Binh dang gioi la tieu chi quan trong danh gia su phat trien cua mot Quoc gia

Thứ năm, 26 Tháng hai 2009, 14:22 GMT+7
Ba Nguyen Thi Kim Ngan - Bo truong Bo Lao dong va Xa hoi phat bieu khai mac. Anh: K.T

- Hom nay (26/2), tai Ha Noi, Uy ban vi su tien bo cua Phu nu Viet Nam da to chuc Hoi nghi so ket thuc hien Ke hoach hanh dong vi su tien bo cua phu nu giai doan 2006-2010. Toi du co ba Nguyen Thi Doan, Uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang, Pho Chu tich nuoc.

Phat bieu khai mac Hoi nghi, ba Nguyen Thi Kim Ngan - Bo truong Bo Lao dong va Xa hoi khang dinh, binh dang gioi la mot trong nhung tieu chi quan trong de danh gia su phat trien cua mot xa hoi, mot dat nuoc. Tu do, vua la muc tieu cua su phat trien vua la yeu to de nang cao kha nang tang truong kinh te Quoc gia. Doi voi Viet Nam, su tien bo cua phu nu la yeu to quan trong de thuc hien duoc muc tieu binh dang gioi thuc chat va rat can thiet de tao dieu kien cho xa hoi phat trien on dinh va ben vung.

Bo truong cho biet, viec thuc hien ke hoach hanh dong vi su tien bo cua phu nu Viet Nam trong giai doan 2006-2010 da gop phan dem lai nhung thanh tuu moi trong binh dang gioi va tien bo phu nu Viet Nam. Tieu bieu, phu nu chiem 49,4% trong tong so lao dong co viec lam va chiem 83% trong tong so lao dong tham gia cac hoat dong kinh te. Ty le lao dong nu co chuyen mon ky thuat bac cao trong cac linh vuc dat muc 47%; ty le phu nu duoc tiep can voi cac dich vu y te tang tu 83,5% nam 2005 len 85% nam 2008; ty le phu nu trong Quoc hoi xep thu 31 tren The gioi va dan dau trong khoi 8 nuoc ASEAN. Khoang cach gioi trong viec giao duc o Viet Nam ngay cang thu hep. Chi so phat trien con nguoi va chi so gioi lan luot dung o vi tri thu 105 va 109 trong so 177 nuoc, chi so khoang cach gioi dung thu vi tri 68 trong 130 nuoc. Viet Nam duoc danh gia la mot trong nhung quoc gia dat duoc su thay doi nhanh nhat ve xoa bo khoang cach gioi trong 20 nam qua o khu vuc Dong Nam A.

Ke hoach hanh dong Quoc gia vi su tien bo phu nu Viet Nam giai doan 2006-2010 la su tiep tuc thuc hien giai doan 2 cua chien luoc Quoc gia vi su tien bo phu nu Viet Nam den nam 2010 voi muc tieu tong quat la “Cai thien ro ret doi song vat chat, van hoa va tinh than cua phu nu. Tao dieu kien de thuc hien co hieu qua cac quyen co ban va phat huy vai tro cua phu nu trong moi linh vuc cua doi song chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi.

Ke hoach hanh dong bao gom 5 muc tieu, duoc cu the hoa bang 28 chi tieu va 58 giai phap thuc hien, duoc xay dung va trien khai thuc hien trong boi canh dien ra nhieu su kien trong nuoc mang y nghia quan trong (Dai ho Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang Cong san Viet Nam; Dai hoi dai bieu phu nu toan quoc lan thu X; Bo Chinh tri ban hanh Nghi quyet 11-NQ/TU ve cong tac phu nu trong thoi ky day manh su nghiep cong nghiep hoa – hien dai hoa dat nuoc; Luat binh dang gioi va Luat Phong, chong bao luc gia dinh chinh thuc co hieu luc). Day la nhung yeu to thuan loi tac dong tich cuc den cong tac vi su tien bo phu nu va binh dang gioi.


K.T

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>