Kieu bao gop y du thao bao cao chinh tri Dai hoi Dang lan thu X

Thứ năm, 23 Tháng hai 2006, 15:13 GMT+7

Chieu 22/2, tai Ha Noi, Uy ban ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai (UBVNVNONN) da to chuc hoi nghi “Lay y kien cua kieu bao ve ban du thao bao cao chinh tri trinh dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang”

Kieu bao gop y du thao bao cao chinh tri Dai hoi Dang lan thu X
Cac kieu bao hang hai gop y cho du thao van kien Dai hoi Dang X
Tham gia hoi nghi, dong gop y kien co cac dai dien kieu bao Anh, Phap, Duc, Nga, Italia va cac hoi lien lac Viet kieu.

Ong Tran Quang Hoan, Pho Chu nhiem UBVNVNONN da mo dau hoi nghi bang viec khang dinh Dai hoi Dang toan quoc sap toi se rat dac biet vi do se la Dai hoi dau tien cua thien nien ky moi, la Dai hoi sau dung 20 nam doi moi va se dat ra muc tieu toi nam 2020 dua Viet Nam co ban tro thanh nuoc cong nghiep.

Se co hai hinh thuc lay y kien dong gop: gian tiep (qua email) va truc tiep (cac cuoc gap mat tai Ha Noi, Da Nang va thanh pho Ho Chi Minh)

Du thao van kien dai hoi Dang lan nay neu ra 14 van de chinh, trong do co muc 12 : Phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc, tiep tuc doi moi phuong thuc hoat dong cua Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan co doan de cap toi “dong bao dinh cu o nuoc ngoai”.

Kieu bao gop y du thao bao cao chinh tri Dai hoi Dang lan thu X
Ba Dang Thi Loi
Ba Dang Thi Loi, Chu tich Hoi lien lac Viet kieu Hai Phong thay mat cho 970 hoi vien Hoi lien lac Viet kieu va 25 000 nguoi Hai Phong dang dinh cu o nuoc ngoai phat bieu: “Tu tuong Dai doan ket dan toc cua Bac Ho, duong loi va quan diem doi moi cua Dang trong cong cuoc doi moi Dat nuoc xuat phat tu tinh hinh thuc te cua dat nuoc va y nguyen cua Viet kieu, chung toi manh dan de dat voi Dang tao lap nhung chu truong, chinh sach, bien phap va dieu kien thuan loi cho cong dong nguoi Viet o nuoc ngoai gop phan xay dung dat nuoc.

Do la phai co chinh sach khuyen khich Viet kieu dau tu trong nuoc; chinh sach khuyen khich tri thuc Viet kieu hop tac Khoa hoc- Ky thuat, chuyen giao cong nghe; chinh sach khuyen khich Viet kieu tien hanh cac hoat dong dao tao nguon lao dong ky thuat cao va cac hoat dong xa hoi, nhan dao tu thien; chinh sach va bien phap giai quyet nguyen vong ve sinh song tai que huong, mua nha, dat, visa, ho chieu cua Viet kieu; tien hanh cong cuoc cai cach hanh chinh manh me hon nua, tao thuan loi cho Viet kieu trong cac thu tuc hanh chinh; khen thuong kip thoi nhung nguoi co cong trong cuoc xay dung dat nuoc; tiep tuc thong tin tuyen truyen ve thanh tuu to lon cua cong cuoc doi moi dat nuoc; to chuc cac cuoc gap mat giao luu trao doi ve the thao, van hoa nghe thuat, giao duc, hoi thao... de Viet kieu co dieu kien hieu them ve que huong; tao dieu kien thuan loi hon nua cho cac Hoi lien lac Viet kieu o cac dia phuong hoat dong tot hon.”

Kieu bao gop y du thao bao cao chinh tri Dai hoi Dang lan thu X
Ong Nguyen Huu Thong

Ong Nguyen Huu Thong, Pho chu tich Hoi lien lac Viet kieu Hai Phong la nguoi nghien cuu du thao kha ky luong. Ong dem chinh xac Phan bao cao chinh tri noi ve “dong bao dinh cu o nuoc ngoai” da duoc the hien trong 13 dong voi 121 tu.

Theo ong, noi dung noi ve “dong bao dinh cu o nuoc ngoai” viet trong van kien la dung dan, ro rang co suc dong vien, co suc thu hut Viet kieu phat huy suc manh trong khoi dai doan ket toan dan toc, huong ve que huong, gop phan xay dung dat nuoc.

