Nhac vien TPHCM tuyen sinh nhu the nao

Thứ bảy, 19 Tháng tư 2008, 07:01 GMT+7
Goi thi sinh vao phong thi ( Anh: K.O)

Nam 2008, truong Nhac vien TPHCM se tuyen sinh 150 chi tieu he DH va 330 chi tieu he TCCN. Thoi gian dao tao he DH la 4 nam va TCCN theo cac he 4, 6, 7 va 9 nam. Truong Nhac vien TPHCM la mot trong 4 truong DH to chuc thi rieng.

Nam 2008 la nam dau tien Nhac vien TPHCM tuyen sinh ca nuoc. De du thi vao truong cac thi sinh phai lap ho so theo mau quy dinh cua Bo Giao duc & Dao tao va nop tai Nhac vien TP. Ho Chi Minh hoac chuyen phat nhanh qua duong buu dien ke tu ngay thu Hai 14/04/2008 den het ngay thu Sau 30/05/2008 (mau ho so du thi bac Dai hoc rieng, bac Trung cap rieng).

Duoi day la nhung thong tin can biet ve tuyen sinh cua truong nam 2008

A. Bac DH
Tuyen cac chuyen nganh: Ly luan, Sang tac, Chi huy hop xuong, Chi huy dan nhac, Dan Nhi, Dan Nguyet, Dan Tranh, Dan Bau, Sao Truc, Ty ba, Tam thap luc, Thanh nhac, Ken Flute, Hautbois, Clarinette, Basson, Cor, Trompette, Trombone, Go Giao huong, Violon, Violon Alto (Viola), Violoncelle (Cello), Contrebasse, Harpe, Guitare, Accordeon, Piano.

Dieu kien du thi:

- Han tuoi: Tu 18 den 28 tuoi (tu nam 1990 den 1980).

Rieng doi voi nganh Ly luan - Sang tac va cac chuyen nganh Nhac cu truyen thong den 32 (1976).

Nhung thi sinh qua tuoi quy dinh phai lam don trinh bay ly do (co y kien cua giang vien huong dan, Khoa chuyen mon, Phong Dao tao) va duoc su chap thuan cua Ban Giam doc Nhac vien TP. Ho Chi Minh va phai dong toan bo chi phi dao tao cua khoa hoc.

Trinh do chuyen mon: Tot nghiep Cao dang am nhac, Trung cap am nhac hoac co trinh do am nhac tuong duong.

Trinh do van hoa: Da tot nghiep Trung hoc pho thong, Trung hoc bo tuc, Trung hoc chuyen nghiep, Trung hoc nghe.

Suc khoe: Co suc khoe tot.

Noi dung thi:

- Thi Van: (He so 1) De thi tuong duong de chung Dai hoc khoi C, D toan quoc.

- Thi Kien thuc Am nhac:

+ Chuyen nganh Ly luan, Sang tac, Chi huy hop xuong, Chi huy dan nhac:

+Thi viet:

- Ghi am don dieu co chuyen dieu va hop dieu khong chuyen dieu.

- Phoi hoa am tu 1 giai dieu cho truoc co chuyen dieu cap I.

+Thi van dap:

Tra loi cac cau hoi kien thuc tong hop ve: Lich su am nhac, Hinh thuc am nhac.

+Thi thuc hanh:

- Xuong am don dieu (co chuyen dieu cap I). Nghe va xac dinh chuyen dieu cap I.

- Dan 1 bai Piano (1 chuong Sonatine, 1 tieu pham am nhac co dien hoac 1 bai phuc dieu don gian).

+Thi chuyen nganh:

- Ly luan: Viet mot bai tieu luan am nhac theo chu de cho truoc (180 phut).

- Sang tac: Tu 1 bai tho cho truoc pho nhac thanh 1 ca khuc va viet phan dem cho ca khuc do (co phan mo dau va phan ket); hoac phat trien 1 motif am nhac cho truoc thanh 1 tieu pham khi nhac doc lap viet cho Piano hoac Piano dem cho 1 nhac cu tu chon (180 phut).

- Chi huy hop xuong: Chi huy 2 tac pham co tinh chat khac nhau (nhanh va cham).

- Chi huy dan nhac: Chi huy 1 chuong giao huong (duoc dien tau tren 2 dan Piano).

+ Chuyen nganh Thanh nhac va cac nhac cu:

Thi van dap: Tra loi cac cau hoi kien thuc tong hop ve: Nhac ly co ban, Lich su am nhac, Hinh thuc am nhac.

Thi thuc hanh: Xuong am don dieu (co chuyen dieu cap I). Nghe va xac dinh chuyen dieu cap I.

Thi chuyen nganh:

- Thanh nhac: Hat 1 bai luyen thanh cua Concone (tu bai 10 den 20), 1 dan ca hoac 1 ca khuc nghe thuat Viet Nam, 1 Romance tien co dien hoac co dien, 1 Aria (trich trong cac ca kich the gioi hoac Viet Nam).

- Piano, Accordeon: Dan 1 bai tap (Etude), 1 bai phuc dieu, 1 chuong Sonate (chuong nhanh), 2 tac pham nho (trong do co 1 tac pham Viet Nam).

