Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong lan thu 13 khoa IX

Thứ tư, 11 Tháng một 2006, 19:55 GMT+7
Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong lan thu 13 khoa IX

Sang 11/1, Hoi nghi lan thu 13 Ban chap hanh Trung uong Dang (khoa IX) da khai mac tai Ha Noi va du kien se keo dai den ngay 18/1.

Phat bieu khai mac Hoi nghi, Tong Bi thu Nong Duc Manh neu ro tu giua nam 2005 den nay, can cu vao quyet dinh cua cac Hoi nghi Ban chap hanh Trung uong lan thu 11 va 12, Bo Chinh tri da gui du thao cac van kien trinh Dai hoi X de lay y kien dong gop cua dai hoi Dang bo cac cap, Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan, gioi tri thuc va nhieu to chuc xa hoi. Cac y kien dong gop deu the hien tinh than trach nhiem cao, tam huyet doi voi cong viec cua Dang va cua dat nuoc. Bo Chinh tri da cho tong hop cac y kien do va da thao luan, nghiem tuc tiep thu nhung noi dung hop ly, chi dao chinh ly cac van ban de trinh Hoi nghi Trung uong lan nay.

Ve viec chuan bi nhan su, Tong Bi thu cho biet Bo Chinh tri da chi dao quan triet phuong huong cong tac nhan su Ban Chap hanh Trung uong khoa X do Hoi nghi lan thu 12 Ban Chap hanh Trung uong thong qua, dong thoi huong dan cac cap uy ve quy trinh gioi thieu nhan su Ban Chap hanh Trung uong khoa X.

Tai phien khai mac, Hoi nghi nghe cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri gom: dong chi Nguyen Phu Trong doc To trinh ve tiep thu y kien gop y vao du thao Bao cao chinh tri trinh Dai hoi X; dong chi Nguyen Tan Dung doc To trinh ve tiep thu y kien gop y vao du thao Bao cao phuong huong nhiem vu phat trien kinh te-xa hoi 5 nam 2006-2010; dong chi Tran Dinh Hoan doc To trinh ve tiep thu y kien gop y vao du thao Bao cao xay dung Dang va Bao cao bo sung, sua doi Dieu le Dang.

(Theo TTXVN)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>