Binh dang gioi trong lao dong viec lam cua phu nu

Thứ bảy, 28 Tháng hai 2009, 09:35 GMT+7
Trao bang khen cho cac ca nhan, tap the dat thanh tich trong Hoi nghi vi tien bo cua phu nu VN ngay 26/2

- Tren co so cac nguyen tac cua Luat Binh dang gioi, cac Bo, nganh dac la Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi da quan tam, bao ve quyen loi chinh dang cua nguoi lao dong nu, dac biet la cac van de lien quan den lao dong viec lam.

Chung ta co thuan loi co ban la viec tao dung co so phap ly ve lao dong viec lam cho nguoi lao dong noi chung va cho lao dong nu noi rieng ngay cang duoc hoan thien, the hien qua cac van ban phap ly da duoc ban hanh nhu Luat BHXH, Luat Day nghe, Cong uoc cua ILO (Cong uoc 138 ve tuoi toi thieu duoc di lam viec, Cong uoc 182 ve xoa bo hinh thuc lao dong tre em toi te nhat, Cong uoc 144 ve tham khao y kien 3 ben), viec sua doi, bo sung cac chinh sach… cong tac xay dung he thong thong tin, co so du lieu cung da tung buoc duoc hoan thien va tach biet gioi; Tiep tuc thuc hien cac chinh sach khuyen khich phat trien kinh te - xa hoi, tao viec lam moi tai dia phuong, vung mien, gop phan chuyen doi co cau kinh te, chuyen dich lao dong, phat trien nganh nghe, tao co hoi ve viec lam va viec lam on dinh cho lao dong nu.

Binh dang gioi da duoc xem xet, gang voi thuc hien cac chuong trinh, cac giai phap tao viec lam moi thong qua cho vay von phat trien san xuat, chuyen dich cocau cay trong, vat nuoi, cho vay von xuat khau lao dong, thuc hien ac chuong trinh muc tieu Quoc gia ve Giai quyet viec lam, Xoa doi giam ngheo.

Lao dong nu se dat va vuot chi tieu 50% luc luong lao dong cua ca nuoc.

Den nay, ty le lao dong nu trong tong so lao dong moi duoc giai quyet viec lam da tang len va co kha nang vuot chi tieu ke hoach. Theo Dieu tra lao dong - viec lam ngay 1/8/2007 cua Tong cuc Thong ke, nam 2005, lao dong nu chiem khoang 21,14 trieu nguoi trong tong so lao dong cua nen kinh te quoc dan (48,6% so voi 43,45 trieu lao dong), den 8/2007 da tang len khoang 22,77 trieu nguoi (49,4% so voi tong so tren 46,11 trieu lao dong).

Chenh lech lao dong sau 2 nam 2006 – 2007 tuong ung voi so lao dong duoc giai quyet viec lam moi la 2,76 trieu nguoi (trong do, lao dong nam la 1,08 trieu nguoi va lao dong nu la tren 1,67 trieu nguoi), binh quan moi nam giai quyet viec lam cho tren 1,33 trieu nguoi, trong do, lao dong nu la 835 nghin nguoi.

Theo danh gia tong quan, neu muc do anh huong cua suy thoai kinh te toan cau la thap, kha nang den cuoi nam 2010, lao dong nu se dat va vuot chi tieu 50% luc luong lao dong cua ca nuoc. Tuy nhien, van de quan tam hien nay la chat luong cong viec cua lao dong nu vi chu yeu cac chi em van chiem so dong o nhung linh vuc khong doi hoi chuyen mon ky thuat cao, co thu nhap thap va viec lam bap benh, do rui ro cao. Trong cac nganh nghe da co su chuyen dich lon ve co cau lao dong, nhung van the hien su bat binh dang ve gioi, the hien qua ty le lao dong nu trong khu vuc nong – lam – ngu nghiep du co chieu huong giam nhung xet ve co cau gioi thi van con rat cao.

Dat ty le 50% phu nu trong tong so nguoi duoc vay von tu NHCSXH


Nhung ho ngheo do phu nu lam chu ho duoc vay uu dai tin dung thong qua nhieu kenh nhu Ngan hang Chinh sach xa hoi (NHCSXH), Ngan hang Nong nghiep va Phat trien Nong thon, tu Quy giup phu nu ngheo, Ho Lien hiep phu nu Viet Nam da trien khai tot cac hoat dong ho tro phu nu xoa doi giam ngheo. Trong giai doan 2002-2007, Hoi phu nu cac cap da ho tro cho vay von phat trien san xuat 4 trieu luot ho ngheo, trong do co gan 1,7 trieu luot ho ngheo do phu nu lam chu ho.

Tinh den nam 2008, ty le ho do phu nu la chu ho duoc vay von cua NHCSXH uy thac qua Hoi LHPN Viet Nam dat 95%; qua hoi Nong dan la 47%; qua Hoi Cuu chien binh la 27% va Doan Thanh nien cong san HCM la 43%. Tinh binh quan hien da dat muc 50%, dat ke hoach va vuot moc thoi gian de ra trong 2 nam.

Ngoai ra, ty le lao dong nu qua dao tao o Viet Nam co xu huong tang dan qu cac nam, tuy nhien van dat o muc thap; nam 2007 dat 23,8%, trong do lao dong nu la 19,1%, lao dong nu co chung chi nghe la 14,62% (tang 3,5%) so voi nam 2005). Nhu vay, viec thuc hien chi tieu tang ti le lao dong nu duoc dao tao len 35%, trong do dao nghe la 21% kho hoan thanh neu khong co nhung dot pha trong linh vuc day nghe.


Theo ket qua dieu tra muc song ho gia dinh cac nam cho thay ty le ho ngheo chung ca nuoc da giam nhanh tu 28,9% nam 2002 xuong con 16% nam 2006 va uoc nam 2008 giam con 13,1%.

Theo danh gia cua Tong cuc Thong ke, thoi gian qua ty le that nghiep khu vuc thanh thi da giam duoc dang ke tu 4,82% nam 2006, xuong con 4,64% nam 2007 va uoc nam 2008 la 4,65%. Ty le lao dong nu that nghiep khu vuc thanh thi giam tu 5,25% nam 2006 xuong con 5,1% nam 2007 va nam 2008.


K.T

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>