Tien khong lam phuc tap them tinh hinh, som tro lai dam phan 6 ben va hop tac huong toi thuc hien Tuyen bo chung, Nghi quyet 1695 va Nghi quyet 1718 cua Hoi dong Bao an Lien Hiep Quoc ve van de nay. Hai ben nhan manh Cong hoa dan chu nhan dan Trieu Tien can dap ung nhung quan tam ve an ninh va nhan dao khac cua cong dong quoc te, bao gom ca van de bat coc.

Hai ben bay to hai long ve nhung thanh qua cua chuyen tham chinh thuc Nhat Ban dau tien cua Thu tuong Nguyen Tan Dung va hy vong nhung ket qua nay se mo ra mot buoc phat trien moi trong quan he hop tac huu nghi nhieu mat giua Viet Nam va Nhat Ban.

Theo TTXVN

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>