Nhieu hoat dong ky niem 118 nam ngay sinh Bac Ho kinh yeu 19518901952008

Thứ hai, 19 Tháng năm 2008, 06:33 GMT+7
Le ky niem 118 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh

Tai cac tinh trong ca nuoc da to chuc nhieu hoat dong thiet thuc de Ky niem 118 nam Ngay sinh cua Bac Ho kinh yeu (19/5/1890-19/5/2008).


Ha Noi mit tinh ky niem ngay sinh nhat Bac


Sang 18/5, tai Cung Van hoa lao dong Huu nghi, Thanh uy, HDND, UBND, UBMTTQ TP Ha Noi to chuc trong the Le ky niem 118 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh (19/5/1980 - 19/5/2008).

Tai le mit tinh, Bi thu Thanh uy Pham Quang Nghi keu goi dong bao, chien sy Thu do day manh phong trao thi dua lao dong san xuat va tiet kiem, bang nhung hanh dong, viec lam thiet thuc, cu the dong gop suc minh xay dung Thu do nghin nam van hien, van minh, thanh lich va hien dai, phan dau thuc hien that tot nhung loi Bac day "Thu do Ha Noi phai la thanh pho guong mau".

Ong Pham Quang Nghi nhan manh, moi chung ta deu boi hoi xuc dong, tu hao va biet on doi voi cong lao troi bien cua Chu tich Ho Chi Minh, nhung gia tri to lon cua tu tuong, dao duc Ho Chi Minh luon toa sang. Nhung noi dung dao duc cach mang cua Nguoi day va neu guong doi voi cac the he can bo, dang vien vo cung phong phu, sau sac va het suc cu the, thiet thuc, ai cung co the hieu, hoc va noi theo.

Ong Nguyen Kim Quy, nguoi doat giai Nhat chung khao Hoi thi toan TP "Ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh" thay mat nguoi dan Ha Noi bay to long biet on vo han doi voi cong lao troi bien cua Chu tich Ho Chi Minh, hua se khong ngung tu duong, ren luyen dao duc, quyet tam hoc tap va lam theo tam guong dao duc cua Nguoi, gop phan tich cuc xay dung Thu do giau dep.


TP Ho Chi Minh: Hoi thi tim hieu Chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh “Anh sang thoi dai” lan thu III nam 2008 do Thanh Doan, Dai hoc Quoc gia, So Giao duc - Dao tao TP Ho Chi Minh to chuc da buoc vao vong chung ket sang 18/5 tai Nha Van hoa Thanh nien. Day la hoat dong thiet thuc cua gioi tre TP Ho Chi Minh huong ung cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” va ky niem 118 nam ngay sinh Bac Ho.

Voi cac phan thi “Dau an lich su”, “Duong ve lang Sen”, “Di tim chan ly”, “Anh sang thoi dai” va "Thanh nien lam theo loi Bac”, Hoi thi da tro thanh mot ngay hoi cho DVTN TP Ho Chi Minh voi nhung cau hoi gan gui voi gioi tre, de cap nhung dien bien moi trong tinh hinh dat nuoc, nhung kien thuc ve lich su, truyen thong cach mang va hieu biet xa hoi. Phan thi moi mang ten “Tinh hoa Ho Chi Minh” da duoc cac doi hao hung tham gia, the hien suy nghi va cam nhan doi voi van de tam dac nhat ve tam guong dao duc va tu tuong Ho Chi Minh. Dai hoc Khoa hoc Tu nhien TP Ho Chi Minh da gianh giai Nhat.

Tinh Son La: Sau mot nam phat dong cuoc van dong “Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac”, hon 4.000 doan vien, thanh nien cac dan toc tinh Son La da huong ung bang nhieu hoat dong: toa dam, mo chuyen muc hoi dap ve tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh... Cac doan vien, thanh nien da tham gia chuong trinh “Mai am tinh thuong” quyen gop duoc hon 2,2 ty dong trong 3 nam (2005-2007), xoa 139 nha tam cho nguoi dan ngheo vung sau, vung xa. Doan vien, thanh nien o co so con dong gop hon 20.600 ngay cong lao dong xay dung 106 nha ban tru, phong hoc cam ban tai cac xa vung dong bao dan toc thieu so...

