Cong bo tieu chi doanh nghiep duoc mien giam thue

Thứ năm, 15 Tháng một 2009, 17:27 GMT+7

Bo Tai chinh vua ban hanh thong tu 03/2009/TT-BTC huong dan giam, gian thoi han nop thue thu nhap doanh nghiep doi voi cac doanh nghiep gap kho khan.

Theo do, doanh nghiep nho va vua (DNNVV) la doanh nghiep dap ung mot trong hai tieu chi: co von dieu le ghi trong Giay chung nhan dang ky kinh doanh hoac Giay chung nhan dau tu hien dang co hieu luc truoc ngay 1/1/2009 khong qua 10 ty dong. Truong hop doanh nghiep thanh lap moi ke tu ngay 01 thang 01 nam 2009 thi von dieu le ghi trong Giay chung nhan dang ky kinh doanh hoac Giay chung nhan dau tu lan dau khong qua 10 ty dong.

Se rat nhieu DN duoc giam va gian thue trong nam 2009. (Anh: VNN)

Co so lao dong su dung binh quan trong quy IV nam 2008 khong qua 300 nguoi, khong ke lao dong co hop dong ngan han duoi 3 thang. Truong hop doanh nghiep thanh lap moi ke tu ngay 1/10/2008 thi so lao dong duoc tra luong, tra cong cua thang dau tien (du 30 ngay) khong qua 300 nguoi.

TIN LIEN QUAN
Theo huong dan, DNNVV duoc giam 30% so thue thu nhap doanh nghiep phai nop cua quy IV nam 2008 va so thue thu nhap doanh nghiep phai nop cua nam 2009.

Doi voi 30% thue duoc giam cua nam 2009, khi ke khai so thue thu nhap doanh nghiep tam nop cua quy IV nam 2008 va hang quy nam 2009, doanh nghiep tu xac dinh so thue duoc tam giam bang 30% so thue tam nop cua quy. Khi quyet toan thue thu nhap doanh nghiep nam 2008 va nam 2009 doanh nghiep tu xac dinh so thue thu nhap doanh nghiep duoc giam.

Viec gia han nop thue duoc ap dung doi voi doanh nghiep co hoat dong san xuat, gia cong, che bien nong, lam, thuy san, det may, da giay, linh kien dien tu.

Theo do, thoi gian gia han nop thue la 9 thang ke tu ngay het thoi han nop thue. Cu the, so thue tinh tam nop cua quy I nam 2009 duoc gia han nop thue cham nhat den ngay 29/1/2010; so thue tinh tam nop cua quy II nam 2009 duoc gia han nop thue cham nhat den ngay 29/4/2010; so thue tinh tam nop cua quy III nam 2009 duoc gia han nop thue cham nhat den ngay 30/72010; so thue tinh tam nop cua quy IV nam 2009 duoc gia han nop thue cham nhat den ngay 29/10/2010.

  • Phuoc Ha
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Kinh Tế >>