70 don khieu nai to cao tap trung vao dat dai

Thứ hai, 27 Tháng chín 2010, 18:24 GMT+7

De giai quyet viec don thu khieu nai, to cao tang chong mat, Chu nhiem Van phong Quoc hoi Tran Dinh Dan thay can sua Luat dat dai, con Truong ban Dan nguyen Tran The Vuong lai cho rang van de chinh la bo may can bo.
> "Doi thoai voi dan la cuc ky quan trong"

Bao cao cua Thanh tra Chinh phu cho thay, so voi 2009, nam nay cac co quan nha nuoc tiep nhan hon 157.000 don thu khieu nai, to cao (tang gan 30%). Noi dung khieu nai chu yeu ve linh vuc dat dai (gan 70%). Noi dung to cao tap trung vao linh vuc hanh chinh (chiem 94% va chu yeu lien quan toi can bo co bieu hien tieu cuc, tham nhung trong quan ly dat dai, tai chinh...).

Thao luan trong phien hop Thuong vu Quoc hoi sang 27/9, ong Tran Dinh Dan cho rang, chung nao khong sua Luat dat dai thi khong the thay doi thuc trang don thu khieu nai nam sau tang hang chuc phan tram so voi nam truoc. Ong Dan de nghi xem xet sua luat nay va cach dinh gia dat hien nay.

Tuy nhien, Truong ban Dan nguyen Tran The Vuong lai cho rang viec sua luat khong the thay doi thuc trang. Tham chi, neu sua theo huong tang muc den bu, nguoi bi thu hoi sau duoc loi hon nhung nguoi truoc, khieu nai, to cao ve dat dai se tiep tuc gia tang.

Theo ong Vuong, de giai quyet, van de cot loi nam o bo may can bo. Khieu nai, to cao ton dong keo dai chi duoc giai quyet khi tap trung duoc mot bo may co du nang luc voi luc luong can bo tap hop tu cac bo, nganh lien quan.

70% don khieu nai to cao tap trung vao dat dai
Dat dai van la van de nong bong, buc xuc trong cong tac giai quyet khieu nai, to cao.
Anh minh hoa: Hoang Ha.

Quan diem cua ong Vuong trung voi y kien cua Chu nhiem Uy ban Tai chinh ngan sach Phung Quoc Hien. Ong Hien cho rang neu khong giai quyet duoc van de trinh do cua doi ngu can bo dia phuong thi don thu khieu nai van tiep tuc don len cap tinh roi cap trung uong.

Thuc trang, nguyen nhan va giai phap trong bao cao cua Thanh tra Chinh phu duoc cac uy vien Thuong vu nhin nhan la "khong co gi moi" so voi nam truoc. Bay to su khong hai long voi bao cao, Chu nhiem uy ban Quoc phong an ninh Le Quang Binh de nghi Thanh tra Chinh phu can dua ra giai phap moi va de xuat don thu khieu nai, to cao thuoc cap nao thi cap do can giai quyet dut diem, dong thoi phai cong khai tren bao chi.

Nguyen Hung

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>