Dien Hat Nhan VN Quan tam nhat la van hoa an toan

Thứ tư, 04 Tháng sáu 2008, 10:52 GMT+7

Doi voi du an xay dung nha may dien hat nhan (NMDHN) o Viet Nam, theo cac chuyen gia hang dau nganh dien hat nhan Phap, dieu quan tam nhat la van hoa an toan.

d
Cuoc gap mat giua doan dai bieu cac to chuc va tap doan nang luong hat nhan Phap va dai dien TS. Anh: M.T

Noi dung dang quan tam do da duoc de cap den trong cuoc trao doi giua Bao TS voi doan dai bieu cac to chuc va tap doan nang luong hat nhan Phap, khi doan den tham Toa soan TS trong thoi gian dien ra “Trien lam Quoc te Dien hat nhan nam 2008” (Ha Noi, 14-17/5/2008).

Cuoc trien lam, voi su tham gia cua cac to chuc, cac nha san xuat va thuong mai ve dien hat nhan Han Quoc, Nga, Nhat, Trung Quoc va Phap, tien hanh o thoi diem nhay cam; han la duoc can nhac ky. Quoc hoi nuoc chu nha Viet Nam dang hop va thong qua bo “Luat Nang luong nguyen tu”; tao hanh lang phap ly tien hanh du an xay dung nha may dien nguyen tu dau tien cua Viet Nam. Trong thoi gian toi, nhieu cong doan chuan bi khac nhau cung se duoc trien khai, ke ca viec tham do, tim hieu lua chon cong nghe, lua chon nha san xuat nha may dien nguyen tu.‎

Do do, chuyen tham lam viec voi TS, cua doan dai bieu nganh Nang luong nguyen tu Phap mang mot y nghia nhat dinh.

Trong cuoc gap go trao doi, ong Nguyen Anh Tuan, Tong bien tap bao TS, cho biet: Bao TS vui mung truoc chu truong phat trien cac nguon nang luong moi nham giai quyet su mat can doi ve cung cau dien nang cua Viet Nam, dap ung nhu cau phat trien dat nuoc trong nhung nam toi. TS san sang dap ung yeu cau cua doc gia ve nhung tri thuc va thong tin can thiet, dong thoi phan anh kip thoi nhung tam tu, nguyen vong tieu bieu cua nguoi dan trong ca nuoc xung quanh su kien quan trong nay.

TIN LIEN QUAN
Dai dien TS: Chung toi biet Phap la mot quoc gia co su phat trien nang luong nguyen tu rat ngoan muc: 58 lo phan ung nang luong dang van hanh, dong gop 80% dien nang cho nuoc Phap.

An tuong hon nua la tinh trang an toan cao cua nha may dien hat nhan Phap trong suot bon thap ky qua ke tu khi dua lo phan ung dau tien vao hoat dong. Doc gia TS dang rat quan tam den su an toan hat nhan, an toan phong xa cua NMDHN. Vay, xin cac vi cho biet, yeu to nao da lam nen dieu an tuong do?

Dai dien nang luong Phap: Cau hoi ong dat ra da tiep can mot van de rat he trong - an toan lo phan ung. Su an toan cua nha may dien hat nhan lien quan nhieu nuoc. Mot su co hat nhan xay ra khong chi lam anh huong nuoc so tai, ma nhieu nuoc khac cung bi anh huong theo.

Van de an toan lien quan hai yeu to: thiet bi va con nguoi. Hai cai nay song hanh nhau va bo sung cho nhau. Vi the, mot mat, thiet bi che tao phai rat tot, nhung mat khac, con nguoi van hanh cung phai rat tot.

Ve che tao thiet bi, dieu quan trong nhat la phai thiet ke theo nguyen tac bao ve chieu sau, bang nhieu lop, nhieu giai phap (Khi mot lop bao ve bi hong hoc hoac mot giai phap bi vo hieu hoa, thi van con cac lop bao ve khac, giai phap khac duy tri su an toan cho lo phan ung, hay nha may noi chung - PV). Chinh yeu cau bao dam an toan cao, nen gia thanh NMDHN da doi len den 40%.

Ve nhan to con nguoi, dieu quan trong nhat la bao dam cho moi nguoi trong doi ngu van hanh nha may luon luon tuan thu nghiem ngat moi noi quy, quy dinh ve an toan. He thong “si quan an toan” duoc thiet lap tu thap len cao. Va tren het la co quan an toan cap nha nuoc. Co quan nay duoc to chuc doc lap, nam ngoai cac co quan quan ly nganh dien luc va co tham quyen cao nhat ve mat an toan.


c
Mo hinh Nha may dien hat nhan cua VN tai xa Phuoc Dinh, huyen Ninh Phuoc, tinh Ninh Thuan. Anh: VNN

Dai dien TS: Dung la thiet bi, nang luc va pham chat nguoi van hanh NMDHN dong vai tro quyet dinh trong viec bao dam su an toan NMDHN. O day, dieu chung toi va dong dao doc gia TS quan tam va ban khoan la trinh do van hoa cong nghiep, van hoa an toan. Dac biet doi voi con nguoi o cac nuoc dang phat trien, di vao xay dung NMDHN dau tien, nhu Viet Nam. Cac ong co binh luan gi ve dieu nay?

