Giam tranh chap tai san nho dang ky giao dich bao dam

Thứ hai, 15 Tháng chín 2008, 14:34 GMT+7

Cuoi tuan qua, Uy ban Phap luat QH da tiep tuc lam viec voi ban soan thao Du an Luat Dang ky giao dich bao dam de xem xet, cho y kien ve du an luat du kien se trinh ra QH tai ky hop thu 4 sap toi nay. Ong Tran Dong Tung, Pho Cuc truong Cuc Dang ky QG giao dich bao dam (Bo Tu phap) trao doi mot so van de con co y kien khac nhau.

Giam tranh chap tai san nho dang ky giao dich bao dam

Pho Cuc truong Cuc Dang ky QG giao dich bao dam (Bo Tu phap) Tran Dong Tung. Anh: LN

Nhieu y kien cho rang viec ban hanh Luat Dang ky giao dich bao dam la khong can thiet vi viec dang ky nay nen duoc quy dinh trong tung luat chuyen nganh ve bat dong san, tau bay, tau bien, dong san khac chu khong the tap trung trong cung mot van ban vi trong tung linh vuc, viec dang ky giao dich bao dam co tinh chat, y nghia, nguyen tac va thu tuc khac nhau. Y kien cua ong ve van de nay?

Viec ban hanh Luat Dang ky giao dich bao dam se dong thoi dat duoc nhieu muc dich.

Thu nhat, phap dien hoa cac quy dinh ve dang ky giao dich bao dam de nang cao gia tri phap ly va on dinh. Tao co so phap ly nham go nhung kho khan, vuong mac trong hoat dong dang ky giao dich bao dam hien nay ve mat to chuc, hoat dong, tao thuan loi cho nguoi tham gia dang ky.

Viec ban hanh Luat Dang ky giao dich bao dam se gop phan tich cuc vao qua trinh hoan thien he thong phap luat, phu hop voi chu truong cua QH ve viec tang cuong ban hanh cac van ban duoi hinh thuc luat, phap dien hoa cac quy dinh o tam nghi dinh va thong tu.

Nhung ly do cho rang khong nen ban hanh Luat Dang ky giao dich bao dam chi la nhung van de mang tinh ky thuat, co the giai quyet duoc.

Khong de tu nhan tham gia

Nhung phap luat cung da co quy dinh ve viec cong chung cac hop dong, giao dich nham dam bao an toan phap ly, vay viec dang ky giao dich bao dam lieu co can thiet?

Cac thiet che cong chung va dang ky giao dich bao dam deu co cung muc dich la dam bao an toan phap ly cho cac giao dich. Tuy nhien, cac thiet che nay co nhung vai tro khac nhau chu khong the thay the cho nhau.

Vai tro chu yeu cua cong chung la dam bao tinh hop phap ve tu cach phap ly cua cac chu the giao ket hop dong, tinh hop phap cua cac noi dung thoa thuan.

Con dang ky giao dich bao dam chu yeu la de xac dinh thu tu uu tien thanh toan giua cac chu the co cung quyen loi voi mot tai san. Chang han, truong hop mot tai san dung de bao dam cho nhieu nghia vu tai nhieu to chuc tin dung. Dong thoi viec nay cung nham cong khai hoa thong tin ve giao dich bao dam.

Viec dang ky giao dich bao dam bang nhung tai san la bat dong san, tau bay, tau bien co qua trinh phat trien lau dai va da pho bien tren the gioi.

Con viec dang ky giao dich bao dam bang dong san, tru tau bay, tau bien duoc hinh thanh trong the ky truoc o mot so quoc gia co nen kinh te thi truong va dang tiep tuc phat trien o cac quoc gia khac. Hien nay, viec phat trien he thong dang ky giao dich bao dam bang dong san cung nhan duoc su ung ho tu cac dinh che tai chinh lon nhu Ngan hang The gioi, Ngan hang Phat trien chau A.

Cac dau moi dang ky giao dich bao dam hien nay:

VP dang ky quyen su dung dat thuc hien dang ky the chap quyen su dung dat, tai san gan voi dat.

Cuc Hang khong dang ky giao dich bao dam bang may bay.

Co quan Dang ky tau bien khu vuc thuc hien dang ky giao dich bao dam bang tau bien.

Trung tam Dang ky giao dich tai san (Cuc Dang ky giao dich bao dam - Bo Tu phap) thuc hien dang ky cac tai san khac.

Tinh den thang 3/2008, cac trung tam da tiep nhan va giai quyet 291.175 don yeu cau dang ky.

Neu xem viec dang ky nay la nham cung cap thong tin, cung ung dich vu cho xa hoi thi nha nuoc co nen truc tiep dung ra to chuc khong hay la xa hoi hoa?

Dang ky giao dich bao dam chu yeu nham giam rui ro cho cac ca nhan, to chuc trong qua trinh xac lap, thuc hien giao dich dan su, gop phan lanh manh hoa hoat dong cho vay co bao dam, phat trien thi truong von.

Yeu cau doi voi hoat dong nay la thu tuc phai nhanh chong, muc le phi phai thap de khuyen khich nguoi dan tham gia.

Trong khi do, viec dau tu co so vat chat ban dau cho he thong dang ky giao dich bao dam kha ton kem. Vi vay, neu xa hoi hoa hoat dong nay thi muc le phi se khong the o muc thap nhu hien nay, kho long khuyen khich nguoi dan di dang ky.

Mat khac, mot trong nhung yeu cau co ban doi voi hoat dong dang ky giao dich bao dam la phai tien hanh dang ky tap trung, tai mot so it dau moi moi co the thuan loi cho viec xac dinh thu tu uu tien thanh toan va viec tim hieu thong tin.

O hau het cac nuoc chung toi khao sat deu khong xa hoi hoa hoac tu nhan hoa hoat dong nay.

Luat Dang ky giao dich bao dam neu duoc ban hanh se mang lai nhung loi ich gi cho nguoi dan trong qua trinh thuc hien cac giao dich dan su?

Luat Dang ky giao dich bao dam se tao co so phap ly de tien hanh cai cach thu tuc dang ky theo huong don gian, khoa hoc, cong khai va minh bach. Tu do, tao thuan loi cho nguoi di dang ky, tim hieu thong tin ve giao dich bao dam, khuyen khich nguoi dan chu dong di dang ky de bao ve quyen, loi ich cua minh, gop phan minh bach hoa thong tin ve tinh trang phap ly cua tai san nham giam bot cac tranh chap ve tai san.

Nhin chung, hoat dong dang ky giao dich bao dam phat trien se khuyen khich cac chu the kinh te dau tu von vao san xuat, kinh doanh. Nguoi dan cung nhu doanh nghiep co them co hoi tiep can nguon von tin dung phuc vu hoat dong kinh te cua minh.

Tinh than co ban cua du thao la thong nhat cac quy dinh cua phap luat dang ky giao dich bao dam ve cac van de chung nhu thoi diem, thoi han, nguoi yeu cau, trach nhiem cua co quan dang ky.

  • Ngoc Le

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>