Tuan thu quy dinh de huong loi tu BHTN

Thứ hai, 25 Tháng tư 2011, 14:19 GMT+7

Du thu tuc dang ky bao hiem that nghiep (BHTN) co nhieu buoc, tuy nhien, khi nguoi lao dong tim hieu ro va thuc hien nghiem tuc, dung quy dinh, nguoi lao dong se nhanh chong duoc huong quyen loi chinh dang.

Bao hiem that nghiep - an tam khi mat viec

May man vi dang ky BHTN kip thoi

Kien nhan de huong loi

Khi dang ky that nghiep, anh Nam da duoc giai thich ro rang trong vong 15 ngay phai nop day du ho so ve trung tam. Thoi han 15 ngay nay duoc tinh theo ngay lam viec ke tu ngay dang ky that nghiep (ngay thu nhat trong thoi han muoi lam ngay la ngay lam viec ngay sau ngay nguoi lao dong dang ky that nghiep).

Anh minh hoa. VNM
Tuan thu quy dinh de huong loi tu BHTN
Anh Nam dang ky that nghiep ngay 05/08/2010 thi ngay thu nhat tinh trong thoi han nop ho so huong bao hiem that nghiep cua anh la ngay 06/08/2010. Thoi han nay ket thuc vao ngay 26/08/2010.

Ngoai ra, theo quy dinh, truong hop nguoi lao dong bi that nghiep nop day du ho so huong bao hiem that nghiep qua 15 ngay theo quy dinh nhung nhieu nhat khong qua 30 ngay tinh theo ngay duong lich ke tu ngay het han nop du ho so huong bao hiem theo quy dinh duoc tiep nhan giai quyet che do huong bao hiem that nghiep thuoc mot trong cac truong hop sau: om dau, thai san co giay xac nhan cua Benh vien cap huyen hoac tuong duong tro len; Bi tai nan co giay xac nhan cua Benh vien cap huyen, tuong duong tro len hoac xac nhan cua canh sat giao thong doi voi truong hop bi tai nan giao thong. Truong hop dac biet thu ba la do thien tai, dich hoa co xac nhan cua Chu tich uy ban nhan dan cap xa theo don de nghi cua nguoi lao dong.

Hieu ro luat de huong loi

Theo quy dinh, muc tro cap that nghiep hang thang bang 60% muc binh quan tien luong, tien cong thang dong bao hiem that nghiep cua 6 thang lien ke truoc khi bi mat viec lam hoac cham dut hop dong lao dong, hop dong lam viec theo quy dinh cua phap luat.

Thoi gian huong tro cap that nghiep hang thang phu thuoc vao thoi gian lam viec co dong bao hiem that nghiep cua nguoi lao dong theo cac muc: 3 thang (du 12 thang den duoi 36 thang); 6 thang (du tu 36 thang den duoi 72 thang); 9 thang (du tu 72 thang den duoi 144 thang) va 12 thang (tu du 144 thang tro len).
Tuan thu quy dinh de huong loi tu BHTN

Neu nguoi lao dong dang huong tro cap that nghiep co nhu cau hoc nghe se duoc ho tro hoc nghe thuc hien thong qua cac co so day nghe. Khong ho tro bang tien de nguoi lao dong tu hoc nghe. Muc ho tro hoc nghe cho nguoi lao dong bang muc chi phi hoc nghe trinh do so cap theo quy dinh cua phap luat day nghe.

Truong hop nguoi lao dong dang huong tro cap that nghiep co nhu cau hoc nghe voi muc chi phi cao hon muc chi phi hoc nghe trinh do so cap theo quy dinh cua phap luat thi phan vuot qua muc chi phi hoc nghe trinh do so cap do nguoi lao dong chi tra. Thoi gian duoc ho tro hoc nghe phu thuoc vao thoi gian dao tao nghe cua tung nghe va tung nguoi lao dong, nhung khong qua sau thang. Thoi gian bat dau de duoc ho tro hoc nghe tinh tu ngay nguoi lao dong duoc huong tro cap that nghiep hang thang.

Ben canh do, nguoi lao dong huong tro cap that nghiep se duoc Trung tam Gioi thieu viec lam tu van, gioi thieu viec lam mien phi. Thoi gian nguoi lao dong dang huong tro cap that nghiep duoc Trung tam Gioi thieu viec lam ho tro tu van, gioi thieu viec lam tinh tu ngay nguoi lao dong duoc huong tro cap that nghiep hang thang va khong qua tong thoi gian ma nguoi lao dong do duoc huong tro cap that nghiep theo quyet dinh cua Giam doc So Lao dong-Thuong binh va Xa hoi.

Nguoi lao dong dang huong tro cap that nghiep hang thang van duoc huong che do bao hiem y te theo quy dinh cua phap luat ve bao hiem y te.