Dai dien nang luong Phap: Van hoa an toan, nhu ong de cap, qua la rat quan trong. Day chinh la dieu Co quan Nang luong Nguyen tu Quoc te (IAEA) da va dang luon khuyen cao phai coi trong va bao dam. IAEA quan tam nhat doi voi nhung nuoc xay dung NMDHN dau tien.

Trong ke hoach xay dung NMDHN phai co ke hoach dao tao can bo. Ngay ca truoc khi co quyet dinh dau tu, goi thau, phai dao tao doi ngu nhan vien (hay si quan) an toan. Trong do, chia ra hai loai: nhung nhan vien an toan (o co so, nha may…) va nhung nguoi o cuong vi nha nuoc ve thanh tra, kiem tra an toan. Nhung can bo thanh tra phai dao tao truoc, dao tao som, de khi co nha may ho tro thanh nguoi nhieu tuoi hon va de duoc ton trong.

Luat le nuoc Phap quy dinh: tinh minh bach va an toan trong nang luong hat nhan. Trong thuc te, neu co mot nguoi che giau mot su co nao do thi ca he thong an toan se kho hoat dong huu hieu. Vi vay, trong van hoa an toan, neu co mot sai sot, phai noi ra, khong giau giem.

Dai dien TS: Moi nguoi con nho, 5 nam truoc, ngay o mot nuoc cong nghiep phat trien, cung da xay ra su co hat nhan chet nguoi (su co Tokai-Mura), do su tuy tien, “au tri” cua cong nhan van hanh. Phai chang day cung thuoc pham tru van hoa cong nghiep, van hoa an toan, thua ong?

Dai dien nang luong Phap: Nhieu su co nhu Tokai-Mura xay ra 10 nam qua la do van hoa an toan, trong do co nguyen nhan quan trong la su che giau.

Chinh vi vay, chung toi da bat dau hop tac som voi Vien Nang luong Nguyen tu Viet Nam (VAEC) va Cuc Kiem soat va An toan Hat nhan cua Viet Nam (VARANSAC) ve dao tao can bo an toan. Trong khuon kho hop tac do, nam 2007 vua qua, chung toi da chuyen giao cho VARANSAC bo chuong trinh may tinh CATHARE lien quan hoat dong kiem soat, thanh sat an toan hat nhan va phong xa lo phan ung.

Dai dien TS: Viet Nam dang chuan bi du an xay dung NMDHN, dua vao van hanh vao nam 2020. Lieu khoang thoi gian 12 nam co du de khac phuc nhung nhuoc diem lien quan van hoa an toan o mot nuoc dang phat trien. Nhieu doc gia cua chung toi ban khoan dieu do. Ong co loi binh nao khong?

Dai dien nang luong Phap: Chung toi vua hinh thanh mot to chuc moi voi nhiem vu hop tac quoc te trong linh vuc hat nhan, giup cac nuoc to chuc viec giao duc, dao tao ve van hoa an toan. IAEA cung co chuong trinh 15 nam giup cac nuoc dang phat trien giao duc van hoa an toan trong phat trien NMDHN.

Vay nen, de co the thuc hien du an xay dung NMDHN, VN cung phai tich cuc dau tu, khan truong dao tao, de trong 12 nam toi co duoc mot doi ngu toi thieu dap ung yeu cau ve mat van hoa an toan trong linh vuc nang luong hat nhan.

Chinh phu Viet Nam da co ke hoach xay dung NMDNT; dua vao hoat dong nha may dau tien vao nam 2020. Quoc hoi dang trong nghi trinh thong qua Luat Nang luong nguyen tu. Va, do do, cong chung ca nuoc cung bat dau quan tam hon den viec bao dam an toan cho hoat dong cua cac nha may hat nhan tuong lai.

***************************

Cuoc trao doi giua Bao TS va cac vi khach Phap, dai dien cho cac to chuc va tap doan hang dau nganh dien hat nhan Phap xoay quanh chu de an toan NMDHN la mot hoat dong co tinh mo dau.

Bao TS san sang don tiep va to chuc cac cuoc trao doi tuong tu voi nhieu doi tac khac trong tuong lai nham dua toi cho doc gia va cong dong nhung thong tin moi me va dang quan tam nhat ve qua trinh xay dung nha may dien hat nhan o Viet Nam.

  • P.V
    Y kien cua Ban:
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Khoa Học >>