Moi ngay the gioi co 5000 tre ngheo duoi 5 tuoi chet vi tieu chay

Thứ hai, 06 Tháng tư 2009, 09:05 GMT+7
Rua tay sach bang xa phong mang lai nhieu loi ich.

Con so duoc cong bo boi Quy nhi dong Lien hop quoc that dang lo ngai khi ma mot trong nhung nguyen nhan dan toi thuc trang nay la do y thuc thuc hien hanh vi ve sinh ca nhan va ve sinh moi truong cua nguoi dan va cong dong con yeu, ty le cac ho gia dinh duoc su dung nguon nuoc va nha tieu hop ve sinh con kha thap.

Nhung con so dang giat minh

Rieng Viet Nam, thong ke cua Cuc Y te du phong va Phong chong HIV/AIDS - Bo Y te cho thay hai nam gan day, moi nam nuoc ta co toi gan 100 ngan luot nguoi mac tieu chay, 40.000 den 50.000 luot nguoi bi ly truc khuan hoac thuong han... So lieu nay duoc bao cao theo he thong bao cao y te tu Tram Y te xa len tuyen huyen, tinh, trung uong nhung thuc te con cao hon nhieu do co luong lon benh nhan dieu tri tai nha va khong den co so y te.

Mot trong nhung nguyen nhan quan trong dan den ty le mac cac benh neu tren van con cao la do nguoi dan thieu hieu biet ve cac bien phap phong, chong cac benh lay qua duong tieu hoa va ho hap hoac do y thuc thuc hien hanh vi ve sinh con yeu kem trong do dac biet la hanh vi rua tay sach de phong chong dich benh.

Theo cuoc dieu tra ve "Thuc trang ve sinh moi truong nong thon Viet Nam" gan day nhat do Cuc Y te du phong Viet Nam va Trung tam Nghien cuu ung dung cap nuoc va Ve sinh moi truong cua Truong Dai hoc Y Thai Binh thuc hien cho thay kien thuc phong benh tieu chay va benh giun con rat han che o hau het cac nhom doi tuong.

So nguoi dan tra loi dung ve mot so noi dung phong benh tieu chay va benh giun san bang cach su dung nha tieu hop ve sinh, rua tay truoc khi an va sau khi dai tieu, tien, rua tay xa phong, tay giun dinh ky, khong su dung phan tuoi con rat thap. Ty le doi tuong khong rua tay thuong xuyen kha cao, truoc khi an la 69,7%, sau khi tieu tien chiem toi 79,6%, sau khi dai tien la 68,1%.

Lam the nao thay doi thoi quen?

Cac nha khoa hoc da xac dinh, tren 1cm2 da cua nguoi binh thuong co chua toi 40.000 vi khuan. Dac biet, so luong nay con nhieu hon o da ban tay, von la noi thuong xuyen tiep xuc voi du moi vat trong cuoc song hang ngay. The nhung, theo To chuc Y te the gioi, chi can mot dong tac rua tay sach da giam duoc toi 35% kha nang lay truyen vi khuan Shigella, E.coli von la nguyen nhan gay cac benh tieu chay va lam tu vong hang trieu nguoi moi nam tren the gioi.

De phong chong lay nhiem cac benh duong tieu hoa, cac nhiem khuan cap tinh nguy hiem duong ho hap xuat hien gan day nhu SARS, cum A H5N1... cac chuyen gia y hoc da co loi khuyen thiet thuc la thuong xuyen giu doi ban tay sach se.

Nhung nam qua, Viet Nam da co nhieu no luc trien khai cac hoat dong cai thien cac dieu kien ve sinh moi truong, tuyen truyen giao duc nguoi dan thay doi hanh vi ca nhan phong chong dich benh nang cao suc khoe nhat la truoc thuc trang o nhiem moi truong ngay cang nghiem trong, ty le nguoi dan duoc su dung nguon nuoc va nha tieu hop ve sinh con rat thap, dieu kien kinh te o nhieu vung con kho khan, nhieu phong tuc tap quan lac hau, thoi quen mat ve sinh cua nguoi dan con kha pho bien.

De nhanh chong khac phuc nhung kho khan, ton tai tren rat can co su quan tam dau tu cua Nha nuoc, su phoi ket hop chat che cua cac ban nganh doan the tu trung uong toi dia phuong va su tham gia tich cuc cua nguoi dan trong viec cai thien cac dieu kien ve sinh moi truong ket hop voi ve sinh ca nhan. Day se la mot trong nhung giai phap dong bo nham tung buoc khong che va giam ty le mac cua cac benh dich nay.

Tai Hoi nghi tong ket hoat dong du an "Nang cao suc khoe cong dong thong qua viec cai thien hanh vi ve sinh ca nhan va moi truong" nam 2008 va huong dan cac dia phuong lap ke hoach nam 2009 do Cuc Y te du phong va Moi truong - Bo Y te phoi hop voi Quy Unilever Viet Nam to chuc tuan qua cho thay, du an da duoc trien khai manh me va thu duoc nhung ket qua khich le.

Ban dieu hanh du an cac cap da duoc thanh lap tu trung uong toi dia phuong, cac tinh, huyen xa de chi dao hoat dong. Da co toi 60 lop tap huan nang cao nang luc ve quan ly giam sat va ky nang ve truyen thong cho hon 1 ngan can bo nganh y te, phu nu, giao vien cac truong va tuyen truyen vien duoc to chuc. Tai lieu truyen thong duoc thiet ke phong phu, da dang dam bao ca ve chat luong va so luong. Tai cong dong, du an da to chuc 327 cuoc hop cong dong voi hon 30 ngan nguoi tham du...

Hai nam trien khai (2007-2008), du an da thu duoc nhieu ket qua kha quan, nhan thuc cua nguoi dan ve ve sinh ca nhan, ve sinh moi truong tang len ro ret, dac biet cac em hoc sinh da co y thuc tu giac cao trong viec giu gin ve sinh ca nhan, ve sinh moi truong, rua tay xa phong.

Ty le ho gia dinh co nguon nuoc sach va nha tieu hop ve sinh da tang 5% so voi truoc khi trien khai du an. Nam 2009, voi su tai tro tiep theo cua Quy Unilever Viet Nam la 312.500 USD, tuong duong voi 5 ty dong Viet Nam, du an se tiep tuc trien khai duy tri tai 18 xa thuoc 9 tinh da trien khai truoc do la Ha Tinh, Thanh Hoa, Ha Nam, Ha Tay, Hai Phong, Hoa Binh, Thai Nguyen, Vinh Phuc, Nam Dinh, Thai Binh va mo rong them 18 xa khac thuoc 5 tinh Thai Binh, Vinh Phuc, Nam Dinh, Thai Nguyen va Hoa Binh cung 2 xa thuoc tinh Hai Duong.

Nhung du an nhu vay duoc ky vong se mang lai nhieu hieu qua thiet thuc cho nguoi dan khong chi o nhung noi du an duoc trien khai ma ca nhung nguoi dan ca nuoc noi chung.


Que Anh

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Sức Khỏe >>