Diem chuan truong DH Cong nghiep Thuc pham TPHCM nam 2011

Thứ ba, 15 Tháng năm 2012, 14:50 GMT+7

Truong DH Cong nghiep Thuc pham TP.HCM chinh thuc cong bo diem chuan nam 2011, cu the nhu sau:

Tin lien quan

>>Diem chuan Dai hoc

>>Dap an de thi nam 2011

>>Chi tieu tuyen sinh nam 2012

Nganh

Khoi

thi

Diem chuan
 NV1

Chi tieu
NV2

Diem san
xet NV2

Cong nghe che tao may

A

13

150

13

Cong nghe Thuc pham

A

15

 

 

B

15.5

 

 

Cong nghe sinh hoc

A

13

 

 

B

14

 

 

Cong nghe thong tin

A

13

150

13

Cong nghe ky thuat hoa hoc

A

13

150

13

B

14

14

Cong nghe che bien thuy san

A

13

150

13

B

14

14

Dam bao chat luong va ATTP

A

13

100

13

B

14

14

Quan tri kinh doanh

A

13

200

13

D1

13

13

Tai chinh - Ngan hang

A

13

150

13

D1

13

13

Ke toan

A

13

150

13

D1

13

13

Truong xet tuyen 1.250 chi tieu NV2 vao 16 nganh dao tao bac CD. Truong xet tuyen tu diem thi DH, CD cua thi sinh du thi theo de thi chung cua Bo GD-DT nam 2011. Cu the nhu sau:

Ma

nganh

Nganh

Khoi

Diem san xet tuyen

01

Cong nghe thong tin

A

10

02

Cong nghe ky thuat dien – dien tu

A

10

03

Cong nghe ky thuat co khi

A

10

04

Cong nghe ky thuat hoa hoc

A

10

B

11

05

Cong nghe thuc pham

A

12

B

13

06

Cong nghe che bien thuy san

A

10

B

11

07

Ke toan

A

10

D1

10

08

Cong nghe sinh hoc

A

10

B

11

09

Cong nghe ky thuat moi truong

A

10

B

11

10

Cong nghe may

A

10

D1

10

12

Cong nghe da giay

A

10

B

11

13

Quan tri kinh doanh

A

10

D1

10

14

Viet Nam hoc (huong dan du lich)

A

10

D1

10

15

Cong nghe ky thuat nhiet

A

10

16

Cong nghe Vat lieu

A

10

B

11

Viet bao (Tong hop)
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Giới Thiệu Trường >>