Cong bo danh sach 160 uy vien BCH Tong Lien doan Lao dong Viet Nam khoa X

Thứ ba, 04 Tháng mười một 2008, 18:52 GMT+7

Chieu 4/11, Ban to chuc Dai hoi X Cong doan Viet Nam da cong bo danh sach 160 uy vien Ban Chap hanh Tong Lien doan Lao dong Viet Nam khoa X vua duoc bau tai Dai hoi. Hau het cac uy vien deu co so phieu tin nhiem cao.

Buoi sang, cac dai bieu tiep tuc thao luan tai to va hoi truong ve Bao cao tong ket phong trao cong nhan, hoat dong cong doan 5 nam; phuong huong, nhiem vu giai doan 2008-2013; dong gop y kien vao Dieu le Cong doan Viet Nam (sua doi). Cac dai bieu tap trung danh gia su phat trien ve moi mat cua giai cap cong nhan, doi ngu cong nhan, vien chuc, lao dong Viet Nam 5 nam qua, trong do lam ro nhung van de con ton tai, thieu sot, nhung van de noi len can giai quyet trong phong trao cong nhan, vien chuc, lao dong va hoat dong Cong doan. Nhung giai phap de thuc hien co hieu qua Nghi quyet so 20 Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong khoa X “Ve tiep tuc xay dung giai cap cong nhan Viet Nam thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc” va viec doi moi noi dung, phuong phap tuyen truyen, giao duc cua to chuc Cong doan cho phu hop voi yeu cau cua thoi ky moi, thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Nhieu dai bieu da neu kinh nghiem hoat dong cong doan o dia phuong, nganh va co so trong viec phat trien doan vien cong doan, nhat la o cac doanh nghiep tu nhan, doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai; to chuc phong trao thi dua lao dong gioi, lao dong sang tao, bao dam an toan ve sinh lao dong, cham lo, bao ve quyen, loi ich hop phap, chinh dang cua nguoi lao dong; nhung van de buc xuc cua nguoi lao dong nhu viec cham lo nha o cho nguoi lao dong, dac biet la o cac khu cong nghiep, khu che xuat; kiem tra, giam sat viec thuc hien bao hiem xa hoi, bao hiem y te cho nguoi lao dong va cac che do, chinh sach lien quan den nguoi lao dong; tham gia xay dung va thuc hien che do, chinh sach ve dao tao chuyen mon, nghiep vu cho nguoi lao dong; tu van phap luat cho nguoi lao dong. Cac dai bieu cung dac biet quan tam den vai tro cua cong doan trong tham gia xay dung va thuc hien tien luong, tien cong; …

Cac dai bieu cung kien nghi cac giai phap de thuc hien hieu qua muc tieu, nhiem vu cua cac cap cong doan giai doan 2008-2013, gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, Nghi quyet Trung uong 6 ve day manh xay dung giai cap cong nhan thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va xay dung to chuc cong doan vung manh.

Gop y vao Dieu le Cong doan Viet Nam, nhieu dai bieu neu y kien bo sung quyen cua doan vien cong doan va to chuc cong doan co so; cong doan cac cap dai dien cho cong nhan, vien chuc, lao dong thuong luong, ky thoa uoc lao dong tap the voi hiep hoi nganh nghe hoac dai dien cua gioi chu su dung lao dong trong nganh. Cong doan co so cac cap phoi hop cac cap chinh quyen, chu su dung lao dong giai quyet hai hoa cac quan he lao dong va co trach nhiem, quyen to chuc va lanh dao dinh cong theo dung quy dinh cua phap luat…

Buoi chieu, Ban to chuc Dai hoi X Cong doan Viet Nam da cong bo danh sach 160 uy vien Ban Chap hanh Tong Lien doan Lao dong Viet Nam khoa X vua duoc bau tai Dai hoi. Hau het cac uy vien deu co so phieu tin nhiem cao.

Toi 4/11, Ban Chap hanh Tong Lien doan Lao dong Viet Nam khoa X hop phien toan the lan thu nhat, bau Doan Chu tich Tong Lien doan Lao dong Viet Nam, Chu tich va cac Pho Chu tich Tong Lien doan Lao dong Viet Nam khoa X.


(Theo DCSVN)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>