Viet Nga hai long ve quan he doi tac chien luoc

Thứ tư, 16 Tháng mười hai 2009, 09:41 GMT+7
Thu tuong Nguyen Tan Dung hoi dam Thu tuong Lien bang Nga Putin. Anh: TTXVN.
Thu tuong Nguyen Tan Dung hoi dam Thu tuong Lien bang Nga Putin. Anh: TTXVN.

Trong cuoc hoi dam chieu 15/12, tai thu do Matxcova (Nga), Thu tuong Nguyen Tan Dung va Thu tuong Nga Vladimir Putin da chia se moi quan tam sau sac cua chinh phu hai nuoc trong viec cung co va phat trien quan he song phuong, dap ung loi ich cua ca hai ben.

Hai ben khang dinh y nghia dac biet quan trong cua doi thoai chinh tri thuong xuyen o cap cao va cap cao nhat va quan he lam viec chat che giua lanh dao hai nuoc, giup kip thoi trao doi y kien va thong nhat cac bien phap nang cao hieu qua cua su hop tac nhieu mat.

Hai ben bay to hai long truoc su phat trien toan dien cua quan he doi tac chien luoc va hop tac Viet Nam - Nga tren tat ca cac linh vuc chinh tri, phoi hop hanh dong tren truong quoc te, an ninh-quoc phong, kinh te-thuong mai, khoa hoc - ky thuat, van hoa, giao duc...

Hai ben da ra soat viec trien khai cac thoa thuan cap cao giua lanh dao hai nuoc; thong nhat ve phuong huong va cac bien phap cu the nham tang cuong va mo rong hop tac trong nhung linh vuc truyen thong va then chot la nang luong, trong do co nang luong nguyen tu, dau khi, khai khoang va ky thuat quan su.

Thu tuong Nguyen Tan Dung va Thu tuong Nga Putin ghi nhan hop tac kinh te-thuong mai song phuong dang tien trien tot. Tuy chiu tac dong tieu cuc cua khung hoang kinh te-tai chinh toan cau, trao doi thuong mai hai chieu nam 2009 van tang hon 5%, du kien dat 1,5 ty USD ca nam.

Hai ben cung nhat tri xem xet kha nang tien hanh dam phan ky Hiep dinh ve khu vuc thuong mai tu do song phuong nham tao dieu kien cho hang hoa hai nuoc tham nhap thi truong cua nhau.

Viet Nam ung ho viec doanh nghiep Nga tiep tuc tham gia hien dai hoa va cai tao cac cong trinh nang luong do Lien Xo giup xay dung truoc day, dong thoi xay dung cac cong trinh dien nang moi, ke ca dien hat nhan, o Viet Nam, trien khai hop tac khai thac than tai hai nuoc; tiep tuc hop tac trong linh vuc hang khong dan dung, san xuat va cung cap o to, may moc nong nghiep…

Viet Nam cung chinh thuc moi Nga hop tac va giup do Viet Nam xay dung nha may dien hat nhan dau tien voi cac dieu kien bao dam can thiet. Thu tuong Putin da cam ket dap ung cac de nghi cua Viet Nam .

Ngay sau hoi dam, Thu tuong Nguyen Tan Dung va Thu tuong Putin da ky "Ban ghi nho ve ket qua hoi dam giua Thu tuong Chinh phu Viet Nam va Thu tuong Chinh phu Nga"; chung kien le ky cac thoa thuan hop tac giua Tap doan Dau khi Viet Nam va Tap doan Gazprom, Inter RAO; hop tac giua Tap doan Dien luc Viet Nam va Tap doan nang luong Rosatom trong khuon kho du an xay dung nha may dien nguyen tu dau tien o Viet Nam; hop tac giua Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam voi Ngan hang Ngoai thuong Nga ve thanh lap Quy dau tu Viet; hop tac giua Bo Cong Tuong va Bo Phat trien kinh te Nga; ban ghi nho ve hop tac trong linh vuc quan su.

Tiep do, Thu tuong Nguyen Tan Dung va Thu tuong Putin da co cuoc gap go bao chi. Phat bieu tai day, Thu tuong Nga Putin nhan manh doi thoai Nga -Viet dat duoc do tin cay cao, boi hai dan toc co tinh cam dac biet, ke ca trong nhung nam gian kho cung nhu trong qua trinh xay dung dat nuoc.

Thu tuong Putin cung nhan manh tinh huu nghi chan thanh se la nen tang ben vung trong phat trien quan he giua hai nuoc trong tuong lai.

Thu tuong Nguyen Tan Dung cho biet hai thu tuong da thao luan va hoan toan nhat tri cho rang, quan he doi tac chien luoc va hop tac toan dien Viet Nam-Nga dang phat trien rat tich cuc tren tat ca cac linh vuc chinh tri, an ninh-quoc phong, kinh te-thuong mai, khoa hoc-ky thuat, van hoa, giao duc va nhieu linh vuc khac; dap ung loi ich thiet thuc cua ca hai ben.

Trong thoi gian toi, hai ben tiep tuc tang cuong quan he chinh tri tot dep qua co che trao doi doan cap cao thuong xuyen, tiep tuc day manh cac hoat dong xuc tien dau tu, thuong mai, de som nang kim ngach thuong mai hai chieu len 10 ty USD trong mot vai nam toi.

Viet Nam cam ket tao moi dieu kien thuan loi de cac doanh nghiep Nga dau tu vao cac linh vuc the manh nhu nang luong, dau khi, dien tu vien thong... Nguoc lai, Nga se tao dieu kien thuan loi de hang hoa Viet Nam xuat khau vao thi truong Nga va qua do vao thi truong cac nuoc trong khu vuc.

Hai ben se xuc tien thanh lap Dai hoc quoc te Viet - Nga tai Viet Nam, ky Hiep dinh cong nhan lan nhau van bang. Ke tu nam hoc 2010 - 2011, hang nam Chinh phu Nga danh cho Viet Nam 300 suat hoc bong dao tao o Nga.

Chieu cung ngay , Thu tuong Nguyen Tan Dung cung doan dai bieu cap cao Chinh phu Viet Nam roi thu do Matxcova, ket thuc tot dep chuyen tham lam viec tai Nga, sang tham du Hoi nghi Lien hop quoc ve bien doi khi hau to chuc tai Copenhagen, Dan Mach.

(TTXVN)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Thế Giới >>