Nguoi nhap quoc tich khac va giu quoc tich Viet Nam co gi khac biet

Thứ ba, 21 Tháng sáu 2005, 14:54 GMT+7

Nguoi Viet Nam o nuoc ngoai da nhap quoc tich nuoc so tai va nguoi Viet van mang quoc tich Viet Nam co nhung gi khac trong quyen loi va nghia vu? Day la cau hoi do mot so Viet kieu dat ra.

Hoi: Tai sao co truong hop nguoi Viet Nam o nuoc ngoai lai duoc coi la nguoi nuoc ngoai va co truong hop duoc coi la cong dan Viet Nam nhung khong duoc huong day du quyen loi va nghia vu nhu nguoi Viet Nam o trong nuoc vi du nhu xuat nhap canh phai xin visa, khong duoc mua nha, dang ki xe...?

Tra loi: Dia vi phap li cua nguoi Viet Nam o nuoc ngoai duoc xem xet tren co so Luat phap Viet Nam, Luat phap thong le quoc te, Luat phap cac nuoc noi ba con sinh song.

- Doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, da gia nhap quoc tich nuoc ngoai (tuy chua bo quoc tich VN) la cong dan nuoc ngoai, mang ho chieu nuoc ngoai, chiu anh huong cua Luat phap nuoc so tai. Vi vay, ho se duoc Nha nuoc Viet Nam doi xu nhu nguoi nuoc ngoai, nghia la se phai tuan thu nhung qui dinh cua Viet Nam ve xuat nhap canh, cu tru di lai, dau tu kinh doanh, mua oto, xe may, doi bang lai... doi voi nguoi nuoc ngoai.

Tuy nhien, nhung nguoi nay (khac voi nguoi nuoc ngoai) la duoc huong mot so uu dai cua Nha nuoc Viet Nam danh cho ho nhu co the dau tu theo luat khuyen khich dau tu trong nuoc hoac luat dau tu nuoc ngoai nhung doi voi moi du an dau tu chi duoc chon mot luat, duoc huong cac uu dai ve ve may bay, tien khach san (truoc nam 2003); duoc phep mua nha o gan lien voi quyen su dung dat neu ho dau tu lau dai tai Viet Nam; nguoi co cong voi dat nuoc; nha van hoa, nha khoa hoc co nhu cau ve hoat dong thuong xuyen tai Viet Nam; nguoi co nhu cau ve song on dinh tai Viet Nam duoc mua nha o gan lien voi quyen su dung dat va cac doi tuong khac theo qui dinh cua Uy ban thuong vu Quoc hoi... (Xin tim hieu them thong tin tai trang hoi – dap tai dia chi www.quehuong.org.vn ).

- Doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai mang quoc tich Viet Nam, la cong dan Viet Nam, co ho chieu Viet Nam lam viec va sinh song o nuoc ngoai se khong co du dieu kien de huong quyen loi va va thuc hien day du nghia vu nhu nguoi Viet Nam sinh song o trong nuoc.

Vi du: Ho co the xuat nhap canh khong can xin visa, co the lam cac thu tuc ket hon, li hon, khai sinh... nhu nguoi trong nuoc nhung do khong dinh cu trong nuoc nen ho khong the mua nha gan voi quyen su dung dat tai Viet Nam.

Neu chuyen tu dinh cu o nuoc ngoai ve dinh cu o trong nuoc, ho se duoc tao thuan loi khi thuc hien cac quyen va nghia vu nhu cong dan dinh cu trong nuoc (dang ki ho khau, mua nha, xin cap giay chung minh, dau tu kinh doanh, xin viec lam, dang ki xe...).

Dia vi phap li cua nguoi Viet Nam o nuoc ngoai duoc xem xet tren co so Luat phap Viet Nam, Luat phap thong le quoc te, Luat phap cac nuoc noi ba con sinh song.

- Doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, da gia nhap quoc tich nuoc ngoai (tuy chua bo quoc tich VN) la cong dan nuoc ngoai, mang ho chieu nuoc ngoai, chiu anh huong cua Luat phap nuoc so tai.

Vi vay, ho se duoc Nha nuoc Viet Nam doi xu nhu nguoi nuoc ngoai, nghia la se phai tuan thu nhung qui dinh cua Viet Nam ve xuat nhap canh, cu tru di lai, dau tu kinh doanh, mua oto, xe may, doi bang lai... doi voi nguoi nuoc ngoai.

Tuy nhien, nhung nguoi nay (khac voi nguoi nuoc ngoai) la duoc huong mot so uu dai cua Nha nuoc Viet Nam danh cho ho nhu co the dau tu theo luat khuyen khich dau tu trong nuoc hoac luat dau tu nuoc ngoai nhung doi voi moi du an dau tu chi duoc chon mot luat, duoc huong cac uu dai ve ve may bay, tien khach san (truoc nam 2003); duoc phep mua nha o gan lien voi quyen su dung dat neu ho dau tu lau dai tai Viet Nam; nguoi co cong voi dat nuoc; nha van hoa, nha khoa hoc co nhu cau ve hoat dong thuong xuyen tai Viet Nam; nguoi co nhu cau ve song on dinh tai Viet Nam duoc mua nha o gan lien voi quyen su dung dat va cac doi tuong khac theo qui dinh cua Uy ban thuong vu Quoc hoi... (Xin tim hieu them thong tin tai trang hoi – dap tai dia chi www.quehuong.org.vn ).

- Doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai mang quoc tich Viet Nam, la cong dan Viet Nam, co ho chieu Viet Nam lam viec va sinh song o nuoc ngoai se khong co du dieu kien de huong quyen loi va va thuc hien day du nghia vu nhu nguoi Viet Nam sinh song o trong nuoc.

Vi du: Ho co the xuat nhap canh khong can xin visa, co the lam cac thu tuc ket hon, li hon, khai sinh... nhu nguoi trong nuoc nhung do khong dinh cu trong nuoc nen ho khong the mua nha gan voi quyen su dung dat tai Viet Nam.

Neu chuyen tu dinh cu o nuoc ngoai ve dinh cu o trong nuoc, ho se duoc tao thuan loi khi thuc hien cac quyen va nghia vu nhu cong dan dinh cu trong nuoc (dang ki ho khau, mua nha, xin cap giay chung minh, dau tu kinh doanh, xin viec lam, dang ki xe...).

Theo Que Huong

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Từ Năm Châu >>