Chi phi dau vao cua dien dang bien dong

Thứ năm, 05 Tháng năm 2011, 12:07 GMT+7

Lanh dao Bo Cong Thuong vua phat thong diep voi cac doanh nghiep trong nganh ve kha nang dieu chinh gia dien khi cac chi phi dau vao bien dong.
> Gia dien co the tang 3 thang mot lan
> Gia dien tang 15,28% tu 1/3

Tai buoi hop giao ban truc tuyen ngay 4/5, ong Hoang Quoc Vuong cho hay, vua qua Chinh phu da ban hanh Quyet dinh so 24 ve dieu chinh gia dien theo co che thi truong co hieu luc tu ngay 1/6. Ong Vuong cho rang voi tinh hinh gia dau vao tiep tuc tang cao thi kha nang dieu chinh gia dien ve mat ly thuyet la co the xay ra. Tuy nhien, ong Vuong cho rang, den thoi diem nay van chua the khang dinh gia dien co the tang hay khong. Truoc mat, Bo Cong Thuong da chi dao Cuc Dieu tiet dien luc can som hoan thien va ban hanh ngay thong tu huong dan Quyet dinh 24 cua Chinh phu trong thang 5.

Mot so chuyen gia cung khuyen cao lam phat hien qua cao, Chinh phu nen than trong moi khi quyet dinh dieu chinh gia cac loai hang hoa co ban nhu dien, than, xang dau. Den cuoi thang tu, lam phat cua Viet Nam da gan cham muc hai con so .

Theo Quyet dinh cua Chinh phu, tu 1/7 se thuc hien phat dien canh tranh. Thu truong Hoang Quoc Vuong cung yeu cau Cuc dieu tiet dien luc va Tap doan dien luc Viet Nam ra soat cong viec lien quan de dam bao tu ngay 1/7 co the van hanh duoc thi truong nay.

Tu 1/3, gia dien da tang 15,28%. Theo quyet dinh 24, tu 1/6, khoang cach giua 2 lan dieu chinh gia dien lien tiep toi thieu la 3 thang, thay vi chi dieu chinh moi nam mot lan nhu hien nay. Doi voi truong hop chi phi dau vao tang 5%, EVN duoc dieu chinh tang gia ban dien o muc tuong ung, sau khi dang ky va duoc Bo Cong Thuong chap thuan.

Neu chi phi tang tren 5%, EVN can bao cao Bo Cong Thuong va gui Bo Tai chinh tham dinh. Trong vong 5 ngay lam viec ke tu khi nhan duoc to trinh cua EVN, Bo Tai chinh co trach nhiem tham dinh va gui y kien cua minh. Tren co so cac y kien nay, Bo Cong Thuong co trach nhiem tong hop va trinh Thu tuong xem xet, phe duyet. Sau 15 ngay lam viec, ke tu ngay Bo Cong Thuong trinh Thu tuong ma chua co y kien tra loi, EVN duoc dieu chinh gia ban dien o muc 5%.

Hoang Lan

Y kien ban doc ()

Diep khuc tang gia

"Lai Van... Tang" xin cho em "Tang luong" voi!

Lai diep khuc tang gia. Doanh nghiep kinh doanh san pham thiet yeu, lai la doanh nghiep doc quyen nen khi keu chac chan se tang. Chi kho nhung nguoi lao dong trong cho vao thu nhap, dong luong com coi doi dien voi hang loat "chi phi dau vao tang" co keu cung chang an thua, ma biet keu ai? Cho nghi viec tuyen nguoi khac. Het keu.

( Thong non Da Lat )


Nhieu thu se tang theo

Gia xang, dau, than tang cao dan den chi phi san xuat dien tang theo do la dieu duong nhien dung tren goc do cua nguoi lam kinh doanh. The nhung neu tang gia dien thi lieu cac nganh khac co lay do la ly do de tang gia cac mat hang khac hay khong. Khi do thi bai toan gia ca cu tang xoay vong the bao gio moi co the cham dut. Nganh dien la nganh kinh doanh doc quyen cua nha nuoc va co tam quan trong rat lon doi voi kinh te, quoc phong cua ca quoc gia thi chung ta nen co chinh sach cu the: hoac la tha theo kinh te thi truong de cac doanh nghiep dau tu vao dan den canh tranh gia ca, nang cao nang xuat hoac neu van con giu cach kinh doanh giong nhu hien nay thi nha nuoc nen kiem soat 1 cach chat che hon chu khong the de anh huong den doi song nguoi dan cung nhu chi tieu phat trien cua dat nuoc.

( nguyen )


Mong lam dung lam chat ve gia dien, gia xang

Mong Chinh phu tham dinh chat che, cong bang doi voi cac mat hang quan trong nhu the nay, tranh mot tien le xau: keu ca chi phi tang, kinh doanh lo. Roi tang gia lam cho tam ly nguoi dan lo lang. Chuyen keu lo cung khong thuyet phuc lam, cu muon tang gia cai gi la keu thieu keu lo. Lo ma cuoi nam tien thuong, tien tuong cua may nganh dien, xang, than luc nao cung cao ngat nguong ?

( Cong nhan )


Tha noi gia ban dien

Tai cac nuoc khac khi co tu 3-5 doanh nghiep cung cung cap san pham (co su canh tranh) luc do chinh phu nuoc do moi tha noi gia ban san pham. Viec tha gia dien hien nay la viec lam di trai voi Luat canh tranh tai Viet Nam, no se lam phuc tap them cho viec lam phat ma chinh phu Viet Nam dang tim cach khong che. Bai hoc xang dau khi tha noi tai Viet Nam cho thay da 2-3 nam nay xang dau co that su cho la ban canh tranh khong? Toi cho rang khong.

Vi tat ca cac doanh nghiep cung cap xang dau cho cong chung gia tang thi thi tang dong loat, khi gia xuong thi xuong dong loat (viec gia xuong rat it). Thuc trang nay cho thay Viet Nam dang bat luc trong viec kiem soat gia, vo hinh chung da tao dieu kien cho cac doanh nghiep doc quyen kiem soat buc tranh kinh te cua Viet Nam.

( vandung )


Sau bai no cac ong lon cua EVN

Cac ban thay day, toi bao chi sau khong den 3 tuan bai viet do dang tai la gia dien se tang.

( Tro he tre con ! )


Chi kho thoi

Toi nhan thay cai gi Chinh phu cung keu can tang gia cho phu hop voi the gioi, bang voi gia cua the gioi. Vay thu hoi doi song cua nhan dan ta co bang the gioi chua? Co so ha tang co bang the gioi? Dich vu cua cac cong ty nha nuoc, hanh chinh su nghiep co bang the gioi? Luong cua nhan dan lao dong co bang the gioi????

( tmt )


Tho dai

Gia dien tang tu 600 den 1200 dong. Vay ma noi la chi tang tren 10%? Kho hieu qua?

( Phu Cuong )

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Kinh Tế >>