Mot ca nhan nhan giup do sinh vien ngheo hoc gioi den khi ra truong

Thứ năm, 06 Tháng mười 2005, 14:32 GMT+7

Ong Nguyen Tien Lam, o so nha 697, duong La Thanh, phuong Thanh Cong, quan Ba Dinh, Ha Noi da luon quan tam toi nhung tam guong sinh vien vuot kho hoc gioi cua cac truong dai hoc trong ca nuoc.

Thong cam va kham phuc truoc nhung y chi vuot kho vuon len dat ket qua cao cua sinh vien, ong da den Quy Khuyen hoc cua Hoi Khuyen hoc Viet Nam trinh bay nguyen vong muon duoc tro giup cho sinh vien kho khan vuon len hoc gioi, ren luyen dao duc tot tu luc vao hoc den khi tot nghiep ra truong.

Tinh tu thang 5 den het thang 7/2005, da co 22 sinh vien duoc nhan ho tro kinh te, do la sinh vien truong DH Su pham 2 (9 sinh vien), DH Su pham Thai Nguyen (3 sinh vien), DH Hong Duc, Thanh Hoa (7 sinh vien) va truong DH Kien truc Ha Noi (3 sinh vien). Tong so tien ho tro kinh te cho cac sinh vien la gan 8 trieu dong.

Ngoai ra, ong Lam danh them khoan tien tren 20 trieu dong mua du so dau sach ve Chu nghia Mac – Lenin, tu tuong Ho Chi Minh... ho tro thu vien moi thanh lap cua truong DH Su pham 2.

Dau nam hoc 2005 – 2006, ong Lam da van dong cac nha hao tam, co so doanh nghiep... cung ong tham gia vao cong tac khuyen hoc. Cong ty Co phan TM&VT Cuu Long da ho tro Quy Khuyen hoc 10 trieu dong de lam hoc bong. Ong Lam se dong gop khoang 50 trieu dong nham ho tro cho 60 sinh vien ngheo vuot kho hoc gioi o cac truong dai hoc trong ca nuoc. Moi sinh vien se duoc nhan ho tro 1.000.000/nam, trong suot qua trinh hoc.

Duong Sat Yen Lao voi su nghiep Khuyen hoc

Cong doan Cong ty quan ly duong sat Yen Lao co hon 1.000 doan vien, lam nhiem vu quan ly sua chua dam bao an toan chay tau tren 200km duong sat tu phan gioi 2 tinh Phu Tho – Yen Bai den Lao Cai di qua 33 xa phuong, 7 huyen ly va 2 thanh pho. Dia phuong nao co duong sat Yen Lao, dia phuong do co phong trao “Em yeu duong sat que em”.

Nam 2004, duong sat Yen Lao trich gan 20 trieu dong mua qua tang cho 238 hoc sinh gioi.

Ngoai ra, cong ty da xay dung, trang bi 2 phong hoc voi tong kinh phi 124 trieu dong tang truong THCS xa Lam Giang huyen Van Yen tinh Yen Bai, tao dung an tuong sau sac voi dong bao vung sau, vung xa, gop phan tich cuc thuc hien chu truong: “Xoa phong hoc tranh tre nua la”.

Nam 2005, Cong ty quan ly duong sat Yen Lao trich gan 20 trieu dong mua qua tang cho con em can bo cong nhan vien dat hoc sinh gioi cac cap.

Vi su nghiep giao duc, cong doan Cong ty quan ly duong sat Yen Bai – Lao Cai da xay dung duoc quy Khuyen hoc 30 trieu dong de phat hoc bong cho con em can bo cong nhan vien.

Ha Noi: Tay Ho xay dung quy Khuyen hoc cac cap voi muc tieu dat duoc 8000d/nguoi dan

De thuc hien viec xay dung Quy Khuyen hoc cac cap, Hoi Khuyen hoc quan Tay Ho da thuc hien nhieu giai phap nhu: Phat dong “Mua xuan Khuyen hoc, mung Dang, mung xuan”, nhieu to chuc co so Hoi, cum dan cu, dong ho, truong hoc da xay dung phong trao “Nguoi nguoi lam khuyen hoc, nha nha lam khuyen hoc”.

Duoc biet, den nay 100% phuong, cum dan cu, truong hoc cua Quan da co to chuc Hoi Khuyen hoc voi cac mo hinh Khuyen hoc cum dan cu, dong ho, co quan doanh nghiep va dang phat trien mo hinh gia dinh hieu hoc.

Toan Quan da co 2.100 hoi vien, trong do co 1.600 hoi vien da duoc phat the cung voi hang ngan can bo cong nhan vien trong cac truong hoc, co quan xi nghiep tham gia lam hoi vien.

Hoi Khuyen hoc Quan Tay Ho phan dau xay dung quy Khuyen hoc cac cap voi muc tieu dat duoc 8.000 d/nguoi dan.

Nhat Hong, Nguyen Dang Luan, H.H

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Khuyến Học >>