Xay Hoc vien Quoc phong thanh trung tam nghien cuu quoc gia

Thứ ba, 09 Tháng ba 2010, 23:51 GMT+7

Ngay 9/3, Thu tuong Nguyen Tan Dung den tham Hoc vien Quoc phong va du khai giang “Lop boi duong kien thuc quoc phong - an ninh khoa 35, lop dao tao ngan han chi huy tham muu cao cap quan su dia phuong khoa 26” tai day.

Mo ta anh.
Anh: Cong TTDT Chinh phu
Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh, quoc phong - an ninh (QP-AN) la su nghiep trong dai cua quoc gia. Xay dung chu nghia xa hoi va bao ve To quoc la hai nhiem vu chien luoc cua cach mang Viet Nam.

De thuc hien tot hai nhiem vu chien luoc nay, Dang, Nha nuoc da xac dinh phat trien kinh te la nhiem vu trung tam, xay dung Dang la nhiem vu then chot, phat trien van hoa la nen tang tinh than cua xa hoi, nhiem vu QP-AN luon luon la nhiem vu trong yeu, thuong xuyen cua Nha nuoc, ca he thong chinh tri va cua toan dan duoi su lanh dao tap trung thong nhat cua Dang.

Theo do, viec boi duong kien thuc QP-AN la noi dung dao tao rat quan trong, thiet thuc, gop phan nang cao tu duy chien luoc ve QP-AN va nang luc lanh dao, chi dao xay dung nen quoc phong toan dan gan voi an ninh nhan dan cua tung can bo o cac bo, nganh, dia phuong, don vi nham thuc hien tot hai nhiem vu chien luoc xay dung va bao ve To quoc; dong thoi day cung la nhiem vu trong yeu, quan trong trong cong tac giao duc - dao tao va nghien cuu khoa hoc cua Hoc vien Quoc phong.

Lam viec voi lanh dao Hoc vien Quoc phong, Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh nhiem vu tiep tuc xay dung Hoc vien Quoc phong thuc su la trung tam hang dau quoc gia ve nghien cuu khoa hoc, dao tao, boi duong kien thuc QP-AN va dao tao nghe thuat quan su.

Thu tuong dong thoi yeu cau trong tinh hinh moi, Hoc vien Quoc phong can khong ngung doi moi noi dung, giao trinh, phuong phap dao tao; giao trinh phai tren co so tong ket thuc tien; dong thoi nang cao hon nua chat luong giang day va hoc tap, chu trong ket hop ly luan va thuc tien, dap ung yeu cau co ban, truoc mat cung nhu lau dai, tren tinh than ket hop chat che kinh te voi quoc phong, QP-AN voi doi ngoai, chu dong, khon kheo lam that bai moi am muu chong pha cua cac the luc thu dich.

Hoc vien can ra soat, bo sung chuc nang, nhiem vu sao cho dap ung voi yeu cau nhiem vu moi, day manh hon nua cong tac tham muu cho Dang, Nha nuoc trong viec xay dung duong loi, chinh sach ve QP-AN.

Tai buoi lam viec, Thu tuong cung da giai quyet mot so de nghi cua Hoc vien nhu dieu chinh quy hoach Hoc vien Quoc phong bao dam dap ung nhiem vu truoc mat va phat trien lau dai, co phan khu chuc nang hop ly; ve chinh sach, che do doi voi can bo, giang vien va su dung cac nha khoa hoc cua Hoc vien.

Theo Cong thong tin dien tu Chinh phu

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>