Truong hop cham dut huong tro cap that nghiep thi nguoi lao dong khong duoc huong bao hiem y te va phai tra lai the bao hiem y te cho to chuc bao hiem xa hoi theo huong dan cua Bao hiem xa hoi Viet Nam. Bao hiem xa hoi Viet Nam dong bao hiem y te cho nguoi lao dong dang huong tro cap that nghiep.

Tam dung huong BHTN

Nguoi lao dong se phai tam dung huong BHTN trong truong hop nguoi lao dong dang huong tro cap that nghiep khong truc tiep thong bao hang thang voi Trung tam Gioi thieu viec lam noi dang huong tro cap that nghiep ve tim kiem viec lam theo quy dinh. Hoac nguoi lao dong dang huong tro cap that nghiep bi tam giam theo quyet dinh cua co quan Nha nuoc co tham quyen.

Tuan thu quy dinh de huong loi tu BHTN
Anh minh hoa. PLXH
Tuy nhien, nguoi lao dong dang huong tro cap that nghiep bi tam dung huong tro cap that nghiep trong hai truong hop neu tren vao nhung ngay cua thang dang huong tro cap that nghiep thi nguoi lao dong van duoc huong tro cap that nghiep cua ca thang do.

Viec tiep tuc huong tro cap that nghiep hang thang se duoc thuc hien vao thang tiep theo trong cac truong hop nguoi lao dong van trong khoang thoi gian huong tro cap that nghiep theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 82 cua Luat Bao hiem xa hoi va tiep tuc thuc hien thong bao hang thang voi Trung tam Gioi thieu viec lam noi dang huong tro cap that nghiep ve viec tim kiem viec lam theo quy dinh.

Hoac nguoi lao dong van trong khoang thoi gian huong tro cap that nghiep theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 82 cua Luat Bao hiem xa hoi sau thoi gian bi tam giam.

Chuyen huong BHTN

Nguoi lao dong co the chuyen noi huong bao hiem that nghiep truoc khi nguoi lao dong co Quyet dinh huong tro cap that nghiep. Nguoi lao dong khi dang ky that nghiep co nhu cau chuyen den tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong khac de huong che do bao hiem that nghiep thi phai dang ky that nghiep theo quy dinh va lam don de nghi chuyen huong bao hiem that nghiep theo mau gui Trung tam Gioi thieu viec lam noi dang ky that nghiep.

Trong thoi gian dang huong tro cap that nghiep, nguoi lao dong co nhu cau chuyen den tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong khac de tiep tuc huong tro cap that nghiep thi phai lam don de nghi chuyen huong tro cap that nghiep theo mau gui Trung tam Gioi thieu viec lam noi dang huong tro cap that nghiep.

Cham dut huong BHTN

Nguoi lao dong cham dut huong BHTN khi het thoi han huong tro cap that nghiep hoac da co viec lam. "Da co viec lam" duoc xac dinh khi da giao ket hop dong lao dong hoac hop dong lam viec (ke ca thoi gian thu viec co huong luong) tu du ba thang tro len; co quyet dinh tuyen dung doi voi nhung truong hop khong thuoc doi tuong giao ket hop dong lao dong hoac hop dong lam viec; chu ho kinh doanh, ca nhan kinh doanh co giay chung nhan dang ky kinh doanh cua co quan co tham quyen cap.

Nguoi lao dong thuc hien nghia vu quan su, huong luong huu, ra nuoc ngoai dinh cu, bi chet hay chap hanh quyet dinh ap dung bien phap xu ly hanh chinh tai truong giao duong, co so giao duc, co so chua benh hoac chap hanh hinh phat tu nhung khong duoc huong an treo cung khong duoc huong BHTN.

Ngoai ra, nguoi lao dong khong thuc hien thong bao hang thang voi Trung tam gioi thieu viec lam ve viec tim viec lam trong 3 thang lien tuc hoac sau hai lan tu choi nhan viec lam do Trung tam Gioi thieu viec lam gioi thieu ma khong co ly do chinh dang cung buoc phai cham dut huong BHTN. Cac truong hop duoc xac dinh la khong co ly do chinh dang neu thuoc mot trong ba truong hop sau:

Nguoi lao dong dang huong tro cap that nghiep tu choi nhan viec lam ma viec lam do nguoi lao dong da duoc dao tao;

Nguoi lao dong dang huong tro cap that nghiep tu choi nhung viec lam ma nguoi lao dong do da tung thuc hien;

Nguoi lao dong dang huong tro cap that nghiep la lao dong pho thong tu choi nhung viec lam chi can lao dong pho thong thuc hien.
  • Thu Trang

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Kinh Tế >>