Tang luong cho giao vien doi moi toan dien phuong phap day hoc

Chủ nhật, 22 Tháng bảy 2007, 22:52 GMT+7
Tang luong cho giao vien doi moi toan dien phuong phap day hoc
Bo truong Nguyen Thien Nhan tai Hoi nghi tong ket nam hoc 2006-2007 chieu 22.7 - Anh: N.Q
Ngay 22.7, Bo GD-DT da to chuc Hoi nghi tong ket nam hoc 2006-2007 va ban phuong huong nhiem vu nam hoc 2007-2008. Tai day, Bo truong da danh cho Thanh Nien cuoc phong van ve cac van de dang quan tam nhat cua nen giao duc hien nay.

* Thua Bo truong, xin ong cho biet thanh qua lon nhat cua nganh GD-DT nam hoc 2006-2007?

- Bo truong Nguyen Thien Nhan: Dac diem hoat dong cua nganh giao duc la viec day va hoc khong duoc ngung nghi de cai to, vi vay phai chon loc cong viec dot pha ben canh viec dam bao tinh lien tuc, ke thua cua hoat dong nay. Thanh qua lon nhat cua nam hoc 2006-2007 la Bo GD-DT van thuc hien duoc tinh lien tuc, chon cong viec dot pha la trien khai tot cuoc van dong "Noi khong voi tieu cuc trong thi cu va benh thanh tich trong giao duc".

*Thua Bo truong, lieu chung ta co dam bao duoc tinh lau dai cua nhung hoat dong doi moi nay khong?

- Co the noi, nam hoc 2006-2007, chung ta da co 4 tien de moi:

Thu nhat, trong nganh cung nhu toan xa hoi da thong nhat nhan thuc la khong the duy tri tieu cuc trong thi cu va benh thanh tich. Day chinh la dieu kien tien quyet de co the day tot hon va hoc tot hon, tao duoc su dong thuan trong toan xa hoi. Thu hai, chung minh duoc voi trong nganh va xa hoi la co the to chuc mot mua thi tot nghiep THPT va tuyen sinh DH-CD nghiem tuc (so voi cac nam hoc truoc), dem lai cho chung ta thong tin that ve chat luong dao tao de biet duoc moi cap can phai lam gi. Viec "ngoi nham lop" khong phai la ca biet, can giai quyet tot de khoi lang phi cong suc ca nguoi day va nguoi hoc. Thu ba, xa hoi co niem tin hon vao he thong giao duc, rang chung ta co the doi moi dat hieu qua. Cuoi cung, thiet lap co che chi dao cua nganh tu trung uong den dia phuong, tu do huy dong ca he thong chinh tri cung nganh giao duc doi moi, nang cao chat luong giao duc.

*Va ong tin la Bo se khong lam nguoi dan that vong?

- Phat huy 4 tien de cua nam hoc qua, trong nam hoc 2007-2008 chung toi quyet tam tap trung thuc hien viec doi moi nganh GD-DT mot cach thiet thuc va cu the.

Thu nhat, tiep tuc cuoc van dong "hai khong" voi 4 noi dung: 2 noi dung cua nam truoc va them hai noi dung moi: noi khong voi vi pham dao duc cua nha giao va noi khong voi viec ngoi nham lop.

Hoi nghi nhan dinh: Sau mot nam thuc hien Chi thi 33 cua Thu tuong Chinh phu ve "Chong tieu cuc va khac phuc benh thanh tich trong giao duc" va trien khai cuoc van dong "Noi khong voi tieu cuc trong thi cu va benh thanh tich trong giao duc", dai bo phan thay co giao va hoc sinh - sinh vien da co thai do tich cuc huong ung cuoc van dong, co cac hoat dong cu the de thuc hien "hai khong"; nghiem tuc hoc that, day that, thi that, quan diem chat luong va hieu qua duoc khang dinh manh me va duoc su dong tinh cua xa hoi.

Hoi nghi cung nhan dinh ky thi tot nghiep THPT, bo tuc THPT nam hoc 2006-2007, tuyen sinh DH-CD nam 2007 da duoc to chuc nghiem tuc nhung van con mot so han che can khac phuc. O ky thi tuyen sinh DH-CD nam 2007 con mot so ton tai: co truong CD ra de thi tu luan nam ngoai chuong trinh, phai to chuc thi lai cho thi sinh.

Vi vay, neu con to chuc thi DH toan quoc, Bo GD-DT khuyen khich cac truong CD dua vao ket qua thi DH theo de thi chung de xet tuyen, khong to chuc thi. Bo GD-DT ra de thi chung cho cac truong CD co to chuc thi (ca mon trac nghiem lan mon tu luan).

Thu hai, thuc hien phan ban lop 10 va 11, day manh doi moi phuong phap giang day (thiet bi dien tu tin hoc, thi trac nghiem...), to chuc giao vien trao doi trong to bo mon de nang cao chat luong giang day. Nam hoc toi se khoi dau qua trinh 3 nam de doi moi toan dien phuong phap day hoc dat hieu qua cao.

Thu ba, phat trien he thong khao thi va kiem dinh chat luong, doi moi cong tac thi cu. Sap toi se xay dung co che kiem dinh chat luong tieu hoc tren quy mo toan quoc, tu do rut ra bai hoc cho cac bac hoc khac trong thoi gian toi.

Thu tu, tap trung nang cao chat luong va dieu kien lam viec cua nha giao. Bo GD-DT se trinh de an dieu chinh luong, he so trach nhiem nghe nghiep cua giao vien, gop phan dam bao doi song cua thay co giao, yen tam voi nghe nghiep. Ap dung chuan giao vien tieu hoc, trien khai xay dung chuan giao vien THCS va THPT, to chuc boi duong hieu truong, danh gia dung su dong gop cung nhu han che cua hieu truong voi giao vien (se thong qua giao vien o co so de danh gia hieu truong). Cuc Nha giao vua moi duoc thanh lap se cham soc day du hon voi cac thay co giao.

Thu nam, nang cao hieu luc quan ly cua nganh giao duc, xay dung tieu chi chung de phat trien giao duc quoc gia cung nhu moi dia phuong, day manh phan cap va giao quyen chu dong cho dia phuong. Bo tiep tuc doi moi tieu chi thi dua cua nganh; se khong lay chi tieu kha gioi, len lop de danh gia thi dua cac So GD-DT, thuc hien co che "mot cua mot dau" o Bo, thuc hien giao dich dien tu trong he thong vi mo, bo sung them tieu chi thi dua ve su quan tam cua cap uy chinh quyen dia phuong mot cach toan dien doi voi nganh giao duc.

Thu sau, tiep tuc tang cuong co so vat chat cua nganh, xay dung lo trinh kien co hoa va chuan hoa truong lop tu nay den 2015.

Thu bay, cung co ket qua xoa mu chu, pho cap tieu hoc, thuc hien pho cap THCS.

Thu tam, tap trung dac biet phat trien giao duc cho vung kho khan va vung dan toc, thang 12 nam nay se to chuc hoi nghi toan quoc ban ve viec nay de tim ra bien phap hieu qua hon.

Cuoi cung, thuc hien cuoc van dong trong nganh (hon 10 trieu hoc sinh sinh vien, tren 1 trieu giao vien) cung voi nganh giao thong van tai, nganh cong an, Doan thanh nien, cung voi tat ca hoc sinh sinh vien ca nuoc cung van dong gia dinh thuc hien tot Luat giao thong.

- Xin cam on Bo truong.

Nhut Quang
(thuc hien)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Giáo Dục >>