- Violon, Violon Alto (Viola), Violoncelle (Cello), Contrebasse, Harpe, Guitare: Dan 1 gamme va hop am rai, 1 bai tap, 1 tieu pham (tac gia Viet Nam hoac nuoc ngoai), 1 chuong Concerto hoac 1 chuong Sonate.

- Ken: Thoi 2 gamme (1 Truong, 1 Thu), 1 bai tap (Etude), 1 tieu pham Viet Nam hoac nuoc ngoai, 1 chuong Concerto hoac 1 chuong Sonate.

- Go giao huong: 1 den 2 bai tap (Etude) cho trong con (tambour); 3 den 5 bai tap (Etude) cho Timpany, 1 bai trong con (tambour) co dem dan Piano, 1 tieu pham cho dan Xylophone va Piano, 1 chuong Concerto go tong hop.

- Nhac cu Truyen thong: Trinh tau bai Van Thien Tuong (1 lop), Tu Dai Oan (1 lop), Nam Xuan (8 cau)-Nam Ai (8 cau) hoac nhung bai ban co trinh do tuong duong. Trinh tau 1 tac pham moi viet cho chuyen nganh du thi.

B. He TCCN

+ He 4 nam:

Tuyen cac chuyen nganh: Dan Nhi, Bau, Sao, Nguyet, Ty Ba, Tranh, Tam thap luc, Guitare phim lom; Piano, Violon,Violon Alto (Viola), Violoncelle (Cello), Contrebasse, Flute, Hautbois, Clarinette, Fagotte (Basson) Trompette, Cor, Trombone, Go Giao huong, Saxophone, Accordeon, Guitare, Orgue dien tu, Harpe; Ly luan, Sang tac, Chi huy hop xuong, Thanh nhac

Dieu kien du thi:

Han tuoi: tu 16 tuoi den 25 (1992 den 1983), rieng cac chuyen nganh nhac cu truyen thong den 28 tuoi (1980).

+ Nhung thi sinh qua tuoi quy dinh phai lam don trinh bay ly do (co y kien cua giang vien huong dan, Khoa chuyen mon, Phong Dao tao) va duoc su chap thuan cua Ban Giam doc Nhac vien TP. Ho Chi Minh va phai dong toan bo chi phi dao tao cua khoa hoc.

Trinh do chuyen mon: Co nang khieu ve chuyen nganh du thi.

Trinh do van hoa: Tot nghiep Trung hoc co so tro len.

Noi dung thi:

+ Chuyen nganh Ly thuyet am nhac (Ly luan), Sang tac, Chi huy hop xuong:

Thi kien thuc:

- Ghi am don dieu tu 0 den 2 dau hoa (Khoa Sol).

- Xuong am bai tu 0 den 2 dau hoa (Khoa Sol - Fa).

- Van dap tong hop ve kien thuc nhac ly co ban.

- Nghe va xac dinh 3 quang hoa am va 3 hop am ba.

- Dan 1 bai Piano tu chon.

Thi chuyen nganh:

- Ly luan: Viet 1 bai tieu luan theo de cho truoc (thoi gian 120 phut).

- Sang tac: Pho nhac 1 bai tho thanh 1 ca khuc hoan chinh, khong phan dem hoac phat trien motif am nhac 1 be cho nhac cu tu chon (thoi gian 120 phut).

- Chi huy hop xuong: Chi huy 2 ca khuc hoac 2 tac pham co tinh chat khac nhau (nhanh, cham).

+ Chuyen nganh Thanh nhac:

Thi kien thuc:

- Xuong am giong Do truong hoac La thu.

- Nghe va nhac lai 2 cau nhac.

Thi chuyen nganh:

- Hat 2 ca khuc Viet Nam hoac nuoc ngoai (co nhip do khac nhau).

+ Thi cac chuyen nganh nhac cu phuong tay:

Thi kien thuc:

- Nghe va nhac lai 3 cau nhac. Nghe va xac dinh 3 quang hoa am.

- Rieng Violon, Orgue dien tu va Piano: Xuong am bai tu 0 den 2 dau hoa. Nghe va xac dinh 3 quang hoa am. Thi van dap tong hop ve nhac ly co ban.

Thi chuyen nganh:

- Ken: Thoi 1 gamme va 1 hop am rai, 2 tac pham co tinh chat khac nhau.

- Go Giao huong, Go nhac nhe: Kiem tra nang khieu tiet tau. Go 2 bai co tiet tau khac nhau.

- Violon, Violon Alto (Viola), Violoncelle (Cello), Contrebasse, Accordeon va Harpe: Dan 1 gamme va 1 hop am rai, 1 bai tap, 1 tieu pham.

- Guitare: Dan 1 gamme tu 0 den 2 dau hoa, 1 hop am rai (Arpeges), 1 bai tap (Etude) (chon 1 trong nhung bai tap (Etude) cua cac tac gia theo phong cach am nhac co dien nhu: F.Carulli, M.Carassi, Legnani, M.Guiliani, N.Coste, F.Sor, Tarrega, L.Brouwer, A.Segovia, D.Aguado...), 1 tieu pham theo phong cach am nhac co dien (Guitare Classique).

