Lanh dao nu den 60 tuoi moi nghi huu

Thứ tư, 29 Tháng mười 2008, 14:00 GMT+7

Gap mat can bo nu chu chot TP.HCM ngay 28/10, Bi thu Thanh uy Le Thanh Hai cho rang, da co tien le trong viec nang do tuoi huu voi can bo nu giu chuc vu cao tu 55 len 60 tuoi.

Nhieu dai bieu Quoc hoi la nu. Anh: LAD

Nhieu y kien tai buoi hop mat can bo nu chu chot TP.HCM cung de nghi nang do tuoi nghi huu cua can bo nu len 60 tuoi. Quy dinh hien nay can bo nu ve huu o do tuoi 55. Day duoc coi la chinh sach uu tien doi voi can bo nu vi van de suc khoe.

Nhung trong qua trinh hoi nhap quoc te ngay cang sau rong da tao dieu kien cho can bo nu co nhieu co hoi hoc tap va tham gia cong tac lanh dao va quan ly xa hoi. Co the xem day la co so cho su can thiet dieu chinh tuoi nghi huu binh dang giua nam va nu.

Bi thu Thanh uy Le Thanh Hai de nghi cac co quan chuc nang o TP.HCM nghien cuu de van dung, hoac kien nghi Trung uong nang tuoi huu len 60 tuoi doi voi can bo nu giu mot so chuc danh chu chot.

Hien, so luong nu can bo giu vai tro chu chot o TP.HCM ngay cang tang. Cu the, khoi so, nganh, trong 322 can bo thuoc 44 don vi duoc quy hoach du bi dien Thanh uy quan ly, co 68 nu, chiem 21,11%. Khoi quan, huyen, trong 1.391 can bo quy hoach du bi BCH Dang bo quan - huyen, co 416 nu, chiem 29,9/%. Can bo quy hoach 5 chuc danh chu chot phuong - xa, thi tran, ty le nu chiem 39,75%.

Quy hoach tao nguon can bo lanh dao, quan ly va can bo cac nganh khoa hoc cong nghe mui nhon cua TP.HCM, nu chiem ty le 44,15%. 6 nam qua, TP.HCM da xet chon dua vao dien quy hoach dai han 975 can bo tre, trong do 49,02% la can bo nu.

Duoc biet, hien Hoi Lien hiep Phu nu Viet Nam dang to chuc lay y kien cua can bo, cong chuc nu ve nhu cau tuoi nghi huu cua nu can bo, cong chuc. Co nhung phuong an dua ra: can bo cong chuc nu se nghi huu o tuoi 55, 55 den 60, 60 va y kien khac.

Theo Hoi Lien hiep Phu nu Viet Nam, can bo, cong chuc nu nghi huu som chiu nhieu thiet thoi nhu giam co hoi dao tao, boi duong, giam co hoi dong gop tri tue va thang tien trong nghe nghiep, luong huu hang thang thap hon nam gioi... Ngoai ra, tuoi nghi huu nu gioi 55 nhu hien nay gop phan lam thieu hut nguon nhan luc chat luong cao.

  • V.Giang
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>