Xu ly vi pham an toan ve sinh thuc pham Khong the lam qua quyt

Chủ nhật, 13 Tháng tư 2008, 08:59 GMT+7
Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung va Bo truong Bo Y te Nguyen Quoc Trieu chi dao Hoi nghi ve cong tac bao dam ATVSTP.

Khoang 50% nguoi dan khong hieu biet day du ve an toan ve sinh thuc pham (ATVSTP), cac co so san xuat kinh doanh thuc pham van co tinh vi pham nghiem trong ve an toan thuc pham. Trong khi do, viec xu ly cac co so vi pham lai chua that su kien quyet o cac dia phuong da dan den tinh trang mat ATVSTP ngay cang gia tang… Do la nhung van de duoc dua ra tai Hoi nghi toan quoc lan thu 2 ve cong tac bao dam ATVSTP vua dien ra tai Ha Noi duoi su chu tri cua Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung, Bo truong Bo Y te Nguyen Quoc Trieu cung su tham gia cua cac bo, nganh va lanh dao 64 tinh, thanh pho tren toan quoc.

93,9% co so dich vu an uong chua duoc quan ly ATVSTP

Bao cao tai hoi nghi, TS. Cao Minh Quang, Thu truong Bo Y te cho biet, viec chap hanh cac quy dinh bao dam ATVSTP tai cac KCN, KCX, cac truong hoc, khu du lich, nha hang, bep an tap the... van con nhieu han che. Tu nam 1999 den nay, tren toan quoc da xay ra 1.000 vu ngo doc thuc pham voi 25.000 nguoi mac, tren 300 nguoi tu vong, trong do co 60% so vu xay ra o cac bep an tap the tai cac nha may, xi nghiep, khu cong nghiep. Trong 212.772 co so dich vu an uong co toi 93,9% co so chua duoc quan ly ve ATVSTP.

Ben canh do, tat ca cac linh vuc co lien quan den san xuat, che bien kinh doanh thuc pham khi duoc thanh kiem tra deu phat hien nhung sai pham nghiem trong. Cu the, qua xet nghiem mot so mau rau tai Ha Noi, co 15,8 mau rau muong va 5,3 mau dau do co ham luong asen (thach tin) vuot gioi han cho phep tu 1,2 - 8,5 lan. Tinh hinh o nhiem vi sinh vat tren rau la kha pho bien va o muc cao. 100% so mau kiem tra nhiem khuan Coliform va vuot tieu chuan cho phep tu 10 den 500.000 lan, mau rau nhiem khuan E.coli vuot tieu chuan tu 1,7 - 150 lan. Tinh co mau rau nhiem E.coli cao nhat la Lam Dong (98%), Da Nang (80%).

Ve ve sinh trong giet mo gia suc, gia cam hau het cac lo mo duoc kiem tra deu mat ve sinh nghiem trong nhu tai co so giet mo Thinh Liet (Hoang Mai, Ha Noi) la mot trong nhung co so giet mo tap trung lon nhat Ha Noi nhung chi co 25% so lon dua vao giet mo tai day duoc kiem dich. Ve thuy san, hau het thuy san noi dia chua duoc kiem tra chat luong ATVSTP. Thuy san xuat khau con du luong hoa chat khang sinh (khoang 30% cac lo hang), viec phat trien vung mien nuoi thuy san an toan con cham, chua mang lai hieu qua cao. Dieu do khien cho tinh trang bao dam ATVSTP chua duoc kiem soat, vi pham ngay cang tro nen nghiem trong.

Phai co che tai du suc ran de voi nhung hanh vi vi pham ATVSTP

Theo danh gia cua TS. Nguyen Quoc Trieu, Bo truong Bo Y te, sau mot nam thuc hien Chi thi 06/2007/CT-TTg ngay 28/3/2007 cua Thu tuong Chinh phu ve viec trien khai cac bien phap cap bach bao dam an toan ve sinh thuc pham da thu hut duoc nhung ket qua dang ghi nhan. Tuy nhien, hien van con nhung bat cap, thach thuc can giai quyet nhu cac vu ngo doc thuc pham, cac dich benh duong tieu hoa truyen qua thuc pham, dac biet la dich tieu chay cap nguy hiem dang co dau hieu tro lai voi dien bien phuc tap. Viec su dung khong dung quy dinh cac hoa chat bao ve thuc vat, khang sinh va hormon trong cac san pham nong san con kha pho bien gay anh huong nghiem trong toi suc khoe nguoi tieu dung... Ben canh do, van de buc xuc nhat trong cong tac ATVSTP o nuoc ta lai nam o chinh khau quan ly. Hien co qua nhieu bo, nganh cung tham gia quan ly thuc pham nhung lai khong co co quan nao dung ra chiu trach nhiem chinh. Do do, khi phat hien vi pham trong van de ATVSTP, cac co quan chuc nang thuong dun day trach nhiem hoac vien co cho phoi hop xu ly da lam mat nhieu thoi gian va giam hieu qua trong quan ly dan den cong tac bao dam ATVSTP khong dat hieu qua.

Truoc thuc trang do, Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung nhan manh viec tuyen truyen giao duc y thuc ve ATVSTP phai duoc thuc hien thuong xuyen. Hon nua, viec xu ly cac co so vi pham phai kien quyet chu khong the lam qua quyt nhu cach lam cua nhieu dia phuong hien nay, khi can thiet phai co che tai manh doi voi nhung nguoi thieu y thuc ve ATVSTP, du la nguoi san xuat, nguoi quan ly hay nguoi tieu dung, tham chi la truy cuu trach nhiem hinh su truoc phap luat.

Pho Thu tuong yeu cau: Bo Y te sua doi Nghi dinh 45 ve xu phat vi pham trong linh vuc y te sao cho du muc ran de cac hanh vi vi pham, trach nhiem cu the doi voi nguoi vi pham ve ATVSTP. Phoi hop voi cac bo, nganh lien quan xay dung quy che phoi hop lien nganh; cap giay phep, giay chung nhan ve ATVSTP doi voi cac co so san xuat kinh doanh bao dam chat luong. Bo NN&PTNT xay dung de an trinh Chinh phu ve viec tiep tuc to chuc lai san xuat kinh doanh khoa hoc, bao dam ATVSTP, xay dung vung san xuat rau an toan, dac biet la chan nuoi va trong trot. Bo Cong thuong xay dung de an quan ly thuc pham nhap khau. Phoi hop cac luc luong lien nganh trong viec kiem tra, giam sat cac loai hang hoa nhap khau, luu thong tren thi truong...

(Bao suc khoe va doi song)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Sức Khỏe >>