+ Thi sinh phai thuoc long cac bai thi, su dung dan Guitare day nylon, khong su dung mieng phim khay, thoi gian thi thuc hanh khong qua 7 phut.

- Orgue dien tu: 1 gamme tu 0 den 2 dau hoa, 1 hop am rai (Arpeges), 1 bai tap Piano tu chon trong cac bai trong sach Piano Classique 1A: Rondo - Diabelli (trang 68), Allegretto Grazioso - Steibelt (trang 71), Rondo Vivace - Rulhau (trang 74), Minuetto - Dussek (trang 76), 1 tieu pham tu chon theo cac phong cach Classique, Jazz, Pop, Rock, Latin, Viet Nam.

+ Thi sinh thi tren dan cua truong (CASIO 731, 811, MZ 2000; YAMAHA PSR 550, 730, 740, 1000, 2100, 3000), thuoc long cac bai thi, phat huy toi da tinh nang cua dan orgue dien tu, khong su dung dia mem, the nho, USB, thoi gian thi thuc hanh khong qua 7 phut.

- Piano: Dan 1 bai etude (chon trong Czerny Op. 740, Moskovski Op. 72 hoac 1 etude co trinh do tuong duong cua cac tac gia khac), 1 bai phuc dieu (chon trong Invention 3 be cua Bach hoac trong Prelude et Fugue cua Bach), 1 chuong Sonate (chuong nhanh) cua cac tac gia co dien Vienne: Haydn, Mozart, Beethoven.

+ Thi cac chuyen nganh nhac cu truyen thong:

Thi kien thuc:

- Nghe va nhac lai 3 cau nhac.

Thi chuyen nganh:

- Dan 2 bai (tu chon).

+ He 6 nam:

Tuyen cac chuyen nganh: Nhi, Bau, Tranh, Nguyet, Ty ba, Sao truc, Tam thap luc, Guitare phim lom.

Dieu kien du thi:

Han tuoi: Tu 13 den 15 tuoi (sinh nam 1995 den 1993).

Trinh do van hoa: Hoc Van hoa het lop 7/12 tro len.

Noi dung thi:

Thi kien thuc:

- Nghe va nhac lai 3 cau nhac.

Thi chuyen nganh:

- Trinh tau 1 bai dan ca va 1 bai nhac moi; hoac 2 bai dan ca.

+He 7 nam:
Tuyen cac chuyen nganh: Violon Alto (Viola), Violoncelle (Cello), Contrebasse, Harpe, Flute, Hautbois, Clarinette, Cor, Accordeon, Guitare, Orgue dien tu.

Dieu kien du thi:

Han tuoi: Tu 12 den 15 tuoi (sinh nam 1996 den 1993).

Trinh do van hoa: Hoc Van hoa het lop 6/12 tro len.

Noi dung thi:

Thi kien thuc: Nghe va nhac lai 3 cau nhac.

Thi chuyen nganh: Trinh tau 1 gamme, 1 bai ky thuat, 1 bai tieu pham.

• Rieng Guitare: 1 gamme, 1 bai tap (Etude) cua cac tac gia theo phong cach am nhac co dien, 1 tieu pham theo phong cach am nhac co dien (Guitare Classique).

+ Thi sinh phai thuoc long cac bai thi, su dung dan Guitare day nylon, khong su dung mieng phim khay, thoi gian thi thuc hanh khong qua 5 phut.

Rieng Orgue dien tu: 1 gamme, 1 bai Piano tu chon trong nhung bai trong sach Piano Classique 1A: Rondino - Steibelt (trang 19), Sonatine C - Clementi (trang 21), Rondo - Clementi (trang 23), Rondo Militrile - Pleyel (trang 50), 1 tieu pham keyboard (Orgue) tu chon.

+ Thi sinh thi tren dan cua Nhac vien (CASIO 731, 811, MZ 2000; YAMAHA PSR 550, 730, 740, 1000, 2100, 3000), thuoc long cac bai thi, phat huy tinh nang cua dan orgue dien tu, khong su dung dia mem, the nho, USB, thoi gian thi thuc hanh khong qua 5 phut.

+ He 9 nam:

Tuyen cac chuyen nganh: Piano - Violon.

Dieu kien du thi:

Han tuoi: Tu 9 den 15 tuoi (1999 den 1993).

Trinh do van hoa: Hoc Van hoa het lop 3/12 tro len.

Noi dung thi:

Thi kien thuc: Nghe va nhac lai 3 cau nhac.

Thi chuyen nganh:

- Piano : Dien tau 3 bai: 1 bai ky thuat; 1 tieu pham hoac 1 phuc dieu; 1 chuong Sonatine hoac 1 bai bien tau.

- Violon: Dien tau 3 bai: Gamme; 1 bai tap; 1 tieu pham.

De biet them, thi sinh co the lien he theo so dien thoai: Duong day uu tien: (08) 829 8646 - Phong Dao tao hoac so (08) 8 225 841.
Nguyen Hung
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tuyển Sinh >>