Chu tich Da Nang chu tri hop ve bao luc hoc duong

Thứ ba, 27 Tháng mười 2009, 21:55 GMT+7

Chu tich UBND TP Da Nang phai truc tiep chu tri cuoc hop ban bien phap ngan chan nan bao luc trong hoc duong!

Van nan bao luc hoc duong o Da Nang dang dien bien phuc tap va dang bao dong toi muc ngay 27/10, Chu tich UBND TP Tran Van Minh phai truc tiep chu tri cuoc hop voi So GD-DT, Cong an TP cung cac ban, nganh, dia phuong lien quan de ban bien phap ngan chan.

Mo ta anh.

Mot hoc sinh Truong THPT Tran Phu (Da Nang) phai vao benh vien cap cuu vi bi con do chem truoc cong truong Anh: H.Dung

Thong ke cho thay, chi trong hon 1 thang qua, tren dia ban Da Nang da xay ra 4 vu an dac biet nghiem trong ma hoc sinh cac truong THPT la doi tuong pham toi chinh hoac co lien quan truc tiep. Trong do da co 2 truong hop tu vong (1 tai nha va 1 ngay truoc cong truong), 2 truong hop phai vao benh vien cap cuu voi thuong tich nang ne, khien du luan xa hoi het suc hoang mang.

Hau het cac y kien tai cuoc hop cho rang mot trong nhung nguyen nhan dan toi tinh trang tren la do cong tac phoi ket hop giua gia dinh, nha truong va xa hoi chua duoc chat che; thieu thong tin hai chieu giua nha truong va gia dinh cung nhu giua cong an dia phuong voi cac truong tren dia ban.

Pho Giam doc So GD-DT Da Nang Nguyen Minh Hung cho rang, viec dam bao an ninh trat tu tai cac truong hoc luon duoc nganh giao duc de cao nhung khi trien khai thuc hien thi chua dong bo. Ong thua nhan co tinh trang nhieu truong vi chay theo thanh tich ma che day nhung vi pham cua hoc sinh, xu ly nhe nhang, khong co tinh ran de nen chua dat duoc hieu qua, dan den xay ra nhieu vu viec nghiem trong, vuot khoi tam kiem soat cua nha truong.

Trong khi san choi trong cac nha truong con thieu thi xung quanh truong lai co qua nhieu diem vui choi khong lanh manh nhu cac quan internet tran ngap game bao luc, cac an pham mang tinh chat kich dong “bao vay” hoc sinh. Truoc tinh hinh do, viec nam bat dien bien tam ly, tinh cam hoc sinh cua nha truong, giao vien va phu huynh lai van con nhieu han che…

Theo dai dien Cong an TP, nha truong va phu huynh chua quan tam dung muc cong tac giao duc, phong ngua xa hoi. Tai mot so truong, can bo lanh dao, quan ly chua nhan thuc day du ve cong tac bao dam an ninh trat tu, phong chong toi pham va cac te nan xa hoi trong truong hoc; viec tuyen truyen y thuc chap hanh phap luat trong doi ngu can bo, giao vien, hoc sinh, sinh vien trong truong hoc va ngoai cong dong chua duoc day manh.

Truoc tinh hinh nay, Chu tich UBND TP Da Nang Tran Van Minh yeu cau khan cap tang cuong cong tac quan ly, giao duc dao duc hoc sinh o nha truong; kiem tra va ngan chan hoc sinh mang hung khi hoac vat dung co the gay nguy hiem vao truong hoc. Hieu truong, giao vien phai nam nhung vu gay go co tinh chat nghiem trong trong hoc sinh, phoi hop voi chinh quyen dia phuong, cong an xu ly nghiem cac truong hop vi pham phap luat de tang cuong tinh ran de…

Truoc mat, Chu tich UBND TP Da Nang chi dao phan cong Pho Hieu truong phu trach ve co so vat chat kiem nhiem cong tac quan ly an ninh trat tu trong cac nha truong. Cac truong phai cong khai so dien thoai cua thay hieu pho phu trach ve an ninh trat tu va cua thay hieu truong cho hoc sinh, phu huynh va cac quan kinh doanh gan truong biet de tien viec lien lac, bao cao…

Ong cung yeu cau UBND quan huyen tang cuong quan ly cac dich vu nhu internet, vui choi… trong khu vuc de tao nen san choi lanh manh cho hoc sinh, thanh thieu nien trong khu vuc, giam di tam ly bao luc hinh thanh trong hoc sinh. Cac chu quan kinh doanh xung quanh truong hoc co trach nhiem bao cao cho hieu pho phu trach an ninh trat tu cua cac truong va cong an phuong khi phat hien hoc sinh, thanh thieu nien co bieu hien danh nhau, gay roi.

  • Hai Chau
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>