Tuy nhien, voi tiem luc va su dong gop cua Viet kieu trong cong cuoc xay dung va bao ve dat nuoc, voi truyen thong dai doan ket toan dan toc, voi quan diem moi cua Dang de co the dong vien tao duoc niem tin thu hut duoc dong bao dinh cu o nuoc ngoai, ong Thong cho rang nen su dung them cau, chu co suc truyen cam hon nua de ba con Viet kieu cam thay phan khoi, sung suong, tin tuong voi nhung quan diem moi, chinh sach moi cua Dang...

Kieu bao gop y du thao bao cao chinh tri Dai hoi Dang lan thu X
Ong Nguyen Hoai Bac
Ong Nguyen Hoai Bac, Viet kieu Canada khong di sau vao du thao van kien ma dua ra nhung dong gop chung chung nhu can phai tang cuong tinh trung thuc trong Dang, triet de xoa bo benh thanh tich, bao cao sai su that dan den hau qua khong tot cho uy tin cua Dang va tang truong kinh te xa hoi.

Ong Bac cung kien nghi mot so chinh sach doi voi Viet kieu can phai sua doi nhu viec cap visa cho cac nha dau tu, chinh sach ngoai te, Nghi quyet 36 can phai duoc trien khai cu the.

Ban than ong Bac da co hai giay phep dau tu o Viet Nam voi thoi han 50 nam, nhung the tam tru cua ong chi co thoi han 3 nam. Ong kien nghi, doi voi nhung nha dau tu, nen mien visa cho ho. Con neu trong qua trinh dau tu, ho co sai pham gi thi cu chieu theo luat ma lam.

Kieu bao gop y du thao bao cao chinh tri Dai hoi Dang lan thu X
Ong Nguyen Sy Tuyen

Ong Nguyen Sy Tuyen, Viet kieu Nga nhan xet du thao kha mach lac, ro rang, sang sua, nhung van ban khoan rang chung ta da nhin nhan duoc van de nhu the, vi sao chung ta van chua thoat ngheo.

Do la do viec du nhap cong nghe cao qua cham va khong dong bo. Nguoi Viet Nam moi chi nhap may moc, chu khong nhap cong nghe.

Cong nghe tin hoc va sinh hoc da lam dung huong nhung cong nghe ha tang rat yeu va lac hau. Giao duc van con nang ve bang cap, thi cu, chua dao tao duoc cong nhan bac cao va chuyen vien.

Ong khang dinh, de khac phuc nhung diem yeu nay rat can co su quan tam chi dao cua Dang.

Ong Pham Khac Lam, Pho Chu tich kiem Tong thu ky Hoi lien lac voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai cho rang, noi dung trong du thao kha day du.

Tu kinh nghiem ban than da tung tham gia xay dung van kien Dai hoi VII ve cac van de lien quan den kieu bao. Ong da tung chi ra nguy co cua cong tac Viet kieu la bo lo thoi co.

Tam nam troi qua, chung ta da co gang duoi theo nhung van chua dat duoc ket qua nhu mong muon. Theo ong, de xoc cong viec len hon nua, can phai thuc hien tot ba van de: nhan thuc tu tuong phai thong, to chuc co che hop ly va co chinh sach lam viec.

Ong nhan manh: " Cua da mo, nhung can phai mo rong hon nua."

Lan Anh

Dong bao dinh cu o nuoc ngoai la bo phan khong tach roi va la mot nguon luc cua cong dong dan toc Viet Nam, la nhan to quan trong gop phan tang cuong quan he hop tac, huu nghi giua nhan dan ta voi nhan dan cac nuoc. Nha nuoc tao dieu kien thuan loi va ho tro dong bao on dinh cuoc song, van dong dong bao chap hanh tot phap luat cac nuoc so tai; bao ve quyen loi chinh dang cua nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai. Co chinh sach de nguoi Viet Nam o nuoc ngoai huong ve que huong, gop phan xay dung dat nuoc; thu hut, phat huy tri tue cua tri thuc Viet kieu. Lam tot cong tac thong tin ve tinh hinh trong nuoc va cac chu truong, chinh sach cua Nha nuoc trong cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Nha nuoc co chinh sach khen thuong nhung nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai co nhieu thanh tich dong gop cho To quoc.
(Nguyen van du thao van kien Dai hoi dang lan thu X co lien quan den kieu bao)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Từ Năm Châu >>