Gia thuoc se duoc kiem soat tu goc

Thứ bảy, 22 Tháng mười hai 2007, 00:37 GMT+7
Ngay 21.12, Cuc Quan ly duoc VN cho biet tu thang 1.2008 se cong bo toan bo gia thuoc dau thau trong benh vien nam 2007 de lam co so cho cac BV tien hanh dau thau gia thuoc nam 2008. Gia thuoc nhap khau va thuoc trong nuoc se duoc quan ly chat che o tat ca cac khau: san xuat, nhap khau, ban buon, ban le.

Doi voi thuoc nhap khau, Cuc se phoi hop voi co quan Hai quan de xac dinh gia CIF voi truong hop khong ke khai, hoac ke khai khong chinh xac. De giam cac tang nac trung gian, gia ban buon se phai ap dung tren toan he thong ban buon va duoc cong bo cong khai. Gia thuoc nhap khau ke khai se duoc co quan tham dinh can cu tren cac yeu to: gia CIF, cac chi phi van chuyen, quan ly, lai. Thuoc san xuat trong nuoc phai ke gia cong khai va duoc tham dinh tren co so cac chi phi san xuat (nguyen lieu, phan phoi...).

Nam Son

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Sức Khỏe >>