TP Da Nang: Hoi thi ke chuyen “Ho Chi Minh - dep nhat ten Nguoi” vua dien ra tai Nha hat Trung Vuong (Da Nang) do Ban Tuyen giao Thanh uy Da Nang to chuc da thu hut su tham gia cua 19 thi sinh xuat sac duoc lua chon tu 872 thi sinh qua 79 cuoc thi cap co so. Net moi cua cuoc thi nay la cac thi sinh khong chi ke chuyen ve tam guong dao duc Ho Chi Minh ma con neu cac tam guong “lam theo” dao duc cua Nguoi trong quan chung nhan dan. Nhung thi sinh doat giai trong cuoc thi nay se ve cac co so tham gia noi chuyen, ke lai cho quan chung nghe de tiep tuc tuyen truyen, de tam guong dao duc cua Bac Ho tro thanh suy nghi va hanh dong cua moi nguoi.

Tinh Phu Yen: Hoi dien nghe thuat quan chung luc luong vu trang Quan khu 5 voi chu de “Sang mai pham chat Bo doi Cu Ho” vua khai mac tai thanh pho Tuy Hoa da mo dau cho cac hoat dong van hoa ky niem 118 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh. 18 don vi voi hon 535 dien vien thuoc cac don vi luc luong vu trang Quan khu 5 tham gia hoi dien. Lanh dao tinh Phu Yen va nhan dan huyen mien nui Son Hoa da to chuc le dang huong tai Nha tho Bac Ho o xa mien nui Son Dinh. So van hoa- the thao va du lich Phu Yen to chuc chieu phim luu dong tai 13 xa vung sau, vung xa voi nhung bo phim ve Chu tich Ho Chi Minh.

Tinh Bac Lieu: Ngay 18/5, tai den tho Bac Ho (xa Chau Thoi, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu), lanh dao va hon 500 doan vien thanh nien trong tinh da tham gia le "Trong cay nho Bac". Cung thoi diem nay, Bao tang tinh phoi hop voi Bao tang Thanh pho Ho Chi Minh to chuc trien lam sach, hinh anh, hien vat ve Bac Ho; ve phong trao dau tranh, nhung mat mat dau thuong cua phu nu Viet Nam trong hai cuoc khang chien chong thuc dan Phap va de quoc My. Cac truong dai hoc, cao dang, pho thong to chuc cuoc thi "Ke chuyen ve tam guong dao duc Ho Chi Minh"...

Bo doi Bien phong tinh Thua Thien-Hue: Chieu 18/5/2008, Bo doi Bien phong tinh Thua Thien-Hue da to chuc doan dai bieu can bo, chien si la nhung dong chi tieu bieu xuat sac den dang huong, bao cong voi Bac tai Bao tang Ho Chi Minh, chi nhanh Thua Thien-Hue.

Qua hoat dong tren da the hien duoc tinh cam tran trong va su biet on vo han cua can bo, chien si don vi doi voi Chu tich Ho Chi Minh. Dong thoi da tao dieu kien cho cac chien si moi co them mot buoi hoc tap ngoai khoa de tim hieu nang cao them nhan thuc ve than the, su nghiep cach mang, tu tuong va tam guong dao duc trong sang, vi dai ma gan gui cua Chu tich Ho Chi Minh kinh yeu.

Cuc Chinh tri Quan khu 1: Thiet thuc chao mung 118 nam ngay sinh Bac Ho va huong toi Dai hoi Cong doan Quan khu, cong doan, thanh nien, phu nu thuoc Cuc Chinh tri Quan khu 1 da phoi hop to chuc dem giao luu van nghe "Loi ca dang Bac".

Tham gia dem giao luu, doi van nghe xung kich cua cac to chuc quan chung da bieu dien nhieu tiet muc ca, mua dac sac ca ngoi ve Bac Ho, que huong, dat nuoc va truyen thong nganh Cong doan. Dem giao luu da tao bau khong khi thi dua soi noi, moi truong van hoa lanh manh, dong vien can bo, chien si, cong nhan vien va doan vien thanh nien dia phuong tich cuc hoc tap, ren luyen, trau doi dao duc tac phong, nang cao trinh do chuyen mon, nghiep vu, hang hai thi dua xung kich, hoan thanh tot moi nhiem vu duoc giao.

Tinh Dac Nong: Tinh uy Dac Nong vua to chuc vong chung khao hoi thi "Ke chuyen ve tam guong dao duc Ho Chi Minh toan tinh nam 2008". Cac thi sinh da mang den Hoi thi nhung cau chuyen cam dong, co y nghia giao duc sau sac ve cuoc doi, than the va su nghiep cua Chu tich Ho Chi Minh, nhieu cau chuyen duoc the hien bang tinh cam chan that, gay an tuong manh va xuc dong.

Ket thuc Hoi thi, Ban to chuc da trao 1 giai nhat, 2 giai nhi, 3 giai ba va 5 giai khuyen khich cho cac thi sinh.

(tong hop)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>