Phat huy truyen thong xung kich cua luc luong thanh nien xung phong

Thứ ba, 15 Tháng bảy 2008, 14:43 GMT+7

Tu doi TNXP thuoc Trung uong Doan duoc thanh lap ngay 15/7/1950 theo chi dao cua Bac Ho, 58 nam qua, luc luong Thanh nien xung phong da tro thanh mot doi quan xung kich cua Cach mang, mot bieu tuong sang ngoi cua tuoi tre Viet Nam thoi dai Ho Chi Minh. TNXP luon neu cao tinh than vuot kho khan gian kho, neu cao long yeu nuoc va y chi quat cuong, gop phan vao thang loi chung trong su nghiep dau tranh bao ve va xay dung dat nuoc.

Bao chi da co cuoc trao doi voi anh An Dinh Doanh, Tong chi huy Luc luong TNXP Trung uong thuoc Trung uong Doan thanh nien cong san Ho Chi Minh.


Thua anh, TNXP da gop phan khong nho trong su nghiep dau tranh giai phong dat nuoc. Truoc nhung dong gop to lon do, the he tre ngay nay can co nhung viec lam the hien long tri an voi cac the he TNXP di truoc. Thoi gian qua, Trung uong Doan va cac cap bo Doan da trien khai nhiem vu nay nhu the nao?


Anh minh hoa

Rieng Trung uong Doan da dau tu, chi dao xay dung 4 tuong dai TNXP co quy mo lon tai nga ba Dong Loc (Ha Tinh), Xuan Son (Quang Binh), Tan Bien (Tay Ninh) va Dai Tu (Thai Nguyen); dong thoi chi dao nang cap cac diem di tich lich su TNXP o nhieu dia phuong khac.

Cac toa soan bao da xay dung Quy tinh nghia TNXP, da trao tang hang tram so tiet kiem, trao nha tinh nghia... cho cac TNXP co hoan canh kho khan. Cac cap bo Doan da huy dong nhieu nguon luc trong xa hoi xay dung hang nghin ngoi nha tinh nghia, tang gan 10.000 suat qua cho cuu TNXP; dong thoi Doan Thanh nien cac cap da to chuc nhieu hoat dong de dong vien cac cuu TNXP.

Phat huy truyen thong cua minh, hien nay, luc luong thanh nien xung phong dang dong vai tro nhu the nao trong cong cuoc xay dung dat nuoc va hoi nhap kinh te quoc te?

Ke thua va phat huy truyen thong cua cac the he di truoc, ngay nay, trong su nghiep chong ngheo nan lac hau, thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, luc luong thanh nien xung phong da va dang phat huy suc manh vo song, voi hoai bao, sang tao va ban linh cua tuoi tre, xung kich tham gia phat trien kinh te - xa hoi, dac biet o cac khu vuc kho khan, noi bien gioi, hai dao.

Hoat dong cua TNXP ngay nay dang dong gop hieu qua vao giai quyet viec lam, xoa doi, giam ngheo, giu vung an ninh quoc phong, trat tu an toan xa hoi, phong chong va khac phuc hau qua cua thien tai, dich benh, bao ve moi truong sinh thai...; thong qua do, giao duc, ren luyen, dao tao thanh nien thanh nhung cong dan tot, khong cam chiu ngheo nan, lac hau, vuon len lam chu khoa hoc, cong nghe, nuoi y chi, khat vong lam giau, phat trien cong dong, vi su giau manh cua que huong, dat nuoc.

