Quy dinh ve hoc thi va le phi lay bang lai xe may

Thứ tư, 05 Tháng ba 2003, 16:00 GMT+7
Quy dinh ve hoc thi va le phi lay bang lai xe may
Diem cap GPLX o TP HCM.

Theo Quy che quan ly sat hach cap giay phep lai xe co gioi duong bo cua Bo Giao thong Van tai, Cuc Duong bo Viet Nam va So Giao thong cong chinh tinh, thanh pho duoc phep dao tao va to chuc thi, cap giay phep lai xe (GPLX) gan may, thu tuc nhu sau.

1. Doi tuong du thi lay GPLX phai co du cac dieu kien

- Giay chung minh nhan dan (CMND).

- Tu 18 tuoi tro len (tinh theo ngay, thang, nam sinh).

- Co du suc khoe (theo quyet dinh 4132/QD-BYT).

- Nop du ho so thu tuc, le phi hoc, thi va cap GPLX.

- Voi nguoi nuoc ngoai, can them giay phep cu tru hoac dang lam viec, hoc tap tai Viet Nam va phai doc, hieu va viet duoc tieng Viet.

2. Ho so xin du sat hach GPLX

- Don xin du thi (khong phai lay xac nhan cua cac co quan quan ly). Voi nguoi nuoc ngoai, phai co xac nhan cua dai su quan, lanh su quan, thu truong cac to chuc kinh te - xa hoi, noi dang hoc tap, lam viec.

- Giay chung nhan suc khoe.

- Ban sao CMND hoac ho chieu, 4 anh 3x4 cm (khi thi mang theo CMND hoac ho chieu).

3. Cac loai phi phai nop theo quy dinh cua Bo Tai chinh

- Hoc phi 70.000 dong (thong tu 44/BTC). Trong do, hoc ly thuyet 50.000 dong, thuc hanh 20.000 dong.

- Le phi thi va cap GPLX 100.000 dong (thong tu 77 BTC). Trong do, thi ly thuyet 30.000 dong, thuc hanh 40.000 dong, le phi cap GPLX 30.000 dong.

- Le phi thi lai bang 50% phi thi lan dau.

4. Quy dinh ve qua trinh hoc va sat hach

- Thoi gian hoc Luat giao thong 6 tiet, thuc hanh lai xe 4 tiet.

- Bai thi ly thuyet la trac nghiem tren giay, thoi gian 15 phut. Thi sinh phai tra loi 20 cau hoi, dung tu 16 cau tro len la dat va duoc thi phan thuc hanh.

- Trong bai thi thuc hanh thi sinh phai doi mu bao hiem va hoan thanh bon bai lien hoan gom: di hinh so 8, qua vach duong thang, qua duong co vach cau, qua duong go ghe.

- Thi sinh dat ca hai phan thi ly thuyet va thuc hanh duoc cong nhan trung tuyen va se nhan duoc GPLX sau 20 ngay ke tu ngay nhan ket qua thi.

5. Bo Giao thong Van tai cho phep nguoi du sat hach lay GPLX duoc tu hoc va dang ky du thi. Mot so co so dao tao va cap GPLX co muc thu thap hon 170.000 dong (tong cac loai phi) do khong thu tien hoc phi (ly thuyet hoac thuc hanh) la khong trai voi qui dinh.

Theo du kien, nam 2003 se co khoang 400.000 nguoi du thi lay GPLX. Do so luong thi sinh dong va muc dich rut ngan thoi gian cap bang con 20 ngay (truoc la 1 thang), cac so GTCC da bo thu tuc dong dau noi len anh o ho so du thi va chu ky nhay tren GPLX.

(Theo Tuoi Tre)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tổng Hợp >>