Nhom lop mam non tu thuc Chi lo cho tre an ngu va giu an toan la chinh

Thứ bảy, 14 Tháng ba 2009, 10:14 GMT+7
>
Nhom lop mam non tu thuc: Chi lo cho tre an ngu va giu an toan la chinh Boi phan lon so giao vien o cac nhom lop nay chua duoc cap phep, trinh do chuyen mon va kinh nghiem giang day con han che, viec to chuc cho tre hoat dong, vui choi theo chuong trinh quy dinh chua bao dam chat luong.

Day chi la mot trong so nhung han che cua viec cham soc, giao duc tre em tai cac co so giao duc mam mon (GDMN) tu thuc da duoc chi ra tai hoi thao tim bien phap quan ly, chi dao nang cao chat luong trong cong tac nay, duoc Vu Giao duc mam non, Bo GD-DT to chuc ngay 12/3 tai Ha Noi.

Gan 50% truong MN tu thuc chua duoc cap phep

Trong nhung nam gan day, he thong truong, lop MN tu thuc co xu huong phat trien manh, gop phan thu hut tre mam mon trong do tuoi den truong, dap ung mot phan nhu cau gui tre cua phu huynh hoc sinh. Cu the, theo so lieu bao cao cua 58 tinh va thanh pho, tong so co so GDMN tu thuc tang so voi nam hoc 2007-2008 la 4.307 co so.

So tre theo hoc tai cac co so nay la gan 420.000 tre, chiem 13,61% so voi tong so tre mam non ra lop. Tuy nhien, hien van con tren 41,2 % so truong mam non tu thuc va 57% so nhom lop le chua duoc cap quyet dinh cho phep thanh lap. Mot so dia phuong co so co so chua duoc cap phep chiem ty le cao la Nam Dinh: 102/140 nhom lop le, Hung Yen: 162/197, Phu Tho: 324/348, Quang Ninh: 356/460, Hai Phong: 355/453... Ha Noi cung con 275/709 nhom lop le chua duoc cap phep.

Hau het cac co so nay chua duoc cap phep do chua dat yeu cau ve dieu kien thanh lap cung nhu khong chu dong lam ho so xin cap phep. Cung theo thong ke cua Vu Giao duc mam non, so tre theo hoc tai cac co so mam non tu thuc chua duoc cap phep chiem toi 65% tong so tre ra lop tai cac nhom lop tu thuc.

Han che va chuyen mon va kinh nghiem giang day

Tong so giao vien MN tu thuc la 24.518 nguoi, trong do giao vien MN thuoc cac co so da duoc cap phep la tren 9.000 nguoi, chiem 31,8%, so giao vien co trinh do trung cap su pham tro len chiem 72,5%. Mot so dia phuong co so giao vien dat ty le chuan cao la Lang Son (91,7%), Vinh Phuc (89%), Ha Noi (86%)...

Nhieu truong MN tu thuc da chu trong tuyen chon giao vien MN dat chuan. Doi voi nhieu co so moi thanh lap, chi cap phep khi du giao vien co trinh do toi thieu la trung cap su pham mam non, co so vat chat bao dam theo dung quy dinh nhu Ha Noi, Lam Dong, TP.Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong...

Tuy nhien, theo nhan dinh cua Vu GDMN, doi ngu giao vien tu thuc thieu on dinh, thu nhap rat khac nhau, noi cao la 3,5 trieu dong nhu Binh Duong, Tp.HCM... trong khi noi thap chi tu 600.000d den 800.000d/ thang nhu Bac Giang, Ha Noi... Do vay giao vien khong yen tam cong tac, rat it khi tham gia sinh hoat chuyen mon, tham quan hoc tap do nganh to chuc.

Che do chinh sach doi voi nguoi lao dong tai cac co so GDMN tu thuc chua duoc cac chu truong, lop quan tam, dac biet la che do nghi he, nghi le, thai san. Nhieu truong lop MN tu thuc con chua quan tam den dong bao hiem cho nguoi lao dong, dac biet la nhung nguoi trong tre co thoi gian hop dong lam viec chi tam thoi tu 2-3 thang, va se bi nghi viec khi so tre giam.

Phan lon so giao vien o cac nhom lop tre chua duoc cap phep, trinh do chuyen mon va kinh nghiem giang day con han che, viec to chuc cho tre hoat dong, vui choi theo chuong trinh quy dinh chua bao dam chat luong, mot so nhom lop nho le chi lo cho tre an ngu va giu an toan la chinh.

Nguyen nhan boi co so co muc thu hoc phi thap, tra luong giao vien chua thoa dang nen khong tuyen duoc giao vien co trinh do chuyen mon, chi co bao mau dao tao 3 thang, khong bao dam yeu cau cham soc va giao duc tre, trong do co nhieu co so tai Ha Noi.

Giao duc tre chat luong va an toan: van de cap thiet

Trong khi da so cac truong MN tu thuc da cap phep ve co ban co so vat chat, thiet bi do dung, do choi kha, tot, dat yeu cau theo quy dinh thi tai cac nhom, lop tu thuc quy mo nho, phong hoc chat hep, khong du anh sang cho tre sinh hoat; ban ghe, bep an, nha ve sinh khong dung quy cach; hoc cu, do choi cua tre con it, anh huong den viec thuc hien chuong trinh giao duc tre theo quy dinh.

Chat luong cham soc suc khoe, an uong, ve sinh an toan thuc pham va phong tranh tai nan cho tre trong cac co so nhom lop tu thuc con nhieu bat cap, tiem an cac nguy co anh huong den chat luong cham soc giao duc va su an toan cua tre, dac biet voi nhom lop chua duoc cap phep.

Mot so nhom, lop to chuc bua an cho tre con han che, cong tac quan ly bua an thieu chat che, thieu cong khai trong viec chi tieu an uong hang ngay cua tre. Mot so noi con co hien tuong cat xen chuong trinh va day chu truoc theo chuong trinh lop mot.

Bao dam giao duc tre chat luong, an toan, do chinh la muc tieu cua hoi thao de bao dam quyen cua moi tre em trong viec huong thu dich vu cham soc, giao duc. Vu GDMN dua ra nhieu phuong huong trong thoi gian toi, trong do co viec chan chinh, kien quyet xu ly cac co so chua du dieu kien; to chuc cac lop tap huan he, sinh hoat chuyen mon hang thang, cac hoi thi cho co va tro duoc tham gia hoc tap rut kinh nghiem, dong thoi thuc hien cac che do thi dua khen thuong nhu cac truong cong lap.

(Theo HNM)
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Giáo Dục >>