Thu tuong yeu cau cac dia phuong kiem soat dau co

Thứ tư, 06 Tháng tám 2008, 17:26 GMT+7

Trao doi voi lanh dao cac tinh thanh phia Bac tai lop boi duong ve phat trien kinh te - xa hoi o dia phuong trong thoi ky hoi nhap kinh te quoc te do Bo Noi vu to chuc ngay 6/8, Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh, de thuc hien thang loi ke hoach 5 nam voi toc do tang GDP khoang 7%, doi hoi ca nuoc quyet tam, doan ket hon nua.

Thu tuong yeu cau cac dia phuong kiem soat dau co
Thu tuong Nguyen Tan Dung. Anh: Cong TTDT Chinh phu

Danh gia lai nhiem vu trong tam trong ke hoach 5 nam 2006 - 2010, Thu tuong noi, muc tieu tong quat la day nhanh toc do tang truong, phat trien ben vung va cai thien doi song nhan dan "tao nen tang de dua nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc CN theo huong hien dai vao nam 2020".

Ve nhiem vu sap toi, Thu tuong luu y, phai dua ra cac giai phap cu the de don doc viec thuc hien quyet liet hon nua muc tieu kiem che lam phat.

Cac dia phuong tap trung thao go thu tuc de day manh san xuat, kinh doanh, tang cuong xuat khau, dam bao du von, du dien cho san xuat, kinh doanh.

Nguoi dung dau Chinh phu yeu cau cac dia phuong "phai thuc hien tot viec niem yet gia ban hang hoa, dong thoi kiem tra, xu ly nghiem cac truong hop dau co, gam hang gay roi loan thi truong".

"Dia phuong can thuc hien moi bien phap de bao dam va nang cao doi song nhan dan, khong de nguoi dan thieu doi", Thu tuong noi.

Ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 2009, Thu tuong yeu cau cac dia phuong tiep tuc uu tien kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi va tang truong ben vung, trong do chu trong bao dam an sinh xa hoi.

Trong hai ngay tham gia lop tap huan, lanh dao cac tinh, thanh se nghe ve quan ly dat dai, tai nguyen, moi truong dam bao phat trien kinh te - xa hoi o dia phuong; quan ly an ninh kinh te, phong chong tham nhung, nhung thuan loi va kho khan cua VN sau gan 2 nam gia nhap WTO...

  • Ngoc Le

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>