Van bang chung chi Khong cap lai than trong khi khai

Chủ nhật, 25 Tháng bảy 2010, 08:47 GMT+7
Bo GD&DT vua co van ban so 4366/BGDDT-PC (23/7) huong dan mot so noi dung ve van bang, chung chi cua giao duc dai hoc va trung cap chuyen nghiep. Theo do, ban chinh van bang, chung chi trong bat cu truong hop nao cung khong duoc cap lai.

Trong van ban huong dan neu lai Khoan 3 Dieu 2 Quyet dinh so 33/2007/QD-BGDDT quy dinh: “Ban chinh van bang, chung chi chi cap mot lan, khong cap lai”. Vi vay, khong duoc cap lai ban chinh van bang, chung chi trong bat cu truong hop nao.

Khoan 1 Dieu 21 Quyet dinh so 33/2007/QD-BGDDT quy dinh nhung truong hop duoc chinh sua noi dung van bang, chung chi cho nguoi hoc: a) Sau khi duoc cap van bang, chung chi, nguoi hoc duoc co quan co tham quyen cai chinh ho tich theo quy dinh cua phap luat ve cai chinh ho tich; b) Cac noi dung ghi tren van bang, chung chi bi ghi sai do loi cua co quan cap van bang, chung chi. Ngoai hai truong hop neu tren, nguoi co tham quyen cap van bang, chung chi khong duoc phep chinh sua van bang, chung chi da cap cho nguoi hoc.

Van bang chung chi Khong cap lai than trong khi khai
Ban chinh van bang, chung chi khong duoc cap lai trong bat cu truong hop nao (Anh: Pham Thinh)

Khoan 2 Dieu 5 Nghi dinh so 158/2005/ND-CP quy dinh: "Giay khai sinh la giay to ho tich goc cua moi ca nhan. Moi ho so, giay to cua ca nhan co noi dung ghi ve ho, ten, chu dem; ngay, thang, nam sinh; gioi tinh, dan toc; quoc tich; que quan; quan he cha, me, con phai phu hop voi giay khai sinh cua nguoi do." Do do, khi lam cac thu tuc cap van bang, chung chi cho nguoi hoc, nguoi co tham quyen cap van bang, chung chi co trach nhiem xac dinh chinh xac cac noi dung lien quan den nhan than ghi tren van bang, chung chi can cu vao giay khai sinh cua nguoi hoc.

Nguoi hoc co trach nhiem cung cap chinh xac cac thong tin de ghi tren van bang, chung chi. Truoc khi cap phat van bang, chung chi, nguoi co tham quyen cap van bang, chung chi can dua thong tin se ghi tren van bang, chung chi cho nguoi hoc de nguoi hoc kiem tra tinh chinh xac cua thong tin.

Trong truong hop noi dung ve nhan than cua nguoi hoc da ghi tren van bang, chung chi khong khop voi ban chinh giay khai sinh do loi cua nguoi hoc nhu cung cap ban sao chung thuc giay khai sinh sai so voi ban chinh, muon giay khai sinh cua nguoi khac de di hoc, co nhieu giay khai sinh khac nhau,... thi nguoi co tham quyen cap van bang, chung chi khong co trach nhiem chinh sua van bang, chung chi.

Ve hinh thuc ghi van bang, Van ban huong dan trich dieu 4 va dieu 45 Luat Giao duc  xac dinh: neu nguoi hoc theo hoc chuong trinh giao duc chinh quy thi ghi “Hinh thuc dao tao” la “Chinh quy”, neu theo hoc chuong trinh giao duc thuong xuyen thi chi ghi mot trong ba hinh thuc: “Vua lam vua hoc”; “Hoc tu xa”; “Tu hoc co huong dan”. Nguoi hoc theo hoc chuong trinh giao duc thuong xuyen theo hinh thuc dao tao nao thi tren van bang ghi hinh thuc dao tao do.

Van bang chung chi Khong cap lai than trong khi khai
Cac tan cu nhan trong ngay nhan bang tot nghiep ( Anh: Pham Thinh)
Ve viec ghi ten tieng Anh tren van bang, Quyet dinh neu ro: Thong thuong ten tieng Anh cua co so giao duc phai duoc xac dinh trong quyet dinh thanh lap hoac quyet dinh cho phep thanh lap co so giao duc; ten nganh dao tao phai duoc xac dinh trong Chuong trinh khung giao duc dai hoc, trung cap chuyen nghiep do Bo truong Bo GD&DT ban hanh va ho so dang ky de duoc mo nganh dao tao


Cach xu ly khi phat hien ban chinh van bang, chung chi khong khop voi giay khai sinh cua nguoi hoc khi cap ban sao van bang, chung chi tu so goc, van ban huong dan trich Khoan 1 Dieu 27 Quyet dinh so 33/2007/QD-BGDDT quy dinh: “Co quan, to chuc dang quan ly so goc van bang, chung chi xem xet, kiem tra tinh hop phap cua viec yeu cau cap ban sao van bang, chung chi, doi chieu voi so goc de cap ban sao cho nguoi yeu cau. Noi dung ban sao van bang, chung chi phai dung voi noi dung da ghi trong so goc”.

Viet Bao (Theo VTC)

 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Giáo Dục >>