Nganh y phu cap uu dai den 70muc luong

Thứ tư, 06 Tháng bảy 2011, 09:13 GMT+7

- Chinh phu vua ban hanh nghi dinh quy dinh che do phu cap uu dai theo nghe doi voi cong chuc, vien chuc cong tac tai cac co so y te cong lap, co hieu luc thi hanh tu ngay 19/8.

Cu the, doi tuong huong tro cap uu dai la cac cong chuc, vien chuc (CC,VC) y te xa, phuong, thi tran dang lam viec theo che do hop dong, truc tiep lam chuyen mon y te hoac lam cong tac quan ly, phuc vu tai cac chuyen khoa HIV/AIDS, phong, lao, tam than, giai phau benh ly, phap y trong cac co so y te cong lap.

Muc phu cap uu dai duoc tinh tu 20% den 70% (tuy cong viec) tren muc luong hien huong cong phu cap chuc vu, tham nien neu co. Quy dinh nay khong ap dung doi voi can bo y te thuoc luc luong vu trang.

Muc phu cap 70% duoc ap dung doi voi VC thuong xuyen, truc tiep lam cac cong viec: Chuyen mon y te du phong, giam dinh phap y, phap y tam than, giai phau benh va xet nghiem, kham, dieu tri, cham soc nguoi benh HIV/AIDS, phong, lao, tam than, truyen nhiem.
Day la nhung chuyen khoa kho tuyen lao dong nhat cua nganh, doi song cua vien chuc rat kho khan, tam ly xa hoi nang ne, dieu kien lao dong nang nhoc, doc hai va hau nhu khong co thu nhap them ngoai luong. Vien chuc o cac chuyen khoa nay dang huong cac muc phu cap tu 30% den 50%.

Muc phu cap 60% ap dung doi voi VC thuong xuyen, truc tiep kham, dieu tri, cham soc nguoi benh cap cuu, hoi suc cap cuu, gay me hoi suc, dieu tri tich cuc, nhi, chong doc, bong va da lieu. CCVC cong tac o nhung chuyen khoa nay co cuong do lao dong rat cao, than kinh luon cang thang, trong khi muc phu cap hien huong chi tu 30% den 35%.

Doi voi VC thuong xuyen, truc tiep xet nghiem, kham, dieu tri, cham soc nguoi benh, muc phu cap du kien tang tu 20% - 30% hien nay len 50%. Da so CCVC truc tiep lam chuyen mon y te tai cac co so kham chua benh se huong muc phu cap nay.

Muc phu cap 40% ap dung doi voi VC thuong xuyen, truc tiep lam cac cong viec nhu: Y te co quan, truong hoc; truyen Thong giao duc suc khoe; kiem nghiem, kiem dinh: thuoc, vac xin, sinh pham, my pham, trang thiet bi y te, an toan ve sinh thuc pham (hien huong muc phu cap 20%). Dac biet, Du thao Nghi dinh cung bo sung them 1 doi tuong duoc huong phu cap theo nghe la VC lam cong tac dan so ke hoach hoa gia dinh voi muc phu cap 40%.

Doi voi CCVC lam cac cong viec: Quan ly, phuc vu cong tac y te du phong, giam dinh phap y, phap y tam than, giai phau benh; Quan ly, phuc vu cong tac chuyen khoa HIV/AIDS, phong, lao, truyen nhiem, muc phu cap du kien tang tu 15% len 30%.

Ngoai cac truong hop tren, muc phu cap 20% se duoc ap dung doi voi CCVC lam cong tac quan ly, phuc vu tai cac co so su nghiep y te con lai (hien chua duoc huong phu cap).


Thuy Minh

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Sức Khỏe >>