Dang ky cap bien so xe theo qui dinh moi ra sao

Thứ sáu, 12 Tháng một 2007, 02:08 GMT+7

Dang ky cap bien so xe theo qui dinh moi ra sao
Anh: L.A.D.
Bo Cong an vua ban hanh thong tu so 01 qui dinh ve viec to chuc dang ky, cap bien so phuong tien giao thong co gioi duong bo. Mot trong nhung diem moi trong viec dang ky, cap bien so xe so voi qui trinh cu la khi lam thu tuc cap, doi giay dang ky, bien so, cac giay to ve sang ten di chuyen, giay chung nhan xoa so se duoc giai quyet xong khong qua ba ngay lam viec (khong ke ngay le, thu bay, chu nhat)…

Theo qui dinh moi, trong 30 ngay ke tu ngay lam giay to mua ban, cho tang xe, nguoi mua xe phai den co quan dang ky xe dang quan ly xe do lam thu tuc sang ten, di chuyen, thay doi dang ky xe. Doi voi truong hop xe cai tao, thay doi mau son; dang ky xe bi rach, hu hong; bien so xe mo, hu hong chu xe phai den noi dang ky xe lam thu tuc doi lai dang ky xe hoac bien so xe.

Cong an quan, huyen, thi xa, thanh pho thuoc tinh duoc giao quyen dang ky moto, xe gan may cua co quan, to chuc, ca nhan trong nuoc dang cu tru tai dia phuong do. Cuc CSGT duong bo dang ky oto cua cac co quan dai dien ngoai giao, cac to chuc quoc te, ca nhan nuoc ngoai lam viec trong co quan, to chuc do; mot so co quan trung uong va xe cua co quan Bo Cong an.

Trao doi voi TS, thuong ta Pham Van Thinh (anh) - truong Phong CSGT duong bo Cong an TP.HCM - cho biet them ve thu tuc dang ky xe theo qui dinh moi nhu sau:

- Thu tuc de nghi doi dang ky xe, bien so xe: doi voi co quan, to chuc phai co cong van de nghi; doi voi ca nhan phai co don cam doan va phai nop lai dang ky hoac bien so xe cu cho co quan cong an. Chu xe bi mat dang ky, bien so xe phai co van ban de nghi cap lai va khong phai mang xe den co quan dang ky xe nhu truoc day.

+ Nhung truong hop nao phai xoa so dang ky, thua ong?

- Xe hong khong su dung duoc hoac bi pha huy do tai nan giao thong; xe bi thao may, khung de thay the cho xe khac; xe du an duoc mien thue nhap khau nay chuyen nhuong sang muc dich khac; xe tam nhap cua co quan, to chuc, ca nhan nuoc ngoai tai xuat hoac chuyen nhuong tai VN; xe dang ky tai cac khu kinh te, thuong mai theo qui dinh cua Chinh phu khi tai xuat hoac chuyen nhuong vao VN; xe het han su dung theo qui dinh cua Chinh phu va xe bi mat cap khong tim duoc.

+ Qui trinh dang ky xe tai TP.HCM hien nay la may ngay, gom nhung thu tuc gi?

- Qui trinh, thu tuc dang ky xe tai TP.HCM hien nay la bay ngay va dang chuan bi ke hoach rut ngan con nam ngay. Neu da nhan du ho so la cap bien so xe ngay trong ngay. Tuy nhien, do co thong tu moi cua Bo Cong an nen ke hoach nay tam ngung. Thu tuc dang ky xe gom: giay to chung minh nguon goc xe, phieu xuat xuong, xe nhap khau phai co ho so hai quan, le phi truoc ba, cac chung tu ve thue, phieu kiem dinh, le phi dang ky, chung minh nhan dan…

+ Bao gio thuc hien dang ky, cap bien so xe theo qui dinh moi?

- Hien thong tu cua Bo Cong an chua gui ve cong an dia phuong. Sau khi thong tu co hieu luc (sau 15 ngay ke tu ngay dang cong bao), ban giam doc Cong an TP.HCM se co ke hoach cu the va giao cho Phong CSGT thuc hien.

HOANG KHUONG thuc hien

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>