Ca nuoc hien co 26 tinh, thanh pho va mot so doanh nghiep Nha nuoc co to chuc thanh nien xung phong, voi gan 100 don vi co so, su dung 50.000 lao dong la thanh nien. Hoat dong tap trung, mang tinh mui nhon cua luc luong Thanh nien xung phong hien nay la xung kich thuc hien cac chuong trinh du an phat trien kinh te - xa hoi do Nha nuoc giao. Chuong trinh xoa “cau khi” xay dung cau nong thon moi o dong bang song Cuu Long da tao duoc dau an tot dep trong phat trien kinh te - xa hoi va nang cao chat luong doan ket, tap hop thanh nien; du an xay dung Dao thanh nien Bach Long Vi, Dao thanh nien Con Co da khang dinh duoc suc sang tao va kha nang to chuc thuc hien cac chuong trinh du an trong diem cua thanh nien xung phong trong thoi ky moi; du an xay dung 18 lang thanh nien lap nghiep bien gioi va khu vuc kinh te - xa hoi dac biet kho khan duoc Thu tuong Chinh phu cho phep luc luong thanh nien xung phong to chuc thuc hien giai doan 2006-2010 da va dang duoc trien khai, gop phan tao dung mau hinh trong phat trien kinh te - xa hoi o vung sau, vung xa, vung dac biet kho khan.

Nhieu tong doi thanh nien xung phong cua cac dia phuong, don vi da chu dong tham gia cac chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi trong diem. Hien nay, luc luong Thanh nien xung phong ca nuoc dang quan ly va khai thac 300.000 ha dat rung va bai boi ven bien, ho ao, dam nuoi trong thuy san, da xay dung hang chuc khu kinh te moi va lang thanh nien lap nghiep, tao ra cac vung chuyen canh lon, nhu trong 06 nghin ha cao su, 05 nghin ha cay an qua, 10 nghin ha ca phe, che, hon 01 nghin ha mia duong..., thu hut 14.000 ho gia dinh tre den lap nghiep, tao viec lam thuong xuyen cho 30.000 lao dong, quan ly giao duc tren 30.000 thanh nien mac te nan xa hoi... Co the khang dinh luc luong thanh nien xung phong ca nuoc da va dang tiep noi va phat huy truyen thong cua cac the he thanh nien xung phong, khong ngai kho khan gian kho, san sang nhan moi nhiem vu cua Dang va nha nuoc giao.

Sap toi, Luc luong TNXP se de xuat voi Chinh phu cho phep trien khai du an xay dung cau vuot suoi o cac tinh khu vuc mien nui phia Bac, mien Trung va Tay Nguyen; dong thoi tiep tuc xung kich tham gia phat trien kinh te - xa hoi o dia ban dac biet kho khan, tham gia du an tai dinh cu cac cong trinh trong diem cua dat nuoc...

De tiep tuc phat huy vai tro xung kich cua TNXP trong phat trien kinh te - xa hoi o hai dao, vung sau, vung xa, theo anh, can co nhung chinh sach, nhung bien phap gi de thu hut va khuyen khich dong dao thanh nien xung phong den voi nhung vung mien nhu the?

Truoc het, can tang cuong giao duc truyen thong Cach mang, truyen thong cua TNXP Viet Nam cho the he tre, dac biet day manh toan dien va thuc hien co hieu qua cuoc van dong Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac cho moi doi tuong thanh nien, nhat la nhung thanh nien trong vung co du an dau tu;

Hai la, can quan tam cham lo den nhung nhu cau, loi ich chinh dang cua thanh nien khi tham gia cac chuong trinh, du an. Thong qua cac hoat dong, phai tao ra duoc moi truong thuan loi cho thanh nien ren luyen, phan dau va truong thanh;

Ba la, can co chinh sach mang tinh tong the cua Nha nuoc doi voi TNXP trong thoi ky moi. Hien nay Trung uong Doan phoi hop voi Uy ban Quoc gia ve Thanh nien va cac Bo, nganh huu quan da hoan thanh ban du thao Nghi dinh ve to chuc va chinh sach doi voi TNXP de trinh Thu tuong chinh phu. Du thao Nghi dinh de cap den nhieu noi dung ve chinh sach doi voi don vi, can bo va doi vien TNXP. Khi Nghi dinh duoc Thu tuong Chinh phu ban hanh se la bien phap manh de phat huy vai tro xung kich cua luc luong Thanh nien xung phong thuc hien cac chuong trinh, du an phat trien kinh te - xa hoi o nhung vung, linh vuc kho khan, cac nhiem vu cap bach cua Nha nuoc.

Xin cam on anh!

(theo VOV)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>