Nong voi bien che giao vien mam non va tuyen sinh dau cap

Thứ năm, 05 Tháng năm 2011, 08:19 GMT+7
Chieu 4-5, Pho Chu tich UBND TP Ha Noi Nguyen Thi Bich Ngoc da chu tri Hoi nghi giao ban cong tac GD-DT nam hoc 2010-2011 voi dai dien lanh dao cac quan, huyen, thi xa tren dia ban TP. Giai quyet van de bien che cho giao vien (GV) mam non de bao dam an toan tuyet doi cho tre, thuc hien De an pho cap mau giao 5 tuoi va giam ap luc tuyen sinh vao cac lop dau cap (mam non, lop 1, lop 6) nam hoc 2011-2012 la hai van de "nong" duoc tap trung ban thao tai hoi nghi.
Tran tro voi bien che GV mam non
 
Nong voi bien che giao vien mam non va tuyen sinh dau cap 
Thieu GV mam non luon la van de duoc cac don vi quan tam tai nhieu ky giao ban voi lanh dao TP, tuy nhien den nay van chua duoc giai quyet rot rao. Pho Chu tich UBND quan Hoan Kiem Cao Thi Bich Lan de nghi: TP can som ban hanh ke hoach tuyen dung vien chuc GV mam non, neu khong se xay ra tinh trang "chay mau chat xam", nhieu GV mam non gioi se bi "hut" ra khoi ngoai cong lap hoac ra khoi nganh. Cung tran tro nay, ba Nguyen Thi Bich Nhung, Pho Chu tich UBND huyen Thanh Tri cho biet: Co toi 13/23 truong mam non tren dia ban huyen con thieu can bo quan ly, trong do co don vi thieu den 2 hieu pho. Mam non la bac hoc tiem an nhieu rui ro, rat can co doi ngu can bo quan ly hoan chinh, chuyen tam gan bo, nhung huyen khong the bo nhiem duoc do nhung GV du dieu kien chua phai la vien chuc.

De giu chan duoc nhung nguoi gioi va tao cong bang cho cac doi tuong, dai dien lanh dao quan Ha Dong kien nghi TP cho phep cac quan, huyen, thi xa khi xay dung ke hoach tuyen dung vien chuc duoc cong diem uu tien cho nhung GV dang cong tac trong nganh, dac biet la nhung GV da cong hien lau nam.

Theo dai dien lanh dao So Noi vu, cac quan, huyen, thi xa can chu dong xay dung ke hoach tuyen dung vien chuc cho don vi minh. Theo ke hoach TP giao, co hon 21.000 GV dang lam hop dong se duoc huong cac che do, chinh sach nhu vien chuc nha nuoc va hon 4.900 GV mam non 5 tuoi duoc tuyen dung vao bien che. Vi vay cac don vi khong lo thieu GV mam non.

De giai quyet tinh trang thieu can bo quan ly mam non, Pho Chu tich UBND TP Nguyen Thi Binh Ngoc giao cho cac quan, huyen, thi xa tu nay den thang 6-2011 phai hoan thanh viec bo nhiem can bo quan ly dung, du theo quy dinh. TP da thong qua de an do So Noi vu va So GD-DT xay dung va se som co quyet dinh ve viec tuyen GV mam non vao bien che voi phuong an xet tuyen. Cac dieu kien xet tuyen se duoc "mo" hon khi khong tinh den 2 dieu kien la diem trung binh toan khoa va do tuoi cua thi sinh, do co nhung nguoi da cong hien trong nghe toi hon 30 nam. Cach lam nay duoc hau het cac dai bieu nhat tri cao boi se giup cho GV them chuyen tam, gan bo voi nghe.


Ap luc tuyen sinh o noi thanh va nhung khu do thi moi


Minh chung cho thuc trang nay, Pho Chu tich UBND quan Ha Dong Nguyen Van Truong cho biet: Neu chia binh quan tong so HS trong do tuoi tren dia ban cho cac truong thi khong co van de gi, nhung do mat do phan bo dan cu khong deu, thuong tap trung o nhung khu do thi moi nen ap luc tuyen sinh de nang len cac truong cong lap quanh khu vuc. Don cu nhu khu do thi moi Van Quan hien nay chi co mot truong mam non, mot truong tieu hoc, viec bo tri cho hoc cho nhung HS cua cac ho gia dinh moi chuyen den kha phuc tap. Thuc te, nhu cau cua phu huynh tap trung vao mot so truong, dong den noi neu dap ung du thi si so moi lop cua nhung truong nay phai len ca tram HS.

Cung theo ong Truong, viec dang ky tam tru hien nay rat don gian, vi vay cac truong thuong phai ap dung them cac quy dinh de "loc" doi tuong tuyen sinh nhu chi tuyen nhung truong hop dang ky truoc khi nhap hoc tu 1 nam den 2 nam. Thuc te, co nhieu gia dinh chi tim cach dang ky tam tru cho con vao ho khau cua nguoi than, ban be chu khong sinh hoat tai dia chi nay nen nguoi dan dia phuong phan ung rat manh khi con em ho khong du cho hoc.

Giai quyet thuc trang nay, ba Cao Thi Bich Lan, Pho Chu tich UBND quan Hoan Kiem de xuat, lanh dao TP co yeu cau cu the voi cong an cac quan, huyen, thi xa, tang cuong quan ly cac ho dan khi thuc hien Luat Cu tru, nhat la vao mua tuyen sinh. Hoan Kiem da co van ban chi dao rieng voi cong an quan de tranh tinh trang mot ho voi dien tich nha chua day 30m2 ma nhap khau cho ca gan chuc chau de duoc nhap hoc o cac truong tren dia ban.

Con Truong phong GD-DT quan Dong Da Nguyen Duy Long cho biet: Khu tap the Kim Lien cu sau khi duoc xay moi da khien so tre lop 1 ra lop du kien len toi 550 chau, cao hon gap doi so voi nam ngoai. Dieu nay gay suc ep rat lon len he thong truong tieu hoc quanh khu vuc, dac biet la Truong Tieu hoc Kim Lien. Con o khu Nam Thanh Cong - noi co them 2 khu nha o va van phong cao gan ba chuc tang thi da co toi 538 tre den tuoi vao lop 1. Mac du da duoc cho phep tuyen sinh "du di" so voi dieu le la 50 HS/lop, nhung Truong Tieu hoc Nam Thanh Cong cung chi du dieu kien tiep nhan toi da 9 lop. Nhu vay la con toi gan 100 chau se rat kho khan.

Ve phuong an tuyen sinh cac lop dau cap nam hoc 2011-2012, lanh dao So GD-DT Ha Noi khang dinh bao dam du cho cho HS, tuy nhien van kho tranh khoi tinh trang ap luc cuc bo tai mot so khu vuc, doi hoi cac quan, huyen, thi xa phai co ke hoach tuyen sinh hop ly. Trong do, viec giao quyen chu dong cho cac don vi trong phan tuyen tuyen sinh la dieu duoc lanh dao nganh nhan manh de bao dam quyen loi cho moi doi tuong HS va tranh buc xuc trong du luan.
Detect language » Hungarian

Viet Bao (Theo_HNM)
Detect language » Hungarian

 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Giáo Dục >>