Kiem dinh chat luong giao duc Bo chi nen giam sat

Thứ ba, 21 Tháng mười hai 2010, 14:05 GMT+7
Kiem dinh chat luong giao duc: Bo chi nen giam sat?
Sinh vien khoa Kinh te truong DH Nong Lam TP.HCM.
Co nhieu y kien dong gop cho du thao Quy dinh ve dieu kien thanh lap va giai the, nhiem vu, quyen han cua to chuc kiem dinh chat luong giao duc (KDCLGD) ma Bo GD-DT vua moi ban hanh.

Du thao neu: "To chuc KDCLGD la don vi hoat dong trong linh vuc KDCLGD, do Bo truong Bo GD-DT thanh lap hoac cho phep thanh lap". Ben canh do, de an cua Bo GD-DT ve viec nay trong giai doan 2011-2020 quy dinh: “Cac to chuc nha nuoc se do Bo GD-DT thanh lap, trong giai doan tu nam 2011-2015 chi co to chuc do Bo thanh lap”. Ly do la de “thong nhat quy trinh danh gia, dam bao su khach quan, cong bang ve ket qua danh gia”.

Cong nhan ket qua cua chinh minh

Theo mot so chuyen gia giao duc thi quy dinh nay se lam can tro hoat dong kiem dinh von can su binh dang, cong khai, minh bach va canh tranh.

GS Nguyen Quang Toan Vien truong Vien Kiem dinh va phat trien chat luong - Chu tich Hoi Chat luong TP. HCM cho rang: “Viec Bo GD-DT thanh lap ra cac to chuc kiem dinh de thuc hien kiem dinh, dong thoi lai la co quan cong nhan ket qua thi se khong the khach quan va minh bach duoc”. Ong Toan nhan manh: “Day la mo hinh chua tung co tren the gioi. Neu cu tiep tuc lam nhu vay thi viec kiem dinh giao duc se lung tung khong biet den bao gio moi thoat duoc ra”.

GS Pham Phu - truong DH Bach khoa TP.HCM cung cho biet: “Viec kiem dinh phai de cho cac to chuc dan su thuc hien. Bo chi kiem tra, thanh tra, danh gia va cong nhan cac to chuc nay”.

Mot GS khac noi: “Trong thoi gian qua, Bo truc tiep lam cong tac kiem dinh, roi lai cong nhan ket qua kiem dinh cua chinh minh nen da nay sinh tinh trang thieu doc lap, khach quan, trung thuc trong danh gia. He qua la sau 5 nam kiem dinh ma van chua cong bo ket qua. Nay to chuc kiem dinh do Bo thanh lap thi ban chat van la Bo kiem dinh ma thoi”.

Se khong dam bao duoc tinh khach quan

Theo de an xay dung va phat trien he thong KDCLGD doi voi giao duc DH va TCCN giai doan 2011-2020, tu nam 2016-2020 moi co the hinh thanh cac to chuc KDCLGD do to chuc, ca nhan thanh lap. Tuy nhien du thao ve viec thanh lap to chuc KDCLGD quy dinh: cac to chuc, ca nhan co nhu cau thanh lap to chuc KDCLGD phai nop ho so cho Bo GD-DT. Neu ho so dap ung du dieu kien thi Bo truong Bo GD-DT quyet dinh thanh lap hoac cho phep thanh lap. Bo GD-DT cung xem xet cap hay khong cap giay chung nhan dang ky hoat dong KDCLGD.

Viec Bo GD-DT thanh lap ra cac to chuc kiem dinh de thuc hien kiem dinh, dong thoi lai la co quan cong nhan ket qua thi se khong the khach quan, minh bach duoc

GS Nguyen Quang Toan

Mot so chuyen gia cho rang Bo la co quan cap phep cho cac to chuc kiem dinh se khong dam bao duoc tinh khach quan, minh bach. GS Pham Phu ban khoan: “Theo Luat Giao duc, Bo truong Bo GD-DT co trach nhiem chi dao thuc hien KDCLGD thi viec Bo dung ra cap phep cho cac to chuc kiem dinh cua to chuc va tu nhan khong co gi sai nhung lau nay viec phai xin phep nhu vay bao gio cung bi bien thanh chuyen xin cho tieu cuc”.

Mot chuyen gia khac noi: “Bo duoc cap phep thi Bo cung co quyen giai the nhung to chuc do. Vi vay cac to chuc nay se phai tuan thu “vo dieu kien” nhung yeu cau cua Bo. Nhu vay thi lam sao goi la doc lap, khach quan?”.

Theo GS Nguyen Quang Toan thi cac to chuc KDCLGD can duoc xem nhu mot to chuc khoa hoc, cong nghe va se duoc thanh lap va quan ly theo Luat Khoa hoc, Cong nghe. Cac to chuc nay se hoat dong nhu mot doanh nghiep va chi can dang ky hoat dong voi So KH-DT, hoac dang ky hoat dong chuyen mon voi Bo GD-DT.

Bo co quyen giam sat, theo doi hoat dong cua cac to chuc nay dong thoi co quyen cong nhan hoac khong cong nhan ket qua kiem dinh cua cac to chuc do. Nhu vay thi moi dung ban chat cua viec kiem dinh va co the hoi nhap duoc voi cac nuoc tren the gioi.

The nao la kiem dinh chat luong giao duc?

Do la hoat dong danh gia va cong nhan muc do thuc hien muc tieu, chuong trinh, noi dung giao duc doi voi nha truong va co so giao duc khac. KDCLGD gom co “KDCL co so giao duc” (con goi la kiem dinh truong) va “KDCL chuong trinh giao duc” (con goi la kiem dinh chuong trinh).

Kiem dinh truong duoc ap dung doi voi tat ca cac co so giao duc cua cac cap hoc va trinh do dao tao. Kiem dinh chuong trinh duoc ap dung doi voi cac chuong trinh giao duc cac trinh do dao tao tien si, thac si, DH, CD va TCCN.

(Trich du thao cua Bo GD-DT quy dinh ve dieu kien thanh lap va giai the, nhiem vu, quyen han cua to chuc kiem dinh chat luong giao duc)

(Theo Thanh nien)
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>