3 linh vuc tham nhung nang nhat dia chinh nha dat hai quan canh sat giao thong

Thứ tư, 30 Tháng mười một 2005, 00:19 GMT+7

Hom nay 30.11, Ban Noi chinh trung uong Dang se to chuc hoi thao cong bo ket qua cuoc dieu tra, khao sat ve tinh hinh tham nhung va cong tac chong tham nhung tai Viet Nam. Cuoc dieu tra noi tren duoc tien hanh tai 7 tinh, thanh pho: Ha Noi, Son La, Hai Duong, Nghe An, Thua Thien-Hue, TP.HCM, Dong Thap va 3 bo: Xay dung, Giao thong van tai, Cong nghiep.

Theo ket qua khao sat, can bo, cong chuc tai 7 tinh, thanh pho neu tren deu cho rang: “Trong nam qua (2004), tai dia phuong, don vi minh co xay ra hanh vi tham nhung”. Cac hanh vi tham nhung xay ra nhieu bao gom: “nguoi co chuc vu, quyen han co tinh gay kho khan khi giai quyet viec cong de buoc nguoi can giai quyet chi tien hoac qua bieu” (o Son La co 46% so nguoi duoc hoi da gap hanh vi nay, Hai Duong la 40,9%, TP.HCM la 30,7%); hanh vi “nhan tien hoac qua de giai quyet cong viec co loi cho nguoi dua tien hoac qua bieu” cung kha pho bien: o Ha Noi co 28,3% nguoi duoc khao sat tra loi la da chung kien hanh vi nay, Nghe An la 37,6% va Son La la 41,9%. Cung theo ket qua khao sat, co nhieu nguoi duoc hoi cho rang, hien tuong “bo tri, de bat, tuyen dung nguoi khong co tieu chuan de vu loi” la hanh vi pho bien; tai Nghe An, 27,5% nguoi duoc hoi cho la co tinh trang nay, o Son La, ty le la 36,7%, Hai Duong la 39,5%...

Voi cau hoi “Trong khoang 1 nam qua, ong, ba hoac thanh vien trong gia dinh co phai lam cac viec sau va khi lam co bi gay kho khan hoac goi y nop tien them ngoai quy dinh?”, co quan khao sat da thu duoc ket qua dang ngac nhien. Vi du, voi viec “vi pham giao thong bi canh sat giu lai”, tai Ha Noi co 74,1% so nguoi duoc hoi tra loi la “nop tien ngoai quy dinh”, o Hai Duong 82,7% so nguoi tra loi tuong tu, o TP.HCM la 41,5%. Voi hanh vi “den vien kiem sat hay toa an vi nguoi nha pham phap” ma phai nop tien ngoai quy dinh thi co 75% nguoi duoc hoi tra loi nhu vay, o Hai Duong va TP.HCM, ty le nguoi tra loi co la 66,7%, Nghe An la 56,7%. Hay viec phai nop them tien khi dua nguoi nha den benh vien thi co 71,3% so nguoi duoc hoi o tinh Hai Duong tra loi la co, Nghe An la 58%, Ha Noi la 44,8%...

Voi “de nghi lua chon 3 co quan tham nhung pho bien nhat” cac nhom doi tuong duoc khao sat deu danh gia thong nhat la: dia chinh - nha dat, hai quan, canh sat giao thong. 3 linh vuc nay cung dung dau trong top 10 co quan/linh vuc duoc khao sat la tham nhung nhieu nhat. Sau 3 co quan tren la cac co quan, linh vuc: co quan, can bo tai chinh, can bo thue; co quan quan ly va cac don vi trong nganh xay dung; co quan cap phep xay dung; y te; co quan ke hoach va dau tu; co quan quan ly va cac don vi nganh giao thong; cong an kinh te.

Ket qua dieu tra ve doi tuong tham nhung cho thay: co 80% so nguoi dan duoc hoi cho rang “nguoi tham nhung la nguoi co chuc vu” va “phan lon nguoi tham nhung do long tham chu khong phai do doi ngheo”. 75% so nguoi dan va 84% can bo quan ly doanh nghiep duoc hoi cho biet nguoi nhan tien (trai quy dinh) cua ho la nam gioi va nguoi tham nhung chu yeu nam trong do tuoi 30-50.

Manh Quan

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>