Hoc tap Ho Chi Minh Mot tieu chi danh gia can bo

Thứ tư, 16 Tháng năm 2007, 17:32 GMT+7

Mot trong nhung nhiem vu trong tam se duoc thuc hien trong 5 nam hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh la dua noi dung cuoc van dong vao noi dung thi dua, khen thuong, danh gia va bo nhiem can bo. Ket luan cua Ban chi dao TW Cuoc van dong, duoc tuyen bo sang nay, 16/5, tai Ha Noi.

a
Hon 3 thang sau khi phat dong chinh thuc cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh", Ban Chi dao TW da to chuc hop bao gioi thieu ket qua buoc dau trien khai thuc hien va ke hoach tu nay den nam 2011.

Gan cuoc van dong voi cong tac xay dung, chinh don Dang

Pho Ban Chi dao TW Cuoc van dong, ong Nguyen Phu Trong - Uy vien BCT, Chu tich QH, nhan dinh: "Hoc tap dao duc Bac Ho da la kho, lam theo cang kho hon. Neu chi dung o viec hoc tap ma khong lam theo de tao su chuyen bien trong thuc tien thi van chua dat yeu cau".

Ong Trong cho rang, doi tuong can chu y trong cuoc van dong lan nay la doi ngu can bo, dang vien, cong chuc, hoc sinh, sinh vien. Can chu trong cong tac chi dao thuc hien, kiem tra don doc. "Co nhieu cuoc van dong duoc phat dong ram ro, tuong la "thang to" nhung roi nhat dan va cuoi cung thi hieu qua thap".

Ong To Huy Rua, Bi thu TW Dang, Truong Ban Tuyen giao TW, Pho Ban chi dao TW cuoc van dong nhan manh, mot trong nhung noi dung duoc trien khai tu nay den 2011 la phan dau dua cong tac xay dung dao duc theo tam guong Ho Chi Minh thanh ne nep thuong xuyen.

Ong Rua cho hay, se dua noi dung ren luyen dao duc Ho Chi Minh vao noi dung sinh hoat hang thang o chi bo. Viec danh gia kiem diem viec hoc tap va lam theo tam guong Bac Ho se nam trong noi dung kiem diem, danh gia can bo, dang vien hang nam cung nhu viec thi dua, khen thuong, bo nhiem, mien nhiem can bo.

Se dua giao duc dao duc Ho Chi Minh vao truong hoc

De cuoc van dong co suc lan toa sau rong, ong To Huy Rua thong bao se dua noi dung giao duc dao duc Ho Chi Minh vao he thong giao duc quoc dan va cac truong dao tao can bo. "Chung ta khong xay dung mon hoc moi, ma se doi moi noi dung mon hoc da co, vi du o truong pho thong co mon Giao duc cong dan, o dai hoc co mon Tu tuong Ho Chi Minh, sao cho cac bai giang duoc sau va sat voi thuc tien".

Ve viec day manh cong tac tuyen truyen, ong Rua noi, cac phuong tien truyen thong dai chung can tuyen truyen sau rong hon, co suc lay dong hon nua ve tu tuong dao duc Ho Chi Minh, neu guong nhung ca nhan dien hinh trong qua trinh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.

"Tranh cach lam theo thoi vu, mot nam vai lan vao dip cao diem roi lai buong long, ma phai lam thuong xuyen, lien tuc, long ghep voi cac su kien chinh tri lon".

Tai cuoc hop bao, ong Dao Duy Quat, Pho Ban Tuyen giao TW, TBT Bao Dien tu Dang Cong san VN da tuyen bo phat dong cuoc thi "Ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh", mot hinh thuc tuyen truyen mieng rat quan trong. Cuoc thi se duoc tien hanh o cap xa, phuong, quan, huyen tu ngay 1/6/2007 trong ca nuoc, khong gioi han do tuoi. Chung ket se dien ra vao thang 5/2008, nhan 118 nam ngay sinh Bac Ho. Theo ong Quat, giai nhat se co tri gia it nhat 10 trieu dong.

Nhiem vu trong tam tu nay den 2011

2007: Nang cao nhan thuc ve dao duc va tam guong dao duc Ho Chi Minh, to chuc dong vien toan Dang, toan xa hoi tich cuc tham gia cuoc van dong.

2008: Day manh toan dien cuoc van dong, dua noi dung di vao chieu sau. Hoc tap guong Chu tich Ho Chi Minh thuc hanh tiet kiem, chong tham nhung, lang phi, quan lieu.

2009: Ky niem 40 nam thuc hien Di chuc cua Bac, day manh cuoc van dong, nhan manh noi dung thuc hien tu tuong HCM "Nang cao y thuc trach nhiem, het long, het suc phuc su To quoc, phuc vu nhan dan".

2010: Ky niem 80 nam thanh lap Dang, 120 nam ngay sinh Bac Ho, chuan bi DH XI cua Dang, chu y noi dung: hoc tap va lam theo tu tuong HCM xay dung Dang ta that su trong sach, vung manh.

Cuoi 2010 den dau 2011: Tong ket cuoc van dong.

  • Van Anh
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>