Co phan hoa DN nha nuoc Ap dung co che mo

Thứ năm, 25 Tháng mười một 2004, 15:49 GMT+7
Co phan hoa DN nha nuoc Ap dung co che mo
Gia ban CP uu dai cho nguoi lao dong trong DN duoc giam 40% so voi gia dau binh quan
Neu khong co gi thay doi, du kien dau thang 12 nay, Nghi dinh 187/2004/ND-CP ve viec chuyen cong ty nha nuoc thanh cong ty co phan vua duoc ky ban hanh ngay 16/11/2004 se co hieu luc. Voi nhung thay doi quan trong ve co che, gioi chuyen mon ky vong rang nhung vuong mac cua doanh nghiep trong thoi gian qua se duoc thao go, qua do se thuc day nhanh tien trinh co phan hoa (CPH).

Van de thay doi dau tien, do la mo rong dien CPH theo tinh than cua Nghi quyet T.U9. Neu nhu nghi dinh truoc day chi quy dinh doi tuong doanh nghiep nha nuoc tien hanh CPH la cac doanh nghiep doc lap va bo phan doanh nghiep (nho) thi trong nghi dinh moi nay, bo sung them dien CPH la cac tong cong ty nha nuoc, ke ca ngan hang thuong mai nha nuoc va cac to chuc tai chinh nha nuoc.

Nghi dinh cung quy dinh nang cao hon nua trach nhiem cua cac co quan chu quan nhu UBND, tong cong ty trong xu ly nhung van de ton dong cua doanh nghiep.

Xac dinh gia tri doanh nghiep qua trung gian

Trong nghi dinh moi nay, phuong thuc xac dinh gia tri doanh nghiep da duoc doi moi theo huong tinh dung, chinh xac, minh bach va nhanh chong. Doanh nghiep CPH co tong gia tri tai san theo so ke toan tu 30 ty dong tro len thi viec xac dinh gia tri doanh nghiep CPH thuc hien thong qua cac to chuc co chuc nang dinh gia nhu: cac cong ty kiem toan, cong ty chung khoan, to chuc tham dinh gia, ngan hang dau tu trong nuoc va ngoai nuoc co nang luc dinh gia.

Truong hop neu doanh nghiep lua chon cac to chuc dinh gia nuoc ngoai chua hoat dong tai Viet Nam, phai duoc su thoa thuan cua Bo Tai chinh. Voi doanh nghiep CPH co tong gia tri tai san theo so ke toan duoi 30 ty dong thi khong nhat thiet phai thue to chuc dinh gia. Truong hop khong thue to chuc dinh gia thi doanh nghiep se tu xac dinh gia tri doanh nghiep va bao cao ve co quan co tham quyen quyet dinh gia tri doanh nghiep.

Thay vi chi ap dung mot phuong phap duy nhat de xac dinh gia tri doanh nghiep la phuong phap tai san nhu truoc day, Nghi dinh 187 da quy dinh ket hop thuc hien xac dinh gia tri doanh nghiep bang 3 phuong phap co ban:

- Phuong phap tai san rong, trong do dinh gia doanh nghiep dua vao viec xac dinh gia tri cac tai san thuoc quyen quan ly va su dung cua doanh nghiep, voi su bo sung cac chuan muc trong viec xac dinh chat luong tai san, gia ca tai san va gia tri loi the kinh doanh.

- Phuong phap chiet khau dong tien can cu vao kha nang sinh loi cua doanh nghiep trong qua khu va trong tuong lai de xac dinh gia tri doanh nghiep.

- Phuong phap dau gia ban doanh nghiep va dau gia ban co phan cua doanh nghiep dua vao su tinh toan cua cac nha dau tu va quan he cung cau tren thi truong de xac dinh gia tri dung cua doanh nghiep.

Ket qua xac dinh gia tri doanh nghiep theo cac nguyen tac tren se duoc bao cao ve cac bo, UBND cac tinh, thanh pho de tham tra, ra quyet dinh cong bo gia tri doanh nghiep CPH. Cac truong hop gia tri doanh nghiep duoc xac dinh thap hon so sach tu 500 trieu dong tro len thi phai thoa thuan voi Bo truong Bo Tai chinh truoc khi quyet dinh.

Co che phu hop hon

Theo danh gia cua Bo Tai chinh, nhung diem sua doi, bo sung ve co che xac dinh gia tri doanh nghiep trong Nghi dinh so 187/2004/ND-CP phu hop hon yeu cau moi.

Cu the, quy dinh ve xu ly va xac dinh gia tri tai san la gia tri quyen su dung dat cua doanh nghiep cho phu hop voi quy dinh cua Luat dat dai moi ban hanh nam 2003. Doi voi dien tich dat doanh nghiep CPH dang su dung lam mat bang xay dung tru so, van phong giao dich; xay dung co so san xuat kinh doanh; dat de san xuat nong nghiep, lam nghiep, nuoi trong thuy san, lam muoi (ke ca dat da duoc Nha nuoc giao co thu hoac khong thu tien su dung dat) thi doanh nghiep CPH duoc quyen lua chon thue dat hoac giao dat theo quy dinh cua Luat Dat dai.

Truong hop doanh nghiep CPH lua chon thue dat thi khong tinh gia tri dat vao gia tri doanh nghiep. Truong hop doanh nghiep CPH thuc hien hinh thuc giao dat thi phai tinh gia tri quyen su dung dat vao gia tri doanh nghiep CPH. Gia tri quyen su dung dat tinh vao gia tri doanh nghiep CPH la gia do UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong quy dinh sat voi gia chuyen nhuong quyen su dung dat thuc te tren thi truong va cong bo vao ngay 1/1 hang nam theo quy dinh cua Chinh phu.

Doi voi dien tich dat Nha nuoc da giao cho doanh nghiep de xay dung nha de ban hoac cho thue; xay dung ket cau ha tang de chuyen nhuong hoac cho thue thi phai tinh gia tri quyen su dung dat vao gia tri doanh nghiep CPH. Gia tri quyen su dung dat tinh vao gia tri doanh nghiep CPH thuc hien theo quy dinh doi voi truong hop doanh nghiep CPH thuc hien hinh thuc giao dat.

Cong khai de chong khep kin

Doi voi co che ban co phan, Nghi dinh 187 quy dinh ro doi tuong mua co phan lan dau uu dai duoc mo rong ra cho ca nha dau tu chien luoc, nhung nguoi san xuat va thuong xuyen cung cap nguyen lieu cho doanh nghiep, nguoi cam ket tieu thu lau dai san pham cua doanh nghiep, voi quy dinh khong qua 20% von dieu le (bao gom ca co phan mua them ngoai co phan uu dai cua nha dau tu chien luoc va nguoi lao dong trong doanh nghiep).

Phuong thuc ban co phieu lan dau ra cong chung theo hinh thuc dau gia va nguoi lao dong duoc mua uu dai voi gia uu dai xac dinh tren gia dau gia. Gia ban co phan uu dai cho nguoi lao dong trong doanh nghiep duoc giam 40% so voi gia dau binh quan. Gia ban co phan uu dai cho cac nha dau tu chien luoc duoc giam 20% so voi gia dau binh quan.

Nguoi lao dong co ten trong danh sach thuong xuyen cua doanh nghiep tai thoi diem quyet dinh CPH duoc mua toi da 100 co phan cho moi nam lam viec thuc te. Ho cung se duoc huong quyen loi ve bao hiem xa hoi neu chuyen sang lam viec tai cong ty co phan dong thoi duoc huong che do huu tri tai thoi diem CPH va cac quyen loi khac. Truong hop bi mat viec, thoi viec tai thoi diem CPH, nguoi lao dong se duoc thanh toan tro cap mat viec, thoi viec theo quy dinh cua phap luat.

(Theo Vneconomy)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Kinh Tế >>