Ach tac hang hoa tai cua khau Quang Ninh

Thứ hai, 12 Tháng bảy 2010, 08:28 GMT+7
Bat thuong da xay ra tai cac cua khau tinh Quang Ninh: dong hang hoa tu nuoc ngoai tam nhap vao Hai Phong, Cai Lan (theo duong bien) va tai xuat sang Trung Quoc (bang duong bo) bi tac nghen hon mot thang qua va dang ngay mot keo dai. Ach tac hang hoa tai day khong chi gay thiet hai ve kinh te cho doanh nghiep ma con tro thanh hiem hoa de doa moi truong khi nhung lo hang dang phe lieu, hoa chat doc hai bi phan huy.

Am dam vung bien gioi

Ong Hoang Van Tuyen, Giam doc Cong ty XNK Hoang Tien, dan chung toi "muc so thi" khu vuc bai hang hoa va cac ben cho xuat hang hoa XNK tai diem thong quan Luc Lam. Canh tuong dau tien do la tang tang lop lop xe container dang nam cho kin ben bai cua Cong ty Thuong mai dich vu Tay Bac, HTX Luc Lam va Cong ty Quang Phat.

Ong Tuyen than phien: "Da gan chuc nam tham gia hoat dong XNK, nhung chua bao gio toi thay tinh trang doanh nghiep va phuong tien phai nam cho hang tuan de xuat hang nhu hien nay. Theo tinh toan cho thay, moi mot ngay doanh nghiep phai chiu phi ton de luu container tu 60 - 80 USD…". Tong chi phi cua cac doanh nghiep la kha lon.

Cung voi tran tro cua ong Tuyen, ba Nguyen Thi Vui, Chu doanh nghiep Minh Phuc Vui (Hai Phong), mot trong nhung doanh nghiep dang hoat dong van tai hang hoa XNK qua dia ban Quang Ninh cho rang: "Hien nay cac doanh nghiep dang phai doi mat voi nhung kha nang rui ro lon do qua phu thuoc vao dong thai quan ly cua khau tu phia Trung Quoc. Cam hay mo bien deu do ho quyet dinh va khong theo nguyen tac nao. Lam ngoai thuong trong dieu kien khong ro rang chang khac gi… di cau ca, that kho so, thua thiet du dieu”.

Ong Hoang Cuong, Chu tich Hiep hoi Doanh nghiep Mong Cai, Chu tich HDQT, Giam doc Cong ty CP Indeco nhin nhan: "He qua cua tinh trang nay da duoc bao truoc tu nhieu nam nay, trong do, bieu hien ro nhat la su xuong cap ve ha tang thuong mai va phuc vu XNK; cac chinh sach bien mau; tam nhin cong tac quy hoach ben cang, bai tap ket… tat ca da vuot tam kiem soat cua doanh nghiep. Toi rat mong cac co quan quan ly Nha nuoc tu dia phuong den Trung uong can co giai phap thao go".

Ach tac hang hoa tai cua khau Quang Ninh
Hang dong lanh chet cung tai Mong Cai

Theo bao cao cua So Cong thuong Quang Ninh, o thoi diem hien nay, hang hoa tai cac khu vuc bien gioi dang bi ach tac voi so luong lon. Chi tinh rieng khu vuc cua khau Mong Cai da co khoang 2.000 container hang hoa XNK dang ton dong tu nhieu ngay nay, trong do co khoang 45% container hang dong lanh.

Giai phap nao de thao go?

Su ach tac qua lau khien thiet hai ve kinh te ngay cang tro nen tram trong. Ben canh do, van de an toan, ve sinh moi truong tai cac cua khau bien gioi cung dang lo ngai. Khu vuc cua khau dang ton dong khoang 421,81 tan ac quy va 255,88 tan vi mach dien tu va dau ky thuat so da qua su dung trong container cua 5 doanh nghiep. Mac du Hai quan Quang Ninh da ra cac quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc bao ve moi truong, dong thoi buoc tai xuat toan bo hang hoa co chua chat thai nguy hai ve quoc gia xuat khau, nhung den nay van chua the thuc hien.

So Cong thuong Quang Ninh cung da co van ban kien nghi UBND tinh bao cao Chinh phu chi dao Bo Tai nguyen va Moi truong cap giay phep cho doanh nghiep duoc tai xuat toan bo hang ac quy dang luu giu tai Mong Cai sang Trung Quoc, nham tranh nhung hau qua ve moi truong tren dia ban tinh. Song, so hang hoa thong thuong con bi Trung Quoc "cam bien" thi ac quy cu, rac thai dien tu lam sao chui lot? Rat co the se xuat hien "lan song" doanh nghiep bo cua lai "hien truong". Luc do, anh huong ve moi truong thi dia phuong phai ganh chiu.

De on dinh tinh hinh kinh doanh va bao ve moi truong o cua khau Quang Ninh tai cuoc hop ngay 29/6 vua qua, UBND tinh da chi dao cac nganh chuc nang lien quan can tao moi dieu kien tot nhat ho tro doanh nghiep trong viec hoan chinh giay to, ho so xuat khau; phan bo luong hang hoa ra bien gioi mot cach hop ly.

Mat khac, yeu cau Cong ty Dien luc Quang Ninh tang cuong chi dao cac chi nhanh dien tai cac dia phuong vung bien gioi co bien phap cung cap du nguon dien, nhat la cung cap tai cac khu vuc tap trung hang dong lanh tam nhap tai xuat, de giam thiet hai cho cac doanh nghiep.

Theo du doan, nhung nam toi day, chinh sach va quy dinh cua Trung Quoc doi voi buon ban bien mau va cac van ban ve kiem dich, ve sinh an toan thuc pham van se con la tro ngai.

Vi vay, doanh nghiep can nhay ben trong kinh doanh, nang cao tinh chu dong tim hieu thong tin va nhung quy dinh moi de thuc hien, dong thoi can dam phan thong nhat voi doi tac han che gui hang tu nuoc ngoai ve Viet Nam, tranh luu giu hang hoa nhieu ngay tai khu vuc bien gioi de giam thieu thiet hai ve kinh te, bao dam an ninh trat tu, moi truong.

Nha nuoc cung can hoan thien hanh lang phap ly, sua doi, bo sung cac hiep dinh va can tiep tuc dau tu phat trien co trong diem doi voi cac khu kinh te cua khau - dau moi cua cac hanh lang kinh te lien vung va can co su ho tro hon nua cho cong tac xuc tien thuong mai vao thi truong Trung Quoc.

Viet Bao (Theo CAND)


 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Việt Nam >>