Tang han su dung giay phep lai xe oto tu 155

Thứ hai, 09 Tháng năm 2011, 10:09 GMT+7

Tu ngay 15/5/2011, han su dung giay phep lai xe oto con hang A4, B1 va B2 se tang len 10 nam thay vi 5 nam nhu truoc day. 

Thong tu so 15/2011/TT-BGTVT da bo sung mot so dieu trong Thong tu so 07/2009/TT-BGTVT quy dinh ve dao tao, sat hach va cap giay phep lai xe co gioi duong bo. Theo do, thoi gian su dung giay phep lai xe (GPLX) se duoc tang len 10 nam.

Voi nhieu diem bo sung, sua doi va quy dinh ve gia han GPLX, Thong tu moi se giam thu tuc hanh chinh cho nguoi dan, tu viec lap ho so hoc lai xe cho den khau xin cap va doi GPLX.

Tang han su dung giay phep lai xe oto tu 15/5 Mau giay phep lai xe moi

Neu GPLX het thoi han su dung, nguoi doi chi can nop ho so gom don de nghi doi, ban sao GPLX het han ma khong phai nop them bo ho so goc nhu truoc day.

Thong tu moi cung noi rong thoi gian cho nguoi co GPLX het han su dung duoc doi giay phep moi. Nguoi co giay phep lai xe qua han tu 3 thang den duoi 1 nam se phai sat hach lai ly thuyet (truoc day thoi gian chi 1- 6 thang). Neu giay phep qua han tu 1 nam tro len, nguoi lai phai du sat hach lai ca ly thuyet va thuc hanh de xin cap lai GPLX moi.

Trong truong hop nguoi co giay phep lai xe bi mat, neu con thoi han su dung hoac qua thoi han su dung duoi 3 thang va con ho so goc, khong phat hien dang bi cac co quan co tham quyen thu giu, xu ly thi sau 1 thang ke tu ngay nop du ho so theo quy dinh se duoc xet cap lai giay phep.
Neu qua thoi han su dung tu 3 thang den duoi 1 nam va con ho so goc, khong phat hien dang bi cac co quan co tham quyen thu giu, thi sau 2 thang ke tu ngay nop du ho so theo quy dinh se duoc du sat hach lai ly thuyet de cap lai giay phep.

Qua thoi han su dung tu 1 nam tro len, con ho so goc hoac khong con ho so goc, co ten trong ho so cua co quan quan ly sat hach, neu khong phat hien dang bi cac co quan co tham quyen thu giu, xu ly, thi sau 2 thang ke tu ngay nop du ho so theo quy dinh, duoc du sat hach lai ca ly thuyet va thuc hanh de cap lai giay phep.


 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tổng